Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

С какво се занимава Държавната агенция “Национална сигурност” (ДАНС)

Автор:
С какво се занимава Държавната агенция “Национална сигурност” (ДАНС)

В съзнанието ми ДАНС се свързва с треската, обхванала гражданското ни общество чрез #ДАНСwithme от близкото минало. А дали тази институция в действителност е танцувално студио?

Какво представлява ДАНС?

Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) извършва дейности за защита на националната сигурност от:

 • посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България;
 • териториалната цялост;
 • основните права и свободи на гражданите;
 • демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред.

Действията на Агенцията са наложителни при следните хипотези:

 • разузнаване в полза на чужди сили;
 • опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;
 • противоконституционна дейност;(например шпионство в полза на друго правителство и издаване на държавни тайни);
 • прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;
 • опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
 • опасност за екологичната сигурност на държавата;
 • нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
 • застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
 • деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
 • международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им;
 • международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства (оръжия и боеприпаси);
 • дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации;
 • миграционни процеси.

Държавна агенция “Национална сигурност” самостоятелно или съвместно с други държавни органи извършва и контраразузнавателна дейност– дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.   

Агенцията организира и провежда три основни вида дейности: оперативно-издирвателнаоперативно-техническа, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности.

Оперативно-издирвателната дейност на ДАНС

Оперативно-издирвателната дейност на ДАНС има за цел:

 • разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност;
 • установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпна дейност, съставляваща заплаха за националната сигурност;
 • придобиване на информация за действия или бездействия, които създават заплаха за националната сигурност.

За да пристъпи Агенцията към извършване на оперативно-издирвателна дейност, трябва да са получени данни:

 • за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни деяния, създаващи заплаха за националната сигурност, когато не са достатъчни за образуване или започване на наказателно производство;
 • за събития или действия, създаващи заплаха за националната сигурност;
 • по искане на органите на досъдебното производство и съда;
 • в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна.

Информационна и аналитична  дейност

За изпълнение на възложените ѝ със закон правомощия агенцията изгражда, поддържа и ползва информационни фондове.  По своята същност информационната дейност представлява дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване и анализиране на информация за определени обекти и субекти от агенцията, и предоставянето на тази информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно законовите разпоредби. 

В тези информационните фондове на Агенцията могат да се обработват лични данни. При обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на националната сигурност, органите на агенцията:

 1. не искат съгласието на физическото лице;
 2. не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни;
 3. не предоставят лични данни на трети лица.

Контролна дейност на ДАНС

Контролната дейност на Държавната агенция “Национална сигурност” се осъществява в няколко насоки:

 • система за защита на класифицираната информация
 • контролна дейност във връзка с пребиваването на чужденци в Република България (предоставяне на убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила, издаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи).
 • придобиване, загубване и възстановяване на българско гражданство по Закона за българското гражданство;

Като гражданин аз мога да подавам до Държавна агенция “Национална сигурност” предложения и сигнали, които са свързани с трите основни дейности на агенцията. Подателите на сигналите се уведомяват, че в агенцията се извършва проверка по посочената от тях информация, когато в предложението или сигнала се съдържат твърдения за посегателства срещу националната сигурност. Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Закон за Държавна Агенция “Национална сигурност”

  чл. 4, ал.1 – относно дейността и целта на ДАНС;

  чл. 4, ал.1, т. 1-14 – относно дейността и целта на ДАНС;

  чл. 5  – относно видовете дейност на ДАНС;

  чл. 6а – относно възможността гражданите да подават сигнали до ДАНС;

  чл. 19  – относно оперативно-издирвателната дейност на ДАНС;

  чл. 24, т. 1-4 – относно основанията, при които ДАНС пристъпва към действия;

  чл. 28, ал. 1 – относно инфомационната и аналитичната дейност на ДАНС;

  чл. 29, ал. 1 – относно относно инфомационната и аналитичната дейност на ДАНС;

  чл. 34, ал. 2, т. 1-3 – относно подхода на ДАНС към личните данни;

  чл. 40, ал. 1  – относно контролната дейност на ДАНС;

  чл. 41, ал. 1  – относно контролната дейност на ДАНС;

  чл. 111, ал.4 – относно анонимните сигнали

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолина Григорова

Виолина Григорова

автор

Наскоро дипломиран юрист, Виолина работи в областта на Обществените поръчки, но продължава да намира време да пише за pravatami.bg. Казва, че работата в обществена полза ѝ носи незаменимо удовлетворение.

Свързани статии