Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имаме сделка! Всичко, което е добре да знам като стартиращ търговец!

Автор:
Имаме сделка! Всичко, което е добре да знам като стартиращ търговец!

Имам страхотна бизнес идея и мисля да я разработя и да си отворя магазин. Само че не съм сигурен как стоят нещата откъм правната им страна – дали преди това трябва да регистрирам фирма, да купя касов апарат и всяка година да подавам данъчна декларация. Помагайте! Какво трябва да знам ако реша да се захвана с търговия?

Трябва ли да имам регистрирана фирма, за да мога да извършвам търговия онлайн?

След като съм решил да развивам търговска дейност, то според Търговския закон аз съм търговец и се занимавам с:

 • покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид;

 • продажба на стоки собствено производство;

 • покупка на ценни книги с цел препродажба;

 • търговско представителство и посредничество;

 • комисионни, спедиционни и превозни сделки;

 • застрахователни сделки;

 • банкови и валутни сделки;

 • менителници, записи на заповед и чекове;

 • складови сделки;

 • лицензионни сделки;

 • стоков контрол;

 • сделки с интелектуална собственост;

 • хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

 • покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

 • лизинг.

За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, дори и да не се занимава с една от посочените дейности.

Не е скъпо да намеря адвокат по търговско право, който да ми съдейства да структурирам дейността си правилно. Това ще ми спести глоби, време и загуба на пари. Мога да се свържа с такъв специалист бързо и лесно на тази страница.

Следователно съм задължен да регистрирам дейността си като основа фирма като например ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или като стана ЕТ (едноличен търговец). Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на лицата, които притежават част от капитала – при ЕООД собственикът е един (аз), а при ООД – минимум двама. Фирмата ми задължително подлежи на вписване в Търговския регистър.

NB! Не се водя търговец ако:

 • се занимавам със селско стопанство;

 • съм занаятчия, предоставям услуги с личен труд или имам свободна професия, освен ако дейността ми може да се определи като предприятие;

 • предоставям хотелиерски услуги в дома, в който живея.

Каква фирма е най-добре да регистрирам – ЕООД/ООД или ЕТ?

Това зависи от конкретния случай и е най-подходящо да се консултирам предварително с юрист и със счетоводител. И двата варианта фирми имат своите предимства и недостатъци. Накратко те са следните:

ЕООД/ООД

Предимства:

 • ЕООД/ООД е капиталово дружество, което означава, че отговаря за задълженията си до размера на имуществото си, но не и с личното имущество на съдружниците;

 • ЕООД/ООД може да се основе с първоначален капитал от 2 лв., което го прави съвсем достъпно;

 • капиталът на дружеството може да се увеличи във всеки един момент, както и да се привличат нови съдружници;

 • независимо от търговската дейност, която фирмата извършва, се заплаща данък от 10% върху печалбата;

 • собствениците на ЕООД/ООД не дължат осигуровки, ако не са управители и не получават възнаграждение за трудова дейност във фирмата.

Недостатъци:

 • държавните такси за регистрация на ЕООД/ООД са по-високи, отколкото при регистрация на ЕТ;

 • ЕООД/ООД се заличава с ликвидация, като процедурата е доста продължителна.

ЕТ

Предимства:

 • за регистрацията на ЕТ не се изисква капитал;

 • държавните такси по регистрацията са по-ниски от тези за ЕООД/ООД;

 • процедурата по заличаване е бърза и сравнително лесна;

Недостатъци:

 • собственикът носи неограничена имуществена отговорност – т.е., отговаря пред кредиторите си за задълженията на фирмата и с личното си имущество;

 • на края на всяка календарна година ЕТ изравнява и плаща осигуровки (на база печалба, до размера на максималния осигурителен доход);

 • облагането с патентен данък, който много често се дължи от едноличните търговци, в повечето случаи е по-неизгодно, отколкото облагането с плосък данък;

 • ако ЕТ не се осигурява на патент, а по общия ред, плаща 15% данък за реализираната печалба.

А как по-точно стои въпросът с осигуровките?

Като съдружник в ООД мога да не се осигурявам като такъв, само ако по никакъв начин не участвам в дейността на дружеството и не съм негов управител. Но трябва да се осигурявам ако съм вписан като управител на дружеството и получавам възнаграждение за тази дейност. Осигурителните вноски се изчисляват и внасят върху сума не по-малка от минималния осигурителен доход за съответната дейност и върху не повече от максималния осигурителен доход, определен за съответната година (за 2017 г. – 2600 лв.). Като съдружник в ООД, който не е управител, мога и трябва да се осигурявам като самоосигуряващо се лице върху избран от мен осигурителен доход.

Като ЕТ следва да се осигурявам като самоосигуряващо се лице – върху избран доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход (за 2017 г. той е 460 лв.) и не по-висок от максималния осигурителен праг (за 2017 г. – 2600 лв.).

А с данъците?

Ако реша да регистрирам ЕООД или ООД то трябва да знам, че дължа корпоративен данък печалба в размер на 10%. Данъчната основа на този данък е печалбата, т.е., ако фирмата ми не е на печалба, той не е дължим. Периодът за определянето му е календарната година. В случай че закъснея с плащането на данъка обаче, ми се начисляват лихви.

Дължа и данък дивидент в размер на 5% (дивидентът представлява разпределението на печалбата между собствениците).

Като ЕТ съм длъжен да подавам годишна данъчна декларация, както и да заплащам данъчните си задължения. В зависимост от дейността ми и от конкретния случай трябва да заплащам данъци по различни закони и на различни основания (като например патентен данък по Закона за местните данъци и такси, данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица).

NB! Ако облагаемият оборот на фирмата ми надхвърли 50 000 лв. за предходните 12 месеца, съм задължен да я регистрирам и по Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС).

Актуализирал: Велимира Бакалова

 • Източници

  § Кодекс за социално осигуряване (КСО)

  чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО – относно задължително осигурените лица за инвалидност поради старост и смърт;

  чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО – относно задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица;

  чл. 6, ал. 2 от КСО – относно размерите на осигурителния доход.

  § Търговски закон (ТЗ)

  чл. 1, ал. 1 и 3 от ТЗ – относно определението за търговец;

  чл. 2 от ТЗ – относно това кой не се счита от закона за търговец;

  чл. 56 от ТЗ – относно определението за ЕТ;

  чл. 58 от ТЗ – относно регистрацията на ЕТ;

  чл. 60а от ТЗ – относно заличаването на ЕТ;

  чл. 113 от ТЗ – относно определението за дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД);

  чл. 117, ал. 1 – относно изискването за първоначален капитал на ЕООД/ООД;

  чл. 148 от ТЗ – относно увеличаването на капитала на търговско дружество;

  чл. 156 от ТЗ – относно ликвидацията на търговско дружество;

  чл. 266 от ТЗ – относно процедурата по ликвидация.

  § Закона за търговския регистър (ЗТР)

  чл. 4 от ЗТР – относно задължението фирмата да бъде вписана в Търговския регистър;

  § Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

  чл. 9 от ЗКПО – относно задължението да се плащат лихви върху просрочени данъчни задължения;

  чл. 19 от ЗКПО – относно данъчната основа за определяне на корпоративния данък;

  чл. 20 от ЗКПО – относно размера на корпоративния данък;

  чл. 21 от ЗКПО – относно данъчния период за облагане с корпоративен данък;

  чл. 200 от ЗКПО – относно размера на данъка върху доходите (данък дивидент);

  чл. 216 от ЗКПО – относно размера на данъка върху разходите (данък представителни разходи).

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

  чл. 61з от ЗМДТ – относно плащането на патентен данък от едноличен търговец.

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

  чл. 26 от ЗДДФЛ – относно формирането на облагаем доход от стопанска дейност на едноличен търговец;

  чл. 50 от ЗДДФЛ – относно задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ЗБДОО)

  чл. 9, ал. 1 от ЗБДОО за 2017 г. – относно размера на минималния и максималния осигурителен доход за 2017 г.

  чл. 8, ал. 1 от ЗБДОО за 2014 г. – относно размера на минималния и максималния осигурителен доход за 2014 г.

  § Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

  чл, 96, ал. 1 от ЗДДС – относно задължението да регистрирам фирмата си по ЗДДС ако облагаемият оборот надхвърли 50 000 лв. за предходната година.

  § Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

  чл. 16 а от Тарифата – относно таксите, събирани за регистрация на фирма в Търговския регистър.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии