Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Пенсионни фондове и пенсионни дружества – често задавани въпроси

Автор:
Пенсионни фондове и пенсионни дружества – често задавани въпроси

Искам да имам по-сигурни и обезпечени старини. Препоръчват ми определен фонд. Добре е да се запозная с въпроса за пенсионните фондове, преди да направя своя избор.

Какво е допълнително пенсионно осигуряване?

Допълнителното осигуряване представлява внасянето на определени суми месечно (осигурителни вноски) във фонд за допълнително осигуряване. Осигурявам се допълнително, за да може в бъдещ момент, когато се пенсионирам, освен основната, да получавам и допълнителна пенсия.

Допълнителното пенсионно осигуряване е два вида – задължително и доброволно.

Какво е различното и общото между допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване?

Общото между двата вида пенсионно осигуряване е: 

 • Внасят се месечни осигурителни вноски във фонд.
 • На мое име се образува моя отделна партида и индивидуален номер.
 • По партидата ми се набира капитал от месечните осигурителни вноски, като се приспаднат разходи за събирането им и се добавят лихвите за инвестицията ми на средства.
 • Пенсионното дружество разполага със сумата по партидата, но не е неин собственик. Собственикът съм аз и дружеството не може да придобие собствеността по давност.
 • Всеки фонд е отделен от другите и няма прехвърляне и разпределяне на средства между тях.
 • Във всеки един момент имам право да направя справка за дейността на пенсионното дружество и за финансовото състояние на фонда и партидата ми.
 • Пенсионните дружества са търговци и те не са осигурителни органи, какъвто е НОИ. След като са търговци, е нормалното между отделните пенсионни дружества да има конкуренция и те да използват различни рекламни средства и да ми предлагат различни условия, за да ме привлекат. 
 • След учредяването на дружествата Комисията по финансов надзор ги контролира и им прави проверки. 
 • Пенсионното дружество е длъжно да пази т.нар. резерви и в случай на фалит, пенсията ми ще се изплаща от резервите. 

Разликите между двата вида осигуряване са следните:

 • Както личи от самото наименование, допълнително задължително осигуряване е задължително за всички осигурявани (без самоосигуряващите се лица), а допълнителното доброволно осигуряване е по мой избор. 
  • При задължителното осигуряване се осигурявам само за смърт и старост (т.нар. осигурителни рискове, при настъпването на които аз или моите наследници имат право на пенсия), а при доброволното за инвалидност (без значение дали е следствие на професионална или обща болест или трудова злопоука), смърт и старост. 
  • За допълнителното задължително осигуряване трябва да подам заявление до пенсионното дружество, към чийто фонд желая да се осигурявам. След това сключвам договор с дружеството.
   Важно! Ако не подам заявление, от НАП и Комисията за финансов надзор ще ме разпределят служебно към някой фонд.
   За доброволно осигуряване сключвам договор с дружеството, без да е необходимо да съм подал заявление преди това.
  • С този договор се определя размера на месечните вноски и начинът на внасянето им за доброволното осигуряване, а за задължителното осигуряване – само начинът на внасяне. Размерът на задължителните вноски е точно определен от закона. 
  • Работодателят ми може да уговори допълнително доброволно осигуряване за всички работници при него. Това е т.нар. колективен осигурителен договор. Тогава ще съм осигуряван във фонд по професионални схеми. Това не важи за задължителното осигуряване. 
  • Задължително осигурен мога да съм във универсален и професионален фондУниверсалният фонд е за всички осигурени лица, а професионалният е за полагащите труд, определен като първа и втора категория. Това са работещите в по-тежки и увреждащи здравето условия, като те се осигуряват както в универсалния, така и  в професионалния фонд. Длъжност от първа категория труд например е работникът в металургия, а от втора категория – минният работник. Доброволно осигурен мога да съм в общ фонд и фонд по професионални схеми
 • Ако се осигурявам в професионален фонд и не мога да се пенсионирам при по-облекчените условия за първа и втора категория труд, мога да прехвърля средствата ми в универсален фонд в същото или друго дружество или еднократно да изтегля всички средства от партидата ми. Това важи само за задължителното осигуряване. При доброволното осигуряване мога да изтегля средствата от личните ми осигурителни вноски от фонда във всеки един момент. 
 • При задължителното осигуряване – мога да променя условията на договора след като е изтекла 1 година от сключването му (например да да променя начина на внасяне на месечните вноски). Когато изтекат 2 години от сключването мога да прехвърля събраните средства в друг фонд към същото или друго дружество. При доброволното осигуряване няма задължителни срокове и зависи единствено от уреденото в договора между мен и дружеството.

Какво представляват пенсионното дружество и пенсионният фонд?

Пенсионното дружество е акционерно дружество, което се създава само за да учредява и да управлява пенсионни фондове. Комисията за финансов надзор му дава лиценз при учредяването, което означава, че за да възникне, трябва да отговаря на по-строги изисквания. Вписано е в Търговския регистър. Има свой собствен капитал.  

NB! Възможно е у нас да действат пенсионни дружества, регистрирани като търговци в други държави-членки на ЕС. Но за да действат у нас, те първо трябва да са взели български лиценз от Комисията за финансов надзор. 

Пенсионният фонд е юридическо лице, но по-особено. За да възникне, е необходимо да получи лиценз и да е вписано в Търговския регистър. Лицензът на фонда е отделен от лиценза на дружеството, което го управлява. Ако за един от фондовете в дружеството лицензът е прекратен, това не води до загуба на лиценза на цялото дружество. Фондовият капитал е различен от този на дружеството. Капиталът на фонда се състои от вноските на всички, които като мен се осигуряват във фонда, и приходите от инвестицията на средства (т.нар. капиталопокривна система). Приходите са освободени от облагане с данък и се разпределят по партидите. Като осигурено във фонда лице аз съм част от т.нар. персонален състав на фонда, както е при сдруженията. Но аз не съм член на фонда, защото не мога да управлявам средствата, нито мога да участвам в откриването или закриването му. Това се прави от пенсионното дружество. Ето защо пенсионният фонд не е нито сдружение, нито фондация, а по-особено юридическо лице. 

Още на тема осигуровки и пенсии мога да науча от курса на pravatami.bg Осигурителна система: осигуровки, пенсии, обезщетения.

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  Глава девета – относно учредяване, лицензиране и управление на дружество за допълнително пенсионно осигуряване;

  Глава десета – относно фондове за ДЗПО;

  чл.1, т.2, б. “а” – относно осигурителните рискове;

  чл.121 – 123и – относно задълженията на Комисията за финансов надзор;

  чл.124 – относно ред за осъществяване на ДЗПО;

  чл.125, ал.1 – относно принципите на ДЗПО;

  чл.129 – относно партидите при ДЗПО;

  чл.137, ал.3 и 4 – относно заявлението и служебното разпределение при ДЗПО;

  чл.140 – относно професоналния пенсионен фонд при ДЗПО;

  чл.157-159 – относно осигурителните вноски при ДЗПО;

  чл.160 – относно данъчните облекчения при приходите на ДЗПО;

  чл.169, ал.1, т.3 и ал.2, т.3 – относно лихвите пр ДЗПО;

  чл.171 – относно правото на прехвърляне при ДЗПО;

  чл.172 – относно право на изтегляне на набраните суми при ДЗПО;

  чл.173 – относно правото на безплатна информация при ДЗПО;

  чл.175 – относно инвестициите на капитала при ДЗПО;

  чл.191 и сл. – относно резервите при ДЗПО;

  чл.209, ал.1 – относно принципите на ДДПО;

  чл. 212 – относно правото на инвалидна пенсия при ДДПО;

  чл.213 и 213а – относно резервите при ДДПО;

  Глава двадесет и първа – относно фондове за ДДПО;

  чл.217 – относно данъчните облекчения при приходите при ДДПО;

  чл.230 – относно партидите при ДДПО;

  чл.232 – относно колективните осигурителни договори при ДДПО;

  чл.234, ал.5 – относно нетната стойност на капитала по партидата на всяко осигурено лице във фонда;

  чл.235 – относно осигурителния договор при ДДПО;

  чл.237 – относно съдържанието на осигурителния договор при ДДПО;

  чл.240 – относно прекратяването на осигурителния договор при ДДПО;

  чл.248 – относно правото на изтегляне и изплащане на събраните суми при ДДПО.

  Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН):
  чл.17 – относно конторола на Комисията.

  Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)

  *ДЗПО – допълнително задължително пенсионно осигуряване

  *ДДПО – допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии