Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Търговски регистър – за какво ми служи?

Автор:
Търговски регистър – за какво ми служи?

Консултант съм в голяма компания. Ежедневната ми работа е свързана със сключването на сделки и извършването на плащания. Винаги трябва да внимавам, затова правя проверка в Търговския регистър на моите съдоговорители и истинността на предоставените от тях данни.

Какво е това Търговски регистър?

Търговският регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието и представлява електронна база данни, която съдържа обстоятелства, вписани по силата на закона, и актове, обявени по силата на закона, за търговци и клонове у нас на чуждестранни търговци.

Всеки търговец е задължен да подаде заявление за вписване на съответното обстоятелство (като вписване на новоучредено търговско дружество, промяна на фирмата и т.н.) или за обявяване на съответния акт (като годишен финансов отчет, покана за свикване на общо събрание на акционерите и т.н.) в 7-дневен срок от възникване на обстоятелството/приемане на акта. За вписването/обявяването се заплаща такса, а нейният размер е различен в зависимост от вида заявление.

Данните, които се съдържат в регистъра, са подредени в електронни партиди по търговци. Всяка партида  се състои от две части: “вписани обстоятелства за търговеца” и “обявени актове за търговеца”. Към партидата се води електронно дело, което съдържа заявленията, документите, удостоверяващи вписани обстоятелства, обявени актове и други документи. А достъпът до него, за разлика от този до партидата, е ограничен – възможен е само по електронен път с електронен подпис или чрез сертификат за регистриран достъп. Сертификатът за регистриран достъп се издава от Агенцията по вписванията след попълване на заявление по образец.

Информацията, съдържаща се в регистъра, законът счита за общоизвестна. Тоест “да си отварям очите и винаги да си правя проверка”. Обратното, ако дадено обстоятелство подлежи на вписване, но не е вписано от търговеца, то същото “не съществува” за мен. Например, ако сключа сделка с някоя фирма и договорът се подпише от лицето, посочено като неин управител в регистъра. Дори и да се окаже, че междувременно управителят е бил сменен, това няма да се отрази на договора ни, тъй като аз не съм имал възможност да се запозная с това. Също така агенцията предоставя данните от регистъра автоматично на други държавни органи като НАП и др.

Важно! Вписването, обявяването и заличаването въз основа на акт на съд или друг държавен орган се извършва служебно от агенцията, след изпращането на тези актове от съответната институция, например на съдебно решение за  откриване на производство по несъстоятелност.

Какви са целите на функционирането на Търговския регистър?

Търговският регистър е изграден и функцонира с цел:

 • предоставяне на сведения на всеки за законовото положение и актуално състояние на търговците: какво е финансовото им състояние, предмет на дейност, седалище и т.н.;
 • повишаване сигурността на търговския обмен;
 • осигуряване на по-бърза регистрация на търговците;
 • насърчаване използването на електронни услуги в търговския оборот.

Не съм търговец, а обикновен гражданин. Аз имам ли достъп до Търговския регистър?

Да. Търговският регистър е публичен, което “ще рече”, че е достъпен свободно и безплатно за всеки гражданин като мен. Информация мога да поискам във всяко териториално поделение на агенцията или да посетя сайта на регистъра – brra.bg. Чрез интернет страницата имам възможност да използвам предоставените ми електронни услуги като извършването на справки и издаването на удостоверения в електронна форма и предоставянето им по електронен път, както и да се информирам за указанията, дадени от агенцията за тяхното ползване.

Справки

Справките биват устни, писмени и в електронна форма, като мога да направя справка за физическо лице, юридическо лице, за вписано обстоятелство или обявен акт, за запазена фирма  и др. Критериите, по които мога да направя това, са:

 • фирмата, или ЕИК (идентификационен код) на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
 • името или ЕГН, съответно фирмата, ЕИК на съдружника или едноличния собственик на капитала;
 • името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на член на органите на юридическо лице – търговец.

Удостоверения

Удостоверенията биват писмени и под формата на електронен документ.  За разлика от справките те са официални документи и могат да ми служат като доказателство за посочените в тях данни. Размерът на таксата за издаване на удостоверение зависи от вида на удостоверението. Удостоверение се издава за:

 • актуално състояние – то е безспорно най-често издаваното, а повече за него мога да прочета тук;
 • вписвания за определен период ;
 • обявявания за определен период;
 • вписано обстоятелство;
 • обявяване и/или електронен образ на обявен акт;
 • заверен с електронен подпис електронен образ на заявление или приложение към него;
 • липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в Търговския регистър.
 • относно запазена фирма.

Дано съм бил полезен и на другите като мен, които обичат да са информирани и да са наясно с кого сключват сделка.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  § Закон за Търговския регистър (ЗТР):

  чл. 2, ал. 1. – относно законовото определение на ТР;

  чл. 2, ал. 3 – относно електронното дело на търговец;

  чл. 2а – относно целите на функционирането  на ТР;

  чл. 3, ал. 1 – относно воденето на ТР;

  чл. 3, ал. 3 – относно предоставянето на информация от ТР на други държавни органи;

  чл. 6 – относно задължението на търговеца за заявяване и представяне на търговеца;

  чл. 7, ал. 1 – относно считането на вписаните обстоятелства/обявените актове за известни;

  чл. 10, ал. 2 – относно считането на невписаните обстоятелства за неизвестни;

  чл. 11, ал. 1 – относно свободния достъп до ТР;

  чл. 11, ал. 2 и 3 – относно регистрирания достъп до делото на търговеца;

  чл. 12 – относно заплащането на такси;

  чл. 14 – относно служебното вписване, обявяване и заличаване;

  чл. 32, ал. 1 и 2 – относно извършването на справки;

  чл. 33, ал. 4 – относно издаването на удостоверения;

  чл. 34 – относно начините за извъшване на справки/обявяване на актове;

  §Търговски закон (ТЗ):

  чл. 141, ал. 3, 4 и 6 – относно вписването и заличаването на името на управителя на ООД;

  Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:

  чл. 3, ал. 3 и 4 – относно регистрирания достъп до делото на търговеца;

  чл. 64 и 65 – относно електронната партида и електронното дело на търговеца;

  чл. 109 – относно извършването на справки;

  чл. 111 – относно видовете удостоверения;

  чл. 112 – относно начините за извършване на справки/обявяване на актове;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии