Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Претърпях трудова злополука! Ами сега?

Автор:
Претърпях трудова злополука! Ами сега?

Независимо каква работа изпълнявам, винаги съществува вероятността да претърпя инцидент на работното си място. Ако смятам, че претърпяната от мен злополука може да бъде квалифицирана като трудова, то следва:

1. Да бъде установена неработоспособността ми, както и причинната връзка между нея и конкретната злополука, което става чрез:

 • Болничен лист – за временна неработоспособност (когато се очаква да се възстановя от злополуката), издаден от лекуващия ми лекар или зъболекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) след клиничен преглед.
 • Експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК – за трайна неработоспособност: невъзможността ми да полагам труд не се очаква да бъде преодоляна.
 • При смърт, тя се установява от лекаря чрез съобщение за смърт, въз основа на което органите по гражданска регистрация в рамките на 48 часа издават удостоверение за смърт

2. Злополуката да бъде декларирана пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)

Работодателят ми има задължението в 3-дневен срок от настъпването на злополуката да я декларира пред определеното териториално поделение на НОИ. (За настъпване на злополуката се счита не денят, в който реално се е случила, ами денят, в който са се проявили последиците от нея. Напр.: Ударил съм си главата по време на работа в понеделник, а започва да ми се вие свят и да имам главоболие, което ме прави неработоспособен чак в петък.) Ако работодателят ми не извърши това в този 3-дневен срок, аз или моите близки можем да декларираме злополуката, но най-късно до една година от настъпването й. Това става посредством Декларация за трудова злополука.  

3. НОИ да проведе разследване и да открие досие на трудовата злополука.

На базата на подадената декларация, Териториалното поделение на НОИ, съвместно с Инспекцията по труда, може да започнат разследване на злополуката. Те са длъжни да разследват всяка смъртна трудова злополука, всяка злополука, причинила увреждане на повече от 3-ма работещи, както и всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност.

При разследване на злополуката имам право да присъствам или да посоча да присъстват:

 • работник или служител от същата професия като моята, или
 • член на семейството ми или възходящ или низходящ сродник (майка, баща, дете), или
 • представител на синдикалната организация, в която членувам;
 • представител на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд.
 • Същото право имат и наследниците на починалия при трудова злополука, както и гореизброените лица, когато здравословното ми състояние не ми позволява да посоча представител.

Резултатите от разследването се оформят в протокол, който се връчва от териториалното поделение на НОИ на мен или на моите наследници. Отразените в него факти се считат за истина до доказване на противното.

За всяка трудова злополука териториалното поделение на Националния осигурителен институт открива досие с определено съдържание, с което мога да се запознавам:

1. декларацията за трудова злополука;

2. протокол от разследването на трудовата злополука, когато такова е извършено;

3. разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;

4. копия от първичните болнични листове за злополуката;

5. други документи, свързани със злополуката.

4. Злополуката да бъде квалифицирана като трудова.

Длъжностното лице в НОИ, въз основа на подадените от мен документите  и създаденото досие, в 14-дневен срок от декларирането в т. 2 издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова, което следва да ми бъде изпратено на мен и на работодателя ми.

Ако желая злополуката ми да бъде квалифицирана като трудова, а длъжностното лице в НОИ с разпореждането си отхвърля тази вероятност, аз или моите наследници можем да обжалваме пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане от компетентния орган, когато не са изяснени всички обстоятелства, отнасящи се до издаване на разпореждането.Решението му се съобщава на мен или наследниците ми в 7-дневен срок от постановяването му.

Според трудовото законодателство (Кодекс на труда) работодателят ми е длъжен да покрие разликата между претърпените от мен действителни вреди и тези, които осигурителният орган ми е обезщетил.

За разлика от осигурителния орган, работодателят ми обезщетява:

 • Претърпените загуби като разходи за лекарства и лечение, които съм направил.
 • Пропуснати ползи – разликата между заплатата, която съм получавал до момента на настъпване на трудовата злополука, и обезщетението, което НОИ ми изплаща.
 • Неимуществените вреди, които съм претърпял –  т.нар. болки и страдания, чиято стойност обаче се оценява единствено от съд.
 • При последващо усложнение и влошаване на състоянието ми (повишаване степента на доказана инвалидност, допълнително изгубване на зрението и др.).

Важно! Горепосочените обезщетения се дължат единствено при увреда на здравето ми, установена по надлежния ред и невъзможност да полагам труд, последствие от претърпяна от мен трудова злополука.

Изключения:

 • Не ми се дължи обезщетение по чл. 200 от КТ, когато съм причинил умишлено увреждането си.
 • Отговорността на работодателя може да се намали, ако съм допринесъл за трудовата злополука като съм допуснал груба небрежност – не съм спазил основните си задължения, свързани с правилата за безопасност в предприятието, с които съм запознат.

Отговорността на работодателя по чл. 200 от КТ се осъществява само по съдебен ред. Ако искам да ми се обезщетят вреди, настъпили в следствие от влошаване на състоянието ми по чл.51 ал.3 ЗЗД, следва да предявя нов иск.

* За повече информация можете да посетите сайта на НОИ.

Образци:

 1. Декларация за трудова злополука  може да намерите на сайта на НОИ.

Актуализира: Милена Бояджиева

 • Източници

  §Кодекс за социално осигуряване

  чл. 55, КСО – относно какво е трудова злополука,
  чл. 57, КСО – относно лицата и сроковете за деклариране на трудова злополука,
  чл. 58, КСО – относно разследването на трудовата злополука от ТНОИ,
  чл. 59, КСО – относно досието за трудова злополука и неговото съдържание,
  чл. 60, КСО – относно квалифицирането на злополуката като трудова от длъжностното лице и сроковете за обжалване на решението

  § Наредба за медицинската експертиза
  чл.3, НМЕ
  – относно органите, извършващи мецицинските експертизи

  § Кодекс на труда
  чл. 200, КТ – относно отоворността на работодателя при трудова злополука,
  чл. 201, КТ – изключването или намаляването на отговорността на работодателя;

  § Закон за гражданската регистрация
  чл.54, ЗГР
  – относно издаването на акт за смърт;

  § Осигурително право. Красимира Средкова;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии