Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Дисциплинарните наказания и правата ми?*

Автор:
Дисциплинарните наказания и правата ми?*

Кога съм в опасност от дисциплинарно наказание?

Всеки път, когато виновно не изпълнявам трудовите ми задължения, аз нарушавам трудовата дисциплина и може да ми бъде наложено дисциплинарно наказание.

Видове дисциплинарни наказания:

Важно!  За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да ми се наложи само едно дисциплинарно наказание. Не е скъпо да се консултирам с адвокат по трудово право, който може да ми даде съвет как да реагирам в подобна ситуация. Мога да намеря такъв специалист лесно и бързо на тази страница.

Задължения на работодателя ми преди да ми наложи дисциплинарно наказание:

 • Преди налагане на наказанието работодателят е длъжен да ме изслуша или да приеме писмените ми обяснения и оцени посочените от мен доказателства. Когато не спази това изискване, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Ако вината за това, че работодателят не е успял да ме изслуша или приеме писмените ми обяснения е моя, тогава съдът няма право да отмени наказанието. (Например, ако не съм се възползвал от предоставената ми от работодателя възможност да дам писмено/устно обяснение или съм изпуснал срока за това.)
 • Работодателят ми трябва да изготви мотивирана писмена заповед, в която да се посочат нарушението и кога е извършено, наказанието и законовият текст, от който следва.
 • Заповедта за дисциплинарно наказание ми се връчва лично срещу подпис, и се отбелязва датата на връчването. Ако не може да ми се връчи лично, заповедта се изпраща с препоръчително писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчването или получаването на заповедта, с която се налага.  
 • В случай че дисциплинарното наказание е “уволнение”, с връчването на заповедта трудовите ми отношения се прекратяват. В 7-дневен срок от прекратяването работодателят е длъжен да изпрати уведомление до съответната Териториална дирекция на НОИ. 
 • Срокът, в който може да ми се наложи дисциплинарно наказание, е не по-късно от 2 месеца от откриване на извършеното от мен нарушение и не по-късно от 1 година от самото извършване. Тези срокове НЕ текат през времето, когато съм в законоустановен отпуск или участвам в стачка.
 • Работодателят ми може да ме уволни дисциплинарно само след получаване на писмено разрешение от Инспекцията по труда в следните случаи:
 • ако съм  майка на дете до 3-годишна възраст;
 • ако съм с намалена работоспособност или боледувам от болест, определена в НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г на министъра на здравеопазването (в този случай се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия);
 • ако съм започнал ползването на отпуск;
 • ако съм избран за представител на работниците и служителите в синдикални или други представителни организации;
 • ако съм член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.

Когато работодателят ми НЕ е искал такова разрешение или НЕ го е получил от Инспекцията по труда или синдикален орган, съдът отменя заповедта за уволнението ми като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Заличаване на дисциплинарното наказание:

 • Дисциплинарното наказание се заличава след изтичане на 1 година от налагането му.
 • Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от работодателя ми преди изтичане на едногодишния срок, ако не съм извършил други нарушения на трудовата дисциплина. Това става с мотивирана писмена заповед, която ми се връчва.
 • При наложено дисциплинарно наказание “уволнение” работодателят ми не е длъжен да ме възстанови на работа след заличаване на наказанието.

ВАЖНО: При дисциплинарно наказание “уволнение” дължа на работодателя ми обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за срока на предизвестието (при безсрочно трудово правоотношение), и в размер на действителните вреди (при срочно трудово правоотношение).

Защита срещу незаконно уволнение

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии