Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Е-услуги на НАП със свободен достъп

Автор:
Е-услуги на НАП със свободен достъп

Всеки от нас се е сблъсквал с държавната администрация. Дългите опашки, купищата неразбираеми документи, понякога недотам любезните служители – познато, нали? И всичко това, само защото ми е нужна някаква малка справка или пък друг документ. В подобни случаи мога да се възползвам от някоя от електронните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите. На този етап те са ограничен брой. За някои от тях са необходими електронен подпис или персонален индентификационен код, но има и такива, които са със свободен достъп.

Справка за здравноосигурителен статус

Здравноосигурителния си статус (т.е. дали съм с прекъснати или с непрекъснати здравноосигурителни права) мога да проверя в портала на НАП за е-услуги със свободен достъп. За целта е нужно само да въведа:

 • ЕГН или Личен номер за чужденец (ЛНЧ)/ Служебен номер (в случай че все още не ми е издаден ЛНЧ);
 • БУЛСТАТ – в случай че:
  • упражнявам свободна професия (адвокат, нотариус и др.) или занаятчийска дейност (фризьор, обущар, ключар и др.);
  • съм чужденец и нямам ЕГН или ЛНЧ, и попадам в някоя от следните категории: 1. извършвам търговска дейност или независими лични услуги (поправям покриви например); 2. притежавам недвижимо имущество в страната; 3. осигурител съм.

Здравноосигурителен калкулатор

С помощта на тази е-услуга мога да разбера размера на вноските за здравно осигуряване, които дължа. Необходимо е да посоча периода от време, за който искам да ми бъдат изчислени вноските (калкулаторът изчислява вноски за периода от 1 януари 2000 г. до настоящия момент). Трябва също така да отбележа:

 • дали съм самоосигуряващо се лице – например, ако съм: безработенне получавам обезщетение за безработица от Бюрото по труда или социална помощ от Дирекция “Социално подпомагане”); ЕТ; собственик или съдружник в търговско дружество; член на гражданско дружество; лице със свободна професия; занаятчия; регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител.
 • дали съм земеделски производител/земеделски производител, извършващ единствено земеделска дейност.

Трябва да посоча и на каква база да ми бъдат изчислени осигурителните вноски – минималния осигурителен доход или други (вече внесени) осигурителни вноски.

Мога да проверя и размера на дължимите вноски на неосигурен член от семейството, но само за периода от 1 януари 2000г. до 31 декември 2002г.

Мога, също така, да избера и дата на олихвяване (към която да се изчислят и натрупаните върху невнесените ми вноски лихви) – до два дни след деня, в който правя справката.

Справка за регистрираните по ЗДДС

Справка за лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС (Този данък е косвен, включен е в цената на стоката или услугата и се дължи от лицата, крайни потребители на тази стока или  услуга. ) могат да направят всички граждани и юридически лица, като справката може да се извърши по отношение на:

 • физически лица, регистрирани по ЗДДС;
 • юридически лица, регистрирани по ЗДДС;
 • лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС. Тези лица са изрично предвидени в закона.

Справка мога да направя тук.

Плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет

Това е още една електронна услуга, която ми спестява много време и нерви. От нея мога да се възползвам тук. Чрез услугата мога да правя плащания на данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП. За да се възползвам от услугата трябва:

 • да регистрирам банковата си карта за разплащане в интернет. Това мога да направя в банката издател на моята карта или от банкомат на същата банка;
 • да се регистрирам в електронната платежна система, посочена от НАП.
 • да регистрирам банковата карта в системата за електронни плащания, посочена от НАП;
 • да влезна в портала за електронни услуги на НАП и да избера услугата със свободен достъп за плащане на задължения към бюджета по електронен път (не се изисква регистрация).

Внимание! При извършване на превод с банкова карта към банкови сметки на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения, през електронната платежна система, посочена от НАП, се начисляват такси.

Справка в Регистъра на обезпеченията, предоставени от лица, извършващи сделки с течни горива

Когато за съответния данъчен период данъчно задълженото лице извършва търговия с течно горива, в определени хипотези то е длъжно да предостави обезпечение пред компетентната Териториална дирекция на НАП. Това обезпечение може да е в пари, държавни ценни книжа или пък банкова гаранция. Справка за лицето, предоставило обезпечение, размера на обезпечението, срока му на действие, датата на вписване и датата на заличаване мога да направя тук.

Изтегляне на данъчно-осигурителни документи

От сайта на НАП свободно и безплатно мога да изтегля редица декларации, образци и други документи, свързани с:

Това създава изключително удобство за мен. Освен това на сайта са поместени редица нормативни актове, с които мога да се запозная.

NB! Ако се нуждая от помощ при използване на някоя електронна услуга, мога да потърся съдействие тук:

 • тел.: 0700 18 700  – за цялата страна на цената на един градски разговор за абонатите на стационарни телефони, а обажданията от мобилен оператор се заплащат по стандартната тарифа на съответния оператор (на този телефон обаче не мога да правя справки за дължимите местни данъци и такси – например такса смет, тъй като те се обслужват от общинската администрация);
 • по имейл – мога да задам въпросите си на infocenter@nra.bg.

Правото е в съавторство с Виолета Атанасова.

 • Източници

  • ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ (ЗРБ):

  чл. 3, ЗРБ – относно обхвата на регистър БУЛСТАТ.

  чл. 40,ал. 1, т. 2, ЗЗО – относно внасянето на здравноосигурителните вноски;

  чл. 40,ал. 5, ЗЗО – относно лицата, които не подлежат на осигуряване.

  чл.4, КСО – относно осигурените лица.

  чл. 74, ЗДДС – относно правото на приспадане на данъчен кредит;

  чл. 96, ЗДДС – относно задължителната регистрация;

  чл. 97, ЗДДС – относно задължителната регистрация;

  чл. 100, ал.1, ЗДДС- относно регистрацията по избор;

  чл. 151а, ЗДДС – относно  специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност.
  чл. 176 в, ал. 1 във връзка с ал. 10 – относно справката в Регистъра на обезпеченията, предоставени от лица, осъществяващи сделки с течни горива.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии