Резултатът от неприятната новина няма да е положителен, особено в момент на криза, когато много трудно мога да бъда нает на каквато и да е работа, поради високия процент на безработица и голямата конкуренция. Важното е да запазя спокойствие и да проверя основателни ли са причините за уволнението ми, ако не, да оспоря прекратяването на трудовия ми договор и разбира се, да потърся обезщетение. Добре е да знам, че основните ми права при уволнение са уредени в Кодекса на труда.

Какви са случаите на прекратяване на трудовия договор и последиците от тях:

  1. Прекратяване на трудов договор от работодателя с предизвестие. Работодателят може да прекрати трудовия ми договор, като отправи писмено предизвестие до мен в посочените в Кодекса на труда случаи.
  2. Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. Работодателят може да ми предложи по своя инициатива прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Имам право да отговоря писмено на предложението в 7-дневен срок, ако не го направя, се смята за неприето. Ако приема предложението, работодателят ми дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако не съм уговорил по-голям размер на обезщетението, което ако не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на моя договор, основанието за неговото прекратяване отпада.
  3. При незаконно уволнение имам право на обезщетение от работодателя:

○        в размер на брутното ми трудово възнаграждение за времето, през което съм останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца;

○     ако през времето, за което съм бил без работа съм работил на по-нископлатена работа,  имам право на обезщетение с размер разликата в заплатите. Такова право имам и ако незаконно съм бил преместен на друга по-нископлатена работа;

○        когато бъда възстановен на работа и след явяването ми в предприятието, за да заема работата, на която съм възстановен, не бъда допуснат да я изпълнявам, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към мен в размер на брутното ми трудово възнаграждение от деня на явяването ми до действителното ми допускане на работа.

  1. При дисциплинарно уволнение. То е налице при виновно неизпълнение на трудовите ми задължения, при нарушение на трудовата дисциплина. Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да ме изслуша или да приеме писмените ми обяснения, да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не ме е изслушал или не е приел писмените ми обяснения, дисциплинарното наказание може да бъде отменено от съда. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им. Това обаче не е основание за възстановяване  на предишната ми работа.

Видове обезщетения, които ми се полагат при уволнение: