Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

На трудов договор съм – какви осигуровки дължа?

Автор:
На трудов договор съм – какви осигуровки дължа?

Кандидатствах за работа и с работодателя сключихме трудов договор.Тук мога да прочета как се изчисляват осигурителните ми вноски.

Трудово възнаграждение

В трудовия договор трябва да бъде уговорено моето възнаграждение – брутно или нетно. Брутното трудово възнаграждение включва три основни елемента:

 • основната работна заплата;
 • допълнителни трудови възнаграждения (например клас прослужено време за заемана от мен подобна длъжност);
 • и други (бонуси, награди при достигане на определена цели от мен – в пари или натура, обезщетения и други).

Брутното трудово възнаграждение е сумата преди удръжките. От нея се приспадат първо осигуровките за моя сметка и данък върху доходите ми (известен повече като данък общ доход).

Нетна заплата е сумата, която следва да получа за положения от мен труд след приспадане на всички удръжки за моя сметка.

Ако имам въпроси или неясноти на тема трудово право, най-правилното нещо, което мога да направя е да се свържа със специалист. Така ще си спестя глоби и пропуснати възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Кодекса на труда изрично забранява без мое съгласие да ми се правят каквито и да е било удръжки от заплатата, с изключение на:

 • получени аванси;
 • надвзети суми в резултат на техническа грешки;
 • данъци (10% ДОД) и осигуровки за моя сметка;
 • запори по съдебен ред  – има строг лимит как да става и при кои случаи (критерии като  доход, членове на семейство и  др.);
 • при причинена вреда на работодателя.

Какви осигуровки дължа?

Трябва да знам, че по закон осигуровките са разпределени в съотношение 60% за работодателя и 40% за сметка на работника.

ВАЖНО! Има минимален и максимален осигурителен праг. С минималния праг за всяка длъжност е определена сума, под която работодателят няма право да ме осигурява при трудов договор с нормално работно време 8 часа. Ако договорът ми е на 4 часа, задълженията ми за осигуровки и данък са пропорционални, т.е. наполовина на тези при 8 часа. Минималните прагове за всяка професия или длъжност са определени в приложението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Това представлява таблица с различните професии по степен на квалификация и по сфери на дейност, но на мен ми е трудно да се ориентирам там. По-добре е да се обърна към някой специалист – юрист или счетоводител.

Всяка година се определя максимален осигурителен доход за страната. Дори и да имам по-висока определена брутна заплата, осигуровките ми ще бъдат само върху максималния осигурителен доход, а за всичко над тази сума ще дължа само 10% ДОД.

Размерът на осигуровките, които трябва да ми бъдат удържани зависи от следните фактори:

 • Дали съм роден преди или след 01.01.1960 г.;
 • Размерът на брутното ми възнаграждение;
 • Категорията труд, който полагам

В най-честия случай (когато съм нает на трудов договор и съм роден след 1960 г.) към 01.01.2020 г. общият размер на осигурителните вноски, които дължа като служител, е 13.78% от брутното ми трудово възнаграждение. Върху остатъка дължа 10% данък общ доход.

Осигурителните вноски, които заплащам, са за:

 • Фонд “Пенсии” – задължително и допълнително;
 • Фонд “Безработица”;
 • Общо заболяване и майчинство;

Здравно осигуряванеРазмерът на осигуровките ще бъде различен, ако заемам длъжност, която попада в първа или втора категория труд (например съм миньор, стюард/еса, пилот и т.н.), както и ако съм държавен служител или работя само до 5 дни месечно, също така ако съм получил обезщетение.

Статията цели да покаже общия случай – какви осигуровки дължа при трудов договор с 8 часов работен ден при трета категория труд, договор за управление и контрол. Ако бъда на 4 часа например осигуровките за моя сметка ще бъдат пропорционални, т.е. наполовина.

Правото е в съавторство с Людмил Иванов.

Още на тема осигуровки и пенсии мога да науча от курса на pravatami.bg Осигурителна система: осигуровки, пенсии, обезщетения.

 • Източници

  Кодекс на труда (КТ):

  чл.62 и чл.63 от КТ – относно сключване на трудов договор;

  чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ – относно съдържанието на трудовия договор;

  чл.272 от КТ – относно удръжки от трудовото ми възнаграждение.

  Кодекс на социалното осигуряване (КСО):

  чл.2 от КСО – относно какво включва Държавното обществено осигуряване (ДОО);

  чл.6 от КСО – относно осигурителни вноски и осигурителен доход на фондовете на ДОО;

  чл.127 от КСО – относно това кой подлежи на допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО);

  чл.157 от КСО – относно размер на осигурителни вноски за фонд ДЗПО.

  Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл.40, ал.1 от ЗЗО – относно разпределение на здравноосигурителната вноска между работник и работодател.

  Закон за бюджета на Национална Здравноосигурителна Каса за 2018 (ЗБНЗОК):

  чл. 2 от ЗБНЗОК – относно размера на здравноосигурителната вноска.

  Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл.24 и чл.25 от ЗДДФЛ – относно данъчна основа за облагане с данък върху доходите от трудово правоотношение;

  чл.42 от ЗДДФЛ – относно авансово удържане на данък от доходи от трудови правоотношения през годината;

  чл.42, ал.4 от ЗДДФЛ – относно размер на данък върху доходите.

  Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 (ЗБДОО):

  Прилож.1 към ЗБДОО – относно минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

  чл.9, ал.1, т.4 от ЗБДОО – относно размер на максимален осигурителен доход за 2017 г;

  чл.13 от ЗБДОО и Прилож.2 към него – относно размера на осигурителните вноски за фонд Трудова злополука и професионална болест по дейности.

  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски:

  чл.1 – чл.2 – относно възнаграждение, върху което се дължат осигурителни вноски.

  Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ):

  чл. 3 – относно елементите на брутно трудово възнаграждение. 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии