Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Наказаха ме дисциплинарно със „забележка”. Не е честно! Искам да обжалвам!

Автор:
Наказаха ме дисциплинарно със „забележка”. Не е честно! Искам да обжалвам!

Всеки път, когато виновно не изпълнявам трудовите ми задължения, може да последва дисциплинарно наказание: забележка; предупреждение за уволнение или уволнение. Забележката се прилага като най-лекото наказание от горе изброените. Тя ми се налага от работодателя, когато наруша трудовата дисциплина регламентирана в закона, в Правилника за вътрешния трудов ред на работното ми място или договора, който съм подписал.

1. Критерии, които работодателят взема предвид  при избор на  дисциплинарното наказание, са:

 • тежестта на нарушението, което съм извършил;
 • обстоятелствата, при които е възникнало;
 • поведението ми на работното място.

2. В кои законово определени случаи мога да бъда наказан със забележка?

 • Когато закъснения или не се явя на работа, преждевременно я напусна или не уплътнявам работното си време.
 • Когато се явя на работа в състояние, което не ми позволява да изпълнявам задълженията си (например: когато съм пиян или консумирал силно упойващи вещества).
 • Когато не изпълня възложената ми работа или не спазя техническите и технологичните правила.
 • Когато произведа некачествени продукти, неотговарящи на съответните изисквания.
 • Когато не спазвам  правилата за здравословни и безопасни условия на труда.
 • Когато не изпълня законните нареждания на работодателя ми.
 • Когато  злоупотребя с доверието или уроня доброто име на предприятието, както и ако разпространя поверителна информация за него.
 • Когато увредя имуществото на работодателя ми и не използвам разумно предоставените от него материали, суровини, енергия и други средства.
 • при изпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони, нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Важно! За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да ми се наложи само едно дисциплинарно наказание.

3. Задължения на работодателя ми преди да ми наложи дисциплинарно наказание:

 • Преди налагане на наказанието работодателят е длъжен да ме изслуша или да приеме писмените ми обяснения и оцени посочените от мен доказателства. Когато не спази това изискване, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Ако вината за това, че работодателят не е успял да ме изслуша или приеме писмените ми обяснения е моя, тогава съдът няма право да отмени наказанието. (Например, ако не съм се възползвал от предоставената ми от работодателя възможност да дам писмено/устно обяснение или съм изпуснал дадения ми  срок за това.)
 • Работодателят ми трябва да изготви мотивирана писмена заповед, в която да се посочат нарушението и кога е извършено, наказанието и законовият текст, от който следва.
 • Заповедта за дисциплинарно наказание ми се връчва лично срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. Ако не може да ми се връчи лично, заповедта се изпраща с препоръчително писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчването или получаването на заповедта, с която се налага.  
 • Срокът, в който може да ми се наложи дисциплинарно наказание, е не по-късно от 2 месеца от откриване на извършеното от мен нарушение и не по-късно от 1 година от самото извършване. Тези срокове НЕ текат през времето, когато съм в законоустановен отпуск или участвам в стачка.

4. Заличаване на дисциплинарното наказание:

 • Заличава се след изтичане на 1 година от налагането му.
 • Mоже да бъде заличено от работодателя ми преди изтичане на едногодишния срок, ако не съм извършил други нарушения на трудовата дисциплина. Това става с мотивирана писмена заповед, която ми се връчва.

5. Срокът за обжалване на дисциплинарно наказание „забележка” е едномесечен. Срокът започва да тече от деня, в който ми е връчена заповедта за налагане на дисциплинарното наказание.

Искова молба за оспорване на дисциплинарно наказание мога да подам в Районния съд по местонахождение (седалище) на работодателя ми.

Съдебното производство по трудови дела е безплатно за мен като работник или служител, което означава, че не дължа държавни такси по него. Това обаче не означава, че не дължа възнаграждение на моя адвокат.

Важно: Мога да се възползвам и от безплатна правна помощ, ако отговарям на условията за това.

В случай че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Радостина Бръмбарова

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 187 от КТ – относно виновните нарушения на трудовата дисциплина;

  чл. 189 от КТ – относно критериите за определяне на дисциплинарно наказание;

  чл. 192 от КТ – относно органите, налагащи дисциплинарното наказание;

  чл. 193 от КТ – относно задълженията на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание;

  чл. 194 от КТ – относно сроковете за налагане на дисциплинарно наказание;

  чл. 195 от КТ – относно заповедта за дисциплинарно наказание;

  чл. 358 от КТ – относно давностните срокове;

  чл. 359 от КТ – относно безплатното производство по трудови дела.

  § Гражданско процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 78, ал. 1 от ГПК – относо присъждане разноските по делото.

  § Инспекция по труда.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии