Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Назначаване/заемане на държавна служба

Автор:
Назначаване/заемане на държавна служба

Мои приятели работят в държавната администрация. Аз също имам желание да бъда назначен на държавна служба. Разбира се, искам да се информирам за най-важните неща, които е добре да знам.

Сред какви длъжности мога да избирам?

Подробна информация за различните длъжности в администрацията и начина за кандидатстване се публикуват на страницата на Административния регистър.

Какви са условията, на които трябва да отговарям, за да мога да бъда назначен/а на държавна служба?

 • да съм пълнолетен български гражданин, гражданин на ЕС или на Швейцария;
 • да НЕ съм поставен под запрещение или осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
 • да нямам роднински връзки с други служители в същата администрация, с които ще съм в йерархическа зависимост. Това изискване включва съпруга/та ми или друг човек, с когото съжителстваме (приятел/ка, годеник/годеница, съквартирант/ка), роднините по права линия без ограничение, както и тези по съребрена и по сватовство до четвърта степен включително.
 • да не съм лишен от правото да заемам определена длъжност (например, заради извършено предишно нарушение като държавен служител);
 • да не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не заемам ръководен пост в политическа партия;
 • да не съм народен представител;
 • да не работя по друго служебно правоотношение (изключение от това правило има само в 2 случая: назначен съм при непълно работно време в две администрации след сключване на писмено споразумение между нас или временно съм преместен в друга администрация);
 • да не работя по трудово правоотношение, освен ако не съм преподавател във висше учебно заведение;
 • да отговарям на на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на изискванията за конкретната служба, които посочва законът.

Как мога да бъда назначен на държавна служба?

За да заема избрана от мен длъжност като държавен служител, необходимо е да участвам в обявен конкурс и да го спечеля. Не мога да кандидатствам на позиция, за която такъв в момента не е обявен. Все пак има известни изключения от това правило. Конкурс не се провежда:

 • когато ме назначават като заместник на друг служител;
 • при назначаване на длъжност ръководител на звено връзки с обществеността;
 • когато ме назначават при непълно работно време
 • при споделено изпълнение на длъжността
 • когато ме назначват в друга администрация; 
 • когато временно ме преместват в друга администрация; 

Има обявен конкурс за длъжността, която ме интересува. Как мога да участвам?

За да бъда допуснат за участие в конкурса, необходимо е, на първо място, да подам изискваните от мен документи, които са посочени в самата обява за конкурса. Срокът за подаването им е от 10 до 14 дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса.Те се разглеждат от специално назначена комисия.

Важно! Когато администрацията, в която кандидатствам, има електронна страница, комисията публикува на нея списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса на седмия ден от крайната дата за подаване на документите. Списъка мога да открия и на място в сградата на администрацията. Ако не съм допуснат до участие в конкурса, комисията е задължена да посочи основанията за това.

Какво мога да направя, ако ми откажат участие в конкурс, а не съм съгласен с основанията за това?

В такъв случай имам право да обжалвам пред съответната администрация (например, като подам жалба в регистратурата или друго определено за това място), отговорна за назначаването ми, но не пред съд. Срокът, в който мога да направя това, е 3 дни от обявяването на списъците. Решението по жалбата ми също се обявява в тридневен срок от подаването на жалбата. Ако такова не е налице, неговата липса е равностойна на отказ, който е окончателен.

Важно! Това, че съм подал/а жалба не спира конкурсната процедура.

Допуснат/а съм до участие. Как се провежда конкурсът?

Самата процедура по провеждане на конкурс за назначаване се определя от администрацията в зависимост от предлаганата длъжност и конкретните изисквания към кандидатите. Конкурсът може да започне най-рано 5 дни след  обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати, като точната дата се посочва от комисията заедно с часа и мястото на провеждане. Класират се кандидати от първо до трето място, като комисията изготвя мотивиран протокол.

Не успях да се класирам на първо място, но смятам, че причините на комисията са неоснователни. Имам ли право да възразя срещу решението й?

Подобно на случая при недопускане до конкурс, и тук имам право да подам жалба до администрацията по назначаването (не до комисията!) до 7 дни от получаването на протокола. И тук, ако не получа отговор на жалбата си, неговата липса се счита за мълчалив отказ от страна на назначаващия. НЕ се обжалва пред съд!.

Супер! Класирах се на първо място! Кога мога да започна работа?

14 дни след представянето на протокола на комисията администрацията ми издава акт за назначаване. Ако длъжността, за която съм кандидатствал/а, изисква достъп до класифицирана информация, този акт се издава в срок от 14 дни след получаването на разрешително за достъп.

Важно! Същинското постъпване на служба в администрацията се случва до 10 дни след издаването на акта за назначение и се удостоверява писмено. Задължен съм да положа клетва и да подпиша т.нар. “клетвен лист”. Без тях не мога да постъпя на работа и актът ми за назначаване се отменя.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  § Закон за държавния служител (ЗДСл):

  чл. 7 – общи условия за назначаване на държавна служба;

  чл.10, ал. 3 – относно назначаване на ръководител връзки с обществеността;

  чл. 10в, ал. 1 – относно подаването на документи и разглеждането им от комисия;

  чл. 10в, ал. 2, 3 – публикуване на списъци с (не)допуснати до конкурс кандидати, срокове;

  чл. 10в, ал. 4 – обжалване не решение на комисията;

  чл. 10д, ал. 7 – относно класирането;

  чл. 10д, ал. 8, 9 – обжалване на резултати от конкурса;

  чл. 10д, ал. 10; чл. 14, ал. 1 – относно сроковете за постъпване на длъжност;

  чл. 14, ал. 1 – относно полагането на клетва;

  чл. 14, ал. 5 – случаи на отменяне на акта за назначение

  чл. 15, ал. 2 – относно назначаване на служебно правоотношение по заместване;

  чл. 16а – възможност за назначаване на непълно работно време

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Дарина Капарова

Дарина Капарова

автор

Казвам се Дарина и вярвам, че ни е необходимо повече знание за света около нас, за да живеем пълноценно, и част от това знание е правната култура. Обичам яснотата и с радост пиша в pravatami.bg. Сайтът ми е бил полезен неведнъж когато съм имала нужда от бърза справка и съм щастлива, че понастоящем съм част от екипа. В професионален план интересите ми са свързани с административното и наказателното право и в тази област планирам да се развивам занапред.

Свързани статии