Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Безработен съм! Как да се регистрирам в Бюрото по труда?

Автор:
Безработен съм! Как да се регистрирам в Бюрото по труда?

В днешно време много трудно мога да си намеря работа. Хората говорят за икономическа криза и често се оплакват, че са уволнени от работодателя си. За съжаление и аз се озовавам без работа и се питам: Ами сега накъде!? Мога ли да получавам някакви помощи като безработен и какви права имам?

Оказва се, че държавата все пак е помислила за безработните лица като мен и ми дава право да се регистрирам в дирекция “Бюро по труда” към териториалното поделение на Агенцията по заетостта. В този случай аз официално заявявам, че не работя, търся работа и не попадам в друга група търсещи работа лица; както и че имам готовност да започна работа в 14-дневен срок от уведомяването ми за свободна такава. В определени случаи ми се полага парично обезщетение и възможност да посещавам курсове за професионална квалификация.

Силно препоръчително е да се консултирам с адвокат за всички възможности, които имам, както за най-бюджетния и лесен начин за постигането им.

1. Как и къде се извършва самата регистрация?

Регистрирам се по постоянния или настоящия си адрес в съответната териториална Агенция по заетостта. Процедурата извършвам лично в дирекция “Бюро по труда” въз основа на определен набор от документи. Изтегли Документи за получаване на обезщетение за безработица.

 • документ за самоличност;
 • заявление-декларация по образец;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес;
 • документи за придобито образование и/или квалификация;
 • документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, ако имам трайно намалена работоспособност;
 • документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Не мога да бъда регистриран в друга териториална дирекция на Агенцията по заетостта към датата на подаване на заявлението в противен случай регистрацията ще ми бъде отказана. След като успешно мина през процеса на регистрация, получавам регистрационна карта.

Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място за мен, то трудов посредник ме свързва с работодателя, който го предлага.

В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.

В случай, че за мен няма подходяща работа при регистрацията в Бюрото по труда и такава не се появи в първия месец, откакто се водя безработен, ще ми бъде изготвен индивидуален план за действие.

Ако ми се наложи, мога да искам да ми бъде издадена служебна бележка за удостоверяване на регистрацията ми като безработен. Такава например ще ми е необходима, ако детето ми кандидатства за социална стипендия.

2. Като безработен мога да се ползвам и от следните права:

 • да получавам информация за обявени свободни работни места;
 • да се информирам за  програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 • да ми бъде оказано сътрудничество при информиране и наемане на работа;
 • да получа психологическо подпомагане;
 • да имам достъп до професионално ориентиране;
 • да бъда включен в обучение на възрастни;
 • да ме мотивират за активно поведение на пазара на труда и да участвам  в програми и мерки за заетост и обучение;
 • да получавам стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението ми.

Когато съм регистриран като безработен, освен права, имам и задължения: да изпълнявам препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъда писмено поканен от Агенцията по заетостта, съм длъжен да се явя на посочените дата и час.

Като безработен освен права, имам и редица задължения:

 • да изпълнявам препоръките на трудовия посредник;
 • да спазвам предвидените срокове в графика за посещения;
 • да се явявям на посочена дата и час, ако бъда поканен писмено от Агенцията по заетостта.

3. Кога се прекратява регистрацията ми?

 • когато подам заявление за отписване от регистъра по свое желание;
 • ако започна работа и съм осигурен;
 • когато се включа в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и международни фондове;
 • ако не изпълня препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана ми за действие;
 • ако не се явя в Агенция по заетостта, когато имам изрична писмена покана за това; като явяването трябва да стане на посочената дата и час или в срок от 3 работни дни след нея;
 • ако не спазвам определения им график за посещения в Агенцията по заетостта;
 • ако откажа да приема предложената ми подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по Закона за заетостта, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и международни фондове;
 • ако прекратя участието си в курса за обучение;
 • когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Право на следваща регистрация в Бюрото по труда имам не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация и в случай, че нямам задължения, които произтичат от към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието ми в съответните програми, мерки и обучения. В случай, че съм бил дисциплинарно уволнен, имам право на повторна регистрация едва след 12 месеца.

Важно! Ако успея да  представя доказателства за наличието на уважителни причини, заради които не съм успял да изпълня съответните ми задължения, регистрацията ми се възстановява.

Изключения от посоченото горе право на следваща регистрация има, когато регистрацията ми е прекратена поради следните основания:

 • когато съм подал заявление за отписване от регистъра по свое желание;
 • когато почина;
 • когато започна работа и съм осигурени или подлежа на осигуряване;
 • когато съм включен в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други фондове.
 • когато придобия право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

4. Имам право на парични помощи от Агенцията по заетостта след като бъда нает на работа при следните случаи: 

 • когато с помощта на Агенцията по заетостта бъда нает на работа по безсрочен трудов договор извън границите на населеното място, получавам месечно суми за път до местоработата ми и обратно, но за не повече от 1 година. Полага ми се и покриване на транспортните ми разходи за представянето ми пред работодателя за наемане на работа.

Важно! Тези суми пари НЕ подлежат на данъчно облагане.

5. Имам право на парични помощи при стартиране на бизнес

Ако искам  самостоятелно или заедно с друго лице  да започна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, като регистриран безработен с право на парично обезщетение, имам право на  еднократна парична сума от фонд “Безработица” след одобряване на бизнеспроекта ми от Агенцията по заетостта.  Трябва да подам заявление за това до Агенцията по заетостта, с което желая да получа еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица.

6. Имам право на обучения за придобиване на професионална квалификация

Имам право да се включа в обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано от Агенцията по заетостта, което може да се предхожда от професионално ориентиране и да се заплаща от агенцията (разходи за транспорт, квартира, стипендия и др. в зависимост от съответното обучение).

Актуализира: Радостина Бръмбарова

 • Източници

  § Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):

  чл. 17, ал. 1, т. 1 -8 от ЗНЗ – относно правата ми като безработен;

  чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗНЗ – относно правото на регистрация като безработен;

  чл. 18, ал. 2 и 4 от ЗНЗ – относно регистрацията като безработен;

  чл. 19, ал, 1 и 2 от ЗНЗ – относно правата ми като безработен;

  чл. 20, ал. 1-2 от ЗНЗ – относно задълженията ми като безработен;

  чл. 20, ал. 3-4 от ЗНЗ – относно случаите на прекратяване на регистрацията като безработен;

  чл. 20, ал. 5 и 9 от ЗНЗ – относно правото на повторна регистрация;

  чл. 20, ал. 6 от ЗНЗ – относно възстановяване на регистрация;

  чл. 42 и 42а от ЗНЗ  – относно правото на парични помощи;

  чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ – относно правото на парични помощи за стартиране на бизнес;

  чл. 63, 65 и 66 от ЗНЗ – относно правото на обучения за професионална квалификация;

  § 1 от Допълнителните разпоредби от ЗНЗ – относно дефиниция на термина „безработен“.

  § ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ППЗНЗ):

  чл. 14 от ППЗНЗ – относно регистрацията като безработен;

  чл.14, ал. 5, т. 1 от ППЗНЗ – относно повторното регистриране в друга Агенция по заетостта;

  чл.15, ал. 3 от ППЗНЗ – относно издаването на регистрационна карта;

  чл. 15, ал. 5 от ППЗНЗ – относно изготвянето на инидидуален план за действие;

  чл. 15, ал. 7 от ППЗНЗ – относно изготвянето на график за посещения;

  чл. 15, ал. 8 от ППЗНЗ – относно правото на издаване на служебна бележка;

  чл. 34 от ППЗНЗ – относно паричните помощи за безработни.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии