Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кой друг иска да знае как да си регистрира фондация?

Автор:
Кой друг иска да знае как да си регистрира фондация?
Поради изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 01.01.2018 г., информацията по-долу не е актуална. Новите правила за регистрация на фондация разкодирахме на тази страница – https://pravatami.bg/25809
[Към актуалното Право]

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел. Мога да учредя фондация по два начина:

 • чрез дарение, когато едно или повече лица (физически или юридически) отделят имущество за постигане на нестопанска цел;
 • чрез завещание, когато едно физическо лице остави свое имущество за постигане на нестопанска цел.

Създаването на фондация е винаги безвъзмездно – този, който я създава, не получава материални облаги.

Кой може да учреди фондация?

Уредител/и на фондация могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Законът не поставя изискване за броя на учредителите, т.е. няма пречка и едно лице да учреди фондация или пък даренията/завещанията на повече от едно лице да са насочени към създаване на една конкретна фондация. Учредяването на фондация със завещание се извършва само от физически лица. Във всички случаи учредителят има право да отмени учредителния акт до момента, в който съдът не издаде решение за регистрация на фондацията.

Стъпките, които трябва да предприема, за да създам фондация.

1. Избор на име

Наименованието на фондацията трябва да бъде изписано на български език (възможно е да се изпише допълнително и на чужд език), да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. Името трябва да бъде уникално – до момента да не е регистрирана фондация от същия вид с такова наименование на територията на съответния Окръжен съд, в който искам регистрацията. Ако фондацията се създава чрез дарение и избраното наименование съвпада с наименованието на вече регистрирана фондация, учредителите променят наименованието в учредителния акт. Ако наименованието е определено в завещание, съдът по регистрацията променя наименованието. Проверката за уникалност на наименованието се извършва от “Информационно обслужване” АД, което издава удостоверение за уникалност.

2. Изготвяне на учредителен акт, в който се посочват:

 • наименованието;
 • седалището – аселеното място, в което е адресът на фондацията
 • целите – тук има ограничение: те не трябва да са търговски и не трябва да противоречат на закона;
 • видът на дейността – обществена или в частна полза; (Възможно е да се запише, че фондацията ще извършва стопанска дейност в допълнение към основната дейност, доколкото това е свързано с постигане на нестопанските и цели.)
 • предоставеното имущество;
 • органите на фондацията;
 • клоновете (ако има такива);
 • правилата относно правомощията на органите;
 • правилата относно това кой ще представлява фондацията;
 • срока, за който е учредена фондацията (ако има такъв).

3. Регистрация във фирмено отделение на окръжния съд по седалището на учредяващата се фондация. 

При учредяване на фондация чрез дарение в съда се внасят следните документи:

 • заявление за вписване, което се създава и подписва от учредителя или от избрания от него управителен орган;
 • учредителен акт. Обикновено в него се включва и едностранния акт за дарение;
 • протокол с решение на компетентния орган на юридическото лице – учредител за учредяване на фондация с дарение;
 • удостоверение за уникалност на наименованието на фондацията;
 • образци от подписите на лицата, които ще представляват фондацията;
 • документ от банката, който удостоверява, че е сумата за дарение към фондацията е прехвърлена по сметка на тази фондация по сметката на фондацията;
 • документи за внесени държавни такси за вписване на фондацията.

При учредяване на фондация чрез завещание в съда се внасят следните документи:

 • заявление за вписване; (Вписване могат да искат изпълнителят на завещанието, бенефициера и наследниците на учредителя.)
 • копие от завещанието;
 • препис-извлечение от акт за смърт;
 • удостоверение за наследници, ако заявлението изхожда от наследник на завещателя;
 • документ, удостоверяващ правото на собственост на завещателя върху прехвърленото имущество;
 • удостоверение за уникалност на наименованието на фондацията;
 • документ от банката, от който да е видно, че средства от наследството са прехвърлени по сметка на фондацията;
 • образци от подписите на лицата, които ще представляват фондацията;
 • документ за внесена държавна такса за вписване на решението за регистрация на фондацията.

4. Регистрация в регистър БУЛСТАТ

Вписването на фондацията се извършва в службата по вписванията по мястото на съдебната й регистрация. За регистрация на фондацията в регистър БУЛСТАТ са необходими следните документи:

 • копие “Вярно с оригинала” на съдебното решение за създаване на Фондацията;
 • копие “Вярно с оригинала” на учредителния акт или учредителния устав на фондацията;
 • Заявление и въпросник, които мога да изтегля оттук;
 • документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;

В 7-дневен срок от получаването на съдебното решение трябва да поискам вписване на фондацията в регистър БУЛСТАТ. За целта представям посочените по-горе документи в службата по вписванията. Ако обаче в едномесечен срок не извърша тези действия, фондацията ще бъде вписана служебно, за моя сметка в регистър БУЛСТАТ по искане на НОИ или данъчен орган.

5. Регистрация на фондацията според Закона за мерките срещу изпиране на пари.

В 4-месечен срок от съдебната регистрация на фондацията трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се изпращат на председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” за утвърждаване. 

Необходими са следните документи:

 • вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари, приети от управителния орган на фондацията;
 • копие от учредителен акт на фондацията;
 • копие от БУЛСТАТ регистрацията;
 • копие от съдебното решение за учредяване;
 • копие от удостоверение за актуално състояние.

NB! Всичките копия следва да са заверени “вярно с оригинала” и подписани и подпечатани.

Виж как можеш да регистрираш Фондация, бързо и лесно. Без бюрокрация.

 • Източници

  § Закон за юридическите лица с нестопанска цел:

  чл. 1, ал. 2 ЗЮЛНЦ – относно видовете ЮЛНЦ

  чл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ – относно това в чия полза се учредяват ЮЛНЦ

  чл. 2, ал. 2 ЗЮЛНЦ – относно неотменимостта на определянето на едно ЮЛНЦ в обществена полза

  чл. 5 ЗЮЛНЦ – относно лицата, които могат да учредители на ЮЛНЦ

  чл. 6 ЗЮЛНЦ – относно моментът на възникване на ЮЛНЦ

  чл. 7, ал. 1- ал. 3 ЗЮЛНЦ – относно наименованието на ЮЛНЦ

  чл. 7, ал. 4 ЗЮЛНЦ – относно уникалност на името на ЮЛНЦ

  чл. 17 ЗЮЛНЦ – относно регистрите на ЮЛНЦ към окръжните съдилища

  чл. 33 ЗЮЛНЦ – относно начините на учредяване на фондация

  чл. 33, ал. 4 ЗЮЛНЦ – относно имуществото на фондацията

  чл. 33, ал. 5 ЗЮЛНЦ – относно възможността за отмяна на учредителния акт на фондацията

  чл. 34, ал. 1 ЗЮЛНЦ  – относно съдържание на учредителния акт на фондацията

  чл. 34, ал. 4 ЗЮЛНЦ – относно изменение / допълнение на учредителния акт от съда

  чл. 38, ал. 3 ЗЮЛНЦ – относно вписване в централния регистър обстоятелства

  чл. 42 ЗЮЛНЦ – относно преобразуване на ЮЛНЦ от частна в обществена полза

  чл. 45 ЗЮЛНЦ – относно вписването на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност в централния регистър при Министерството на правосъдието

  § Закон за регистър БУЛСТАТ:

  чл. 3, ал. 1 , т. 1, ЗРБУЛСТАТ– относно вписването на юридическите лица, които не са търговци

  чл. 9, ал. 2, ЗРБУЛСТАТ – относно мястото на вписване

  чл. 10, ЗРБУЛСТАТ – относно необходимите документи за регистрация

  чл. 12, ал. 1, ЗРБУЛСТАТ – относно сроковете за вписване

  чл. 24, ал. 4 , ЗРБУЛСТАТ– относно служебното вписване в НОИ

  § Закона за мерките срещу изпиране на пари:

  чл. 3, ал. 2, т. 17, ЗМСИП – относно задължението за регистрация;

  чл. 16, ал. 1, ЗМСИП – относно приемането на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии