Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Вписване в Търговския регистър. Отказ за вписване.

Автор:
Вписване в Търговския регистър. Отказ за вписване.

От както се помня съм търговец. Бил съм част от различни фирми. Но, от опит знам, че само нюх за търговия не е достатъчен. За да върви бизнесът добре, трябва и всичко със закона да ми е наред. Като търговец имам задължение да оповестявам определени от закона факти, свързани с моята търговска дейност в Търговския регистър.

Производство по вписване в ТР

По закон в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, например смяна на управителя на фирмата, прехвърляне на дружествен дял и т.н. съответно приемането на акта, например изменен дружествен договор на ООД, които подлежат на вписване, респективно обявяване, трябва да подам съответното заявление за вписване. По този начин аз давам началото на така нареченото регистърно производство.

Заявление – какво трябва да включва?

Мога да подам заявлението по електронен път или на хартия в Агенцията по вписванията, на гишетата на Търговския регистър. Важно да знам е, че когато подавам съответното заявление, ако го подавам по електронен път таксата е на половина от тази за подаване на хартиено заявление.  Иначе казано, нека листът остане листо на дървото! За подаваните заявления има изготвени образци, които мога да намеря на сайта на ТР. Но всяко едно заявление независимо от основанието съдържа задължително:

 • данни за търговеца, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване, тъй като мога да искам вписване и на обстоятелства, свързани с друг търговец, например да искам вписване на запор върху дружествен дял;
 • подлежащото на вписване обстоятелство/подлежащия на обявяване акт;
 • подпис на заявителя.

Към заявлението трябва да приложа:

 • документ за внесена държавна такса;
 • документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт, например протокол от проведено общо събрание на акционерите;
 • декларация за истинността на предоставените данни;
 • декларация, че подадените от мен документи, произхождат от заявителя (когато съм негов пълномощник).

Към заявление за обявяване на актове, което подавам на хартия, прилагам още: подлежащия на обявяване акт в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от мен препис; още един препис от подлежащия на обявяване акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени; документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон.

Заявление мога да подам не само аз, респективно останалите, оправомощени по закон лица, но и лице, което съм упълномощил изрично писмено – т.н. “подател”. Тогава към заявлението се прилагат и пълномощното, както и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от мен.

Разглеждане на заявлението

След като подам заявлението, то се разглежда от длъжностното лице по регистрация, което прави проверка за редовност на документите и е длъжно да се произнесе по заявлението в тридневен срок. Длъжносното лице проверява:

 • дали съм спазил реда за подаване на заявлението;
 • дали съм попълнил заявлението правилно, зачерквания са недопустими;
 • дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • дали съм оправомощен да подам заявление;
 • дали към заявлението съм приложил всички документи съгласно изискванията на закона, съответно подлежащият на обявяване акт;
 • дали съществува заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона съответно, дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;
 • дали е представена декларация за  истинността на предоставените данни;
 • дали съм платил дължимата държавна такса;
 • в случай, че към заявлението има приложени документи с нотариална заверка на подписа и/или съдържанието, длъжностното лице проверява и дали тези документи са въведени в базата данни на Информационната система към Нотариалната камара (тази информационна система съдържа база данни – част от служебния архив на нотариуса).

Важно! Ако подавам заявление за първоначална регистрация като търговец, то ще бъде разгледано до края на следващия работен ден от постъпването му и длъжносното лице ще се произнесе незабавно по него, освен в случаи на нередовност.

Одобрение/отказ

Ако всичко с проверката е наред, длъжностното лице извършва вписване, съответно обявяване на акта. За съжаление стават грешки. Когато не съм приложил всички документи, които се изискват по закон, или когато не съм платил дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията  ми дава указания за отстраняване на нередовносттите не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в Търговския регистър. Аз трябва да отстраня нередовностите в рамките на тридневния срок за разглеждане на заявлението. За отстраняване на нередовностите отново подавам заявление, в което посочвам номера на заявлението, по което са дадени указания. Ако не изпълня указанията до изтичането на срока, ще получа мотивиран отказ.

Обжалване на отказа

Ако смятам, че неправомерно е постановен отказ по заявлението ми, мога да обжалвам пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчване на отказа. Жалбата си подавам чрез агенцията, а тя се препраща заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му, на съда. Съдът разглежда жалбата ми и постановява решение, което мога да обжалвам в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд. Решението на апелативния съд е окончателно. Ако съдът уважи жалбата ми, той дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване.

Мога да опитам пак

При (потвърден от съда) отказ, имам право да подам ново заявление, за което мога да ползвам представените по старото документи, като посоча номера на заявлението и вида на документите. Процедурата за неговото разглеждане е същата.

Ново заявление мога да подам и ако длъжностното лице не се произнесе в предвидения срок по подадено от мен заявление.

Важно! Агенцията отговаря за причинените ми вреди от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението. Тези грешки и непълноти се отстраняват по моя инициатива или служебно, когато се констатират от длъжностното лице.

Актуализира Милена Горанова

 • Източници

  Закон за търговския регистър (ЗТР) и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016 г. (ЗТРРЮЛНЦ):

  чл. 6, ал. 2 – относно задължението за вписване на обстоятелства/ обявяване на актове;

  чл. 12, ал. 2 – относно размера на таксите за подаване на заявление;

  чл. 13 – относно задължителното съдържание на всяко заявление;

  чл. 15 – относно заявител и подател;

  чл. 19 – относно разглеждане на заявлението;

  чл. 21 – относно обхвата на проверката на заявлението;

  чл. 22 – относно уважаване на заявлението;

  чл. 24 – относно постановяване на отказ;

  чл. 25 – относно обжалване на отказ;

  чл. 26 – относно подаване на ново заявление;

  чл. 28 – относно отстраняване на грешки и непълноти;

  Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:

  чл. 6 и 8 – относно образци на подаваните заявления;

  чл. 7 и 62  – относно документите, които се прилагат към всяко заявление;

  чл. 63ж – относно заявление за изпълнение на указания;

  чл.92а – относно даване на указания за отстраняване на нередовности;

  чл. 93 – относно постановяване на отказ;

  чл. 94 – относно подаване на ново заявление;

  чл. 96б и 96в – относно отстраняване на грешки и непълноти;

  Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)

  чл. 28 б – относно информационната система към Нотариалната камара

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии