Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво всеки студент трябва да знае за правото на наследствена пенсия?

Автор:
Какво всеки студент трябва да знае за правото на наследствена пенсия?

Загубата на родител е тежък момент в живота на всеки човек, независимо от неговата възраст. За младите хора обаче, освен по-голямата тъга от ненавременната раздяла, това родителско отсъствие е свързано и с трудности при осигуряване на издръжката, докато ходят на училище или следват. Поради тази причина законодателят е предвидил заместваща грижа от страна на държавата, предвиждайки отпускането на наследствената пенсия. Нея мога да получа, ако отговарям на следните две  условия:

 • нямам навършени 26 години;
 • уча – приет съм и записан в някое от висшите училища, независимо от формата и степента на обучението (т.е. включително задочно, дистанционно, в чужбина и др.)

Наследствена пенсия ми се дължи, дори да съм се отказал от наследството.

Каква е процедурата?

1. Подавам писмено заявление по образец в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

2. Към заявлението прилагам:

 • удостоверение за наследници;
 • удостоверение от учебното заведение, в което се извършва обучението;
 • декларация, че липсва осиновяване;
 • документи за изчисляване на пенсията, която ми се дължи. Такива документи могат да бъдат например:
  • документи за осигурителен (трудов) стаж и за прекратяване на осигуряването на починалия (трудова книжка);
  • документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на наследника преди 1 януари 1997 г. (издават се от съответната месторабота, където починалият е работил за конкретно избрания период);
  • документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на смъртта. (Издават се от всички местоработи, където починалият е работил след 1 януари 1997г.)

3. В случай че получа отказ или не се съглася с размера на отпусната пенсия, мога да обжалвам разпореждането пред директора на съответната териториална дирекция в срок от 1 месец от получаването му. Ако не съм удовлетворен от решението, мога да пренеса спора пред съда.

Какъв е размерът на наследствената ми пенсия?

Размерът на наследствената ми пенсия представлява процент от пенсията на починалия, но ако той не е бил пенсионер, се изчислява пенсия за инвалидност на починалото лице.

В зависимост от броя на наследниците, размерът на пенсията е различен:

 • Ако аз в качеството си на единствен наследник имам право на пенсия, размерът е 50 % от пенсията на починалия родител.
 • Ако наследниците, които имаме право на пенсия, сме двама – 75%, като всеки от нас, ще получи половината от тези 75%.
 • Ако наследниците, които имат право на пенсия сме повече от трима – 100%, като всеки от нас ще получи съответна равна част в зависимост от броя на наследниците (напр. при трима наследници всеки ще получи една трета).

Как получавам наследствената си пенсия?:

Наследствената пенсия, след отпускането й, мога да получа по банкова сметка, след като представя удостоверение за номер на сметка, издадено от банката ми. За тази цел трябва да подам заявление в ТП на НОИ или да го изпратя по електронен път.

Кога се получава наследствената пенсия?

Наследствената пенсия получавам и през ваканциите. За всяка нова учебна година, за която съм записал, трябва да поискам удостоверение за това от съответното учебно заведение. След това го представям в НОИ. В противен случай, пенсията ще бъде спряна. Това, разбира се, не е непоправимо, защото дори и със закъсняло представяне на удостоверението, пенсията ми ще бъде изплатена и за отминалия дължим период.

До кога имам право на наследствена пенсия?

Наследствената пенсия ще получавам, докато уча, но до навършване на 26-годишна възраст. При последен курс на обучение, се считам за учащ до дипломирането си, но не по-късно от края на втората сесия за дипломиране на курса. При подаване на удостоверение за последната година от обучението, трябва да се впише датата на дипломиране. По време на държавни изпити, пенсия ми се дължи до датата на последния от тях, която се посочва изрично в удостоверението от университета.

Има много случаи, когато неправомерно от НОИ спират изплащането на наследствената пенсия преди сесията държавни изпити, а след представяне на удостоверение, че студентът се е явил и ги е положил успешно, изплащат пенсията за отминалия период. Това действие е обжалваемо, тъй като документът, удостоверяващ датите от държавната изпитна сесия задължава НОИ да изплащат пенсия за този период.

Студентите, които полагат стаж след дипломиране, не се считат за учащи и не следва да получават наследствената си пенсия през време на стажа. Това правило касае общия случай, в който  дипломирането на студента става след защита на дипломна работа или успешно полагане на държавни изпити, т.е. изпълнил е целта на обучението – придобиване на правоспособност за упражняване на професията, за която е учил. Изключение например е специалността “Право”, защото за упражняването на юридическата професия са въведени допълнителни изисквания – провеждане на 6-месечен стаж и полагане на теоретико-практически изпит пред Министерство на правосъдието, т.е. до придобиване на правоспособност стажант-юристите се считат за учащи и имат право да получават наследствената си пенсия

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване(КСО):

  чл. 80 КСО – относно видовете пенсии, които могат да се наследяват;

  чл. 81 КСО – относно частта (процента) от личната пенсия, която се наследява;

  чл. 82 КСО – относно условията, на които трябва да отговаря наследник за отпускането на наследствена пенсия;

  чл. 83 КСО – относно видовете наследствени пенсии според качеството на наследодателя.

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):

  чл. 4 и чл. 5 НПОС – относно документите, необходими за отпускане на пенсия;

  чл. 13, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 НПОС – относно срока за обжалване;

  чл. 34 НПОС– относно условията, при които се приема, че едно лице е учащо;

  чл. 67 НПОС – относно изплащане на пенсията по банков път.

  Решение № 1301 от08.02.2016 г. по адм. д. № 7765/2015 г., VІ отд. на ВАС

  Решение № 7773/27.06.2016 год. по адм. д. № 12748/2015 г., VІ отд. на ВАС – относно тълкуване на нормата на на чл. 34, ал.4 НПОС.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии