Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да сключа договор с агенция за временна заетост?

Автор:
Как да сключа договор с агенция за временна заетост?

Търся си работа от дълго време, но не намирам подходяща. Решавам да се ползвам от услугите на посредническа агенция за подбор на персонал. Но най-напред е добре да се запозная с правата си при сключване на договор с такава агенция.

Какво трябва да знам за агенцията за подбор на персонал?

Агенцията за подбор на персонал е търговско дружество – фирма, чиято дейност е посредничество между работодатели и работници/служители. Агенцията подбира подходящи кадри (работници или служители) за клиентите си, т.е. за работодателите, като по този начин осигурява временна работа на работниците/служителите.

Преди да започне дейност, агенцията трябва да се регистрира като търговец, както и да премине през процес на регистрация в Агенцията по заетостта. Ако отговаря на всички изисквания, предприятието за подбор на персонал получава от Министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице удостоверение за срок от 5 години. Едно от условията за успешното преминаване на регистърния режим е например сключването на групова застраховка или банкова гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от агенцията за осигуряване на работа. 

Агенцията по заетостта води публичен регистър на предприятията за подбор на временна работа, което означава, че мога да направя справка за конкретна агенция.

Какво трябва да знам за договора с агенция за подбор на персонал?

Агенцията за подбор на персонал осигурява временна работа. Това означава, че договорът, който сключвам с агенцията, е срочен или е до извършване на определена работа. След като изтече срокът на договора ми с агенцията или след като извърша определената работа, мога да подпиша друг постоянен или срочен договор с работодателя ми. Всъщност трудов договор с работодателя ми мога да сключа още докато действа договорът ми с агенцията.

Договорът, който сключвам с агенцията за подбор на персонал, трябва да урежда всички въпроси, които урежда и обикновеният трудов договор. Това са:

 1. мястото на работата;
 2. наименованието на длъжността и характера на работата;
 3. дата на сключване и начало на изпълнение;
 4. срок на действие или определяне на работата, която след като извърша, договорът се прекратява;
 5. размерът на основното и допълнителното ми възнаграждение, както и на какъв период ще ми се изплаща заплатата;
 6. продължителността на работния ми ден или седмица;
 7. размерът на годишния ми платен отпуск.

Важно! Агенцията получава заплащане от своите клиенти – работодатели. Ето защо трябва да знам, че не съм длъжен да заплащам такса на агенцията, за да ми намери работа.

Агенцията може да ми осигури всякаква работа без следните:

 1. държавна служба, свързана с националната сигурност
 2. работа като военен;
 3. първа или втора категория труд – разделянето на труда в първа, втора и трета категория е според това колко тежки и вредни за здравето са условията на работната среда, като първа и втора категория труд са такива длъжности и дейности, които се свързват с по-тежък и увреждащ здравето труд в сравнение с трета категория; 
 4. работа в предприятие, в което се провежда стачка.

Какви са задълженията на агенцията за подбор на персонал (т.нар. предприятие, което осигурява временна работа)?

 • С разпореждане/заповед или друг акт да ме изпрати на работа при определен работодател. Преди това агенцията трябва да се е уверила, че квалификацията ми, специализацията ми, образованието ми, стажът ми отговорят на изискванията на работодателя (т.е. след като ме е “подбрала” и смята, че съм подходящ за работата). Важно! Мога да откажа предложение за работа, ако считам, че не е подходяща за мен. Агенцията не може да ме задължи да започна работа, която не желая.
 • Да изработи длъжностната ми харектеристика.
 • Да изпрати уведомление до териториалното поделение на НАП, с което да представи данни за мен. Тези данни се включват в регистрите на НАП и НОИ и на база на тях се определят данъците и осигурителните вноски, които се удържат от заплатата ми.
 • Да ми изплаща заплата
 • Да прави съответните удръжки от заплатата ми и да внася осигурителни вноски и данъци за мен. 
 • Да ми издава трудови документи при поискване от моя страна.
 • Да издаде заповед за прекратяване на временния трудов договор или уволнение.
 • Да предостави данните ми на работодателя, при когото ме изпраща.

Важно! При извършване на дисциплинарно нарушение работодателят ми информира агенцията и дисциплинарното ми наказание се налага от агенцията.

Какви са задълженията на клиента-работодател, при когото ме е изпратила агенцията (т.нар. предприятие ползвател)?

Фирмата ползвател е търговец, който ме взема на работа чрез агенцията за подбор на персонал, и под негово ръководство, организация и контрол аз полагам труд.

Част от задълженията на работодателя са:

 • Да подпише длъжностната ми характеристика при започване на работа, като няма право да я изменя.
 • Да ми даде начални инструкции за начин на извършване и безопасност на работата.
 • Да ми осигурява нормални условия на труд.
 • Да отчита отработените от мен часове и да уведомява за това агенцията. Все пак на базата на тези часове се определя месечната ми заплата, която ми се изплаща от агенцията.
 • Да ме застрахова за своя сметка за трудова злопоука и професионална болест.
 • Да ми издава трудови документи при поискване от моя страна. 
 • Да улесни достъпа ми до информация относно свободните постоянни позиции в предприятието.

Важно! Имам еднакви права с останалите работници на постоянна или временна работа, наети директно от работодателя ми.

Кой отговаря при нарушаване на трудовите ми права или при трудова злопоука?

Агенцията за подбор на персонал и работодателят отговарят солидарноТова означава, че при трудова злопоука или при нарушение на трудовите ми права мога да търся правата си както от агенцията, така и от работодателя. Двете предприятия са търговци и сключеният между тях договор следва да урежда въпросите относно това как се разпределя отговорността между тях.

 • ”Източници”

  Кодекс на трудa (KT):

  чл.66 – относно съдържанието на трудовия договор;

  чл.107р – относно трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа;

  чл.107с – относно задълженията на предприятието, осигуряващо временна работа;

  чл.107т – относно задълженията на предприятието ползвател;

  чл.107у – относно отношенията между двете предприятия;

  чл.107х – относно правата на работника и служителя;

  пар. 1,т.17 от ДР – относно легалната дефиниция на предприятие, което осигурява временна работа;

  пар. 1,т.18 от ДР – относно легалната дефиниция на предприятие ползвател.

  Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):

  чл.74е – относно регистрацията на предприятие за осигуряване на временна работа в Агенцията по заетостта;

  чл.74к – относно удостоверението за регистрация;

  чл.74л – относно публичния регистър на предприятията, осигуряващи временна работа при Агенцията по заетостта.

  Наредба за категоризирането на труда при пенсиониране (НКТП) – относно това кои длъжности попадат в първа и втора категория труд и съответно не мога да бъда нает на такива длъжности чрез агенция за подбор на персонал.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии