Удръжки от трудовото ми възнаграждение (заплатата ми) могат да се правят с или без мое съгласие. Удръжките с мое съгласие могат да бъдат без ограничение както по отношение на основанието, така и по отношение на размера на удържаната сума.

В Кодекса на труда изрично са уредени само случаите, в които е допустимо да се правят удръжки от трудовото ми възнаграждение без мое съгласие, а именно за:

  • получени аванси – трудовото ми възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго. Когато получавам аванс, при окончателно изплащане на заплатата ми за месеца, от общата сума ми се удържа авансово изплатената част за същия календарен месец;
  • надвзети суми в следствие на технически грешки – технически са грешките в пресмятането, в записването, в размера (величината) на сумата на трудовото възнаграждение; случаите, когато погрешка се подписвам в графата на ведомствата срещу името на мой колега и други подобни грешки;

ВАЖНО: Техническите грешки трябва да се различават от грешките в правното основание за получаване на трудово възнаграждение. При липса на правно основание за плащането е недопустимо работодателят да ми прави удръжки под предлог за техническа грешка. В Кодекса на труда изрично е предвидено, че не дължа връщане на сумите за трудово възнаграждение, които съм получил добросъвестно, макар и без правно основание. Лицата, които носят отговорност в случая, са длъжностните лица, наредили и допуснали неоснователното изплащане на сумата. Но при истинска техническа грешка удръжката е допустима дори и да не съм знаел за нея.