Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми на военнослужещ

Автор:
Правата ми на военнослужещ

Като военнослужещ имам определени права, които останалите трудещи се (служители и работници) нямат, както и някои права, чийто размер е по-висок от този на правата на другите хора, които полагат труд в страната. Освен това някои мои права (политически, синдикални) са ограничени. Статутът на военнослужещия е регламентиран по този начин поради естеството и обществената значимост на военната служба. Тук ще науча най-важното за това кога какъв отпуск мога да ползвам, как се формира възнаграждението ми и как се осъществява материалното осигуряване на военнослужещите.  

Отпуски

Имам право на отпуски с различно предназначение и различна продължителност. Някои от тях са платени, а други – неплатени, някои могат да бъдат ползвани от всички военнослужещи, а други – само от военнослужещите, спрямо които са налице определени предпоставки. Ето какви отпуски законът предвижда, че мога да ползвам:

 • Основен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни;
 • Допълнителен платен годишен отпуск в размер 1 работен ден за всяка година, която съм прослужил, като максимумът е 10 работни дни;
 • Допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висше учебно заведение. Неговият размер е равен на размера на учебните отпуски, предвидени в Кодекса на труда
 • Допълнителен платен отпуск в размер до 5 работни дни годишно, ако притежавам документ, че съм хронично болен, за лечение в болница за продължително лечение и рехабилитация;
 • Отпуск за временна неработоспособност. Продължителността му се определя от военномедицинските експертни органи или от органите на експертизата на работоспособността. Докато ползвам този отпуск, попадам под особената закрила на закона и не мога да бъда освобождаван от военна служба. Мога обаче да бъда освободен от военна служба по взаимно съгласие, при навършване на пределна възраст и при уволнение;
 • Платен отпуск в размер 7 календарни дни в следните случаи: при сключване на браквключително деня на събитието; при раждане или осиновяване на дете в семейството; при тежко заболяване или смърт на съпруг, дете, родител или други възходящи и низходящи роднини, брат, сестра и родител на съпруга; когато семейството ми е пострадало от бедствие или авария; а също и когато се премествам на служба в друго населено място;
 • Отпуск, когато съм призован в съд или в други органи като страна, свидетел или вещо лице или участвам в заседания като съдебен заседател. Размерът на отпуска зависи от това, колко трае моето участие в правораздавателната дейност;
 • Отпуск за кръводаряване. Отпускът обхваща деня на прегледа и кръводаряването, както и 2 дни след него; 
 • Отпуск на военнослужещите жени поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и допълнителен отпуск за две и повече живи деца – в размерите и при условията, предвидени в Кодеска на труда;
 • Отпуск на военнослужещите мъже за отглеждане на дете и за гледане на болно дете при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждането на детето – в размерите и при условията, предвидени в Кодекса на труда;
 • Неплатен отпуск до 30 работни дни в една година. Мога да го ползвам, след като вече съм използвал полагащия се платен отпуск. Разрешава се от съответния командир или началник при важни лични или семейни нужди и ако интересите на службата позволяват това;
 • Неплатен отпуск до 6 месеца. Може да се ползва веднъж през целия срок на службата и се разрешава от министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица,, при условие че имам не по-малко от 10 години служба във въоръжените сили; 
 • Допълнителен платен отпуск за времето на почивката и възстановяването ми след завръщането ми от операция или мисия извън България. Имам право да ползвам този отпуск, когато след завръщането ми от операция или мисия аз и членовете на семейството ми почиваме безплатно в рамките на 7 дни в почивна база на Министерството на отбраната или се възстановявам безплатно отново в рамките на 7 дни в болниците за долекуване, продължително лечение или рехабилитация във Военномедицинската академия;
 • Неплатен отпуск, ако съм съпруг/съпруга на дългосрочно командирован дипломатически служител – за времето на задграничния му мандат.

Възнаграждения

Моето брутно месечно възнаграждение се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения с постоянен или непостоянен характер. Размерът на основното ми месечно възнаграждение зависи от военното ми звание и степента в обхвата на военното звание. Както при отпуските, така и при възнагражденията, има стимул за служилите по-дълго време: изплаща се допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто.

Изплащат ми се допълнителни възнаграждения в следните случаи:

 • за специфични условия при изпълнение на военната служба;
 • ако има рискове за моите живот и здраве, които не могат да бъдат отстранени или намалени;
 • за изпълнение на възложени задължения извън установеното служебно време;
 • ако притежавам образователна и научна степен “доктор” или научна степен “доктор на науките”, ако заемам академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността;
 • при постигнати високи резултати в служебната дейност;
 • ако замествам отсъстващ повече от 30 работни дни военнослужещ (но заместването не може да продължава повече от 1 година). Размерът на допълнителното възнаграждение е 25 на сто от основното месечно възнаграждение на замествания; не ми се плаща допълнително възнаграждение, ако по длъжност съм заместник на отсъстващия или замествам подчинен на мен служител;
 • ако временно (но за не повече от 1 година) изпълнявам задълженията на вакантна длъжност. Допълнителното възнаграждение възлиза на 25 на сто от основното възнаграждение за вакантната длъжност;
 • в други случаи, установени в нормативен акт.

Материално осигуряване

Имам право на определени материални придобивки във връзка със службата ми. Осигурени са ми:

 • униформено облекло или паричната му равностойност;
 • порционни пари;
 • безплатна храна и ободряващи напитки при занятия, учения, тренировки и лагери, а при носене на дежурства и при извършване на други дейности със специфичен характер – безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност;
 • лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение.

Пътните ми разходи за отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината се покриват от бюджета на Министерството на отбраната.

Аз и семейството ми имаме право да ползваме лечебните заведения, военните клубове, почивната и спортната база към Министерството при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Имам право да ползвам под наем жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, ако отговарям на условията за това, посочени в наредба на министъра на отбраната. Наемната цена, която плащам за жилището, е с 50 процента намаление спрямо определената основна наемна цена.

 • Източници

  Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):

  чл. 197, ал. 1 ЗОВСРБ – относно основния платен годишен отпуск и допълнителния платен годишен отпуск за прослужени години;

  чл. 197, ал. 3 ЗОВСРБ – относно допълнителния платен отпуск за кандидатстване и обучение във ВУЗ;

  чл. 197, ал. 4 ЗОВСРБ – относно допълнителния платен отпуск на воннослужещите, освидетелствани като хронично болни;

  чл. 200 ЗОВСРБ – относно отпуска за временна неработоспособност;

  чл. 201 ЗОВСРБ – относно платения отпуск при сключване на брак, раждане на дете и др.;

  чл. 202 ЗОВСРБ – относно отпуска за изпълнение на граждански дълг;

  чл. 202а ЗОВСРБ – относно допълнителния платен отпуск за почивка в почивните бази на МО;

  чл. 203, ал. 1 ЗОВСРБ – относно отпуските на военнослужещите жени поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете, допълнителния отпуск за дне и повече живи деца;

  чл. 203, ал. 2 ЗОВСРБ – относно отпуска на военнослужещите мъже за отглеждане на дете и за гледане на болно дете;

  чл. 205 ЗОВСРБ – относно неплатените отпуски;

  чл. 205а ЗОВСРБ – относно неплатения отпуск на съпруга или съпругата – военнослужещ на дългосрочно командирован дипломатически служител;

  чл. 212 ЗОВСРБ – относно основното месечно възнаграждение;

  чл. 213 ЗОВСРБ – относно допълнителното възнаграждение за продължителна служба;

  чл. 214 ЗОВСРБ – относно допълнителните възнаграждения;

  чл. 215 ЗОВСРБ – относно допълнителното възнаграждение за заместване на отсъстващ военнослужещ;

  чл. 216 ЗОВСРБ – относно допълнителното възнаграждение при временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност;

  чл. 218 ЗОВСРБ – относно брутното месечно възнаграждение;

  чл. 224 ЗОВСРБ – относно материалното осигуряване на военнослужещите;

  чл. 226 ЗОВСРБ – относно пътуването при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната;

  чл. 226б ЗОВСРБ – относно ползването на имотите от жилищния фонд на МО;

  чл. 226г ЗОВСРБ – относно ползването на лечебните, санаториалните и профилактичните заведения, военните клубове, почивната и спортната база на МО.

  Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС):

  чл. 35а – относно наемната цена за жилище.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии