В днешно време много трудно мога да си намеря работа. Хората говорят за икономическа криза и често се оплакват, че са уволнени от работодателя си. За съжаление и аз се озовавам без работа и се питам: Ами сега накъде!? Мога ли да получавам някакви помощи като безработен и какви права имам?

Оказва се, че държавата все пак е помислила за безработните лица като мен и ми дава право да се регистрирам в дирекция “Бюро по труда” към териториалното поделение на Агенцията по заетостта. В този случай аз официално заявявам, че не работя, търся работа и не попадам в друга група търсещи работа лица; както и че имам готовност да започна работа в 14-дневен срок от уведомяването ми за свободна такава. В определени случаи ми се полага парично обезщетение и възможност да посещавам курсове за професионална квалификация.

Силно препоръчително е да се консултирам с адвокат за всички възможности, които имам, както за най-бюджетния и лесен начин за постигането им.

1. Как и къде се извършва самата регистрация?

Регистрирам се по постоянния или настоящия си адрес в съответната териториална Агенция по заетостта. Процедурата извършвам лично в дирекция “Бюро по труда” въз основа на определен набор от документи.

 • заявление-декларация по образец;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
 • документи за придобито образование и/или квалификация;
 • документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, ако имам трайно намалена работоспособност;
 • документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Не мога да бъда регистриран в друга териториална дирекция на Агенцията по заетостта към датата на подаване на заявлението в противен случай регистрацията ще ми бъде отказана. След като успешно мина през процеса на регистрация, получавам регистрационна карта.

Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място за мен, то трудов посредник ме свързва с работодателя, който го предлага.

В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.

В случай, че за мен няма подходяща работа при регистрацията в Бюрото по труда и такава не се появи в първия месец, откакто се водя безработен, ще ми бъде изготвен индивидуален план за действие.

Ако ми се наложи, мога да искам да ми бъде издадена служебна бележка за удостоверяване на регистрацията ми като безработен. Такава например ще ми е необходима, ако детето ми кандидатства за социална стипендия.

2. Като безработен мога да се ползвам и от следните права:

 • да получавам информация за обявени свободни работни места;
 • да се информирам за  програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 • да ми бъде оказано сътрудничество при информиране и наемане на работа;
 • да получа психологическо подпомагане;
 • да имам достъп до професионално ориентиране;
 • да бъда включен в обучение на възрастни;
 • да ме мотивират за активно поведение на пазара на труда и да участвам  в програми и мерки за заетост и обучение;
 • да получавам стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението ми.

Когато съм регистриран като безработен, освен права, имам и задължения: да изпълнявам препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъда писмено поканен от Агенцията по заетостта, съм длъжен да се явя на посочените дата и час.

Като безработен освен права, имам и редица задължения:

 • да изпълнявам препоръките на трудовия посредник;
 • да спазвам предвидените срокове в графика за посещения;
 • да се явявям на посочена дата и час, ако бъда поканен писмено от Агенцията по заетостта.

3. Кога се прекратява регистрацията ми?