Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Ловец съм. Какви права и задължения имам?

Автор:
Ловец съм. Какви права и задължения имам?

Няма по-съвършен Закон от този на Природата. За да бъдат съхранени гордите традиции на поколенията в съвременната реалност и за да се избяга от анархичното прилагане на пагубна човешка сила над природата са нужни правила. И защото усещам жаждата за лов в кръвта си, бих искал/а да науча нещо повече за ловците. Колко ограничени са правата им? Колко конкретни – задълженията? Колко би ми струвало да се включа в следващата дружинка? Говорете ми, параграфи, говорете ми….

На лов за ловен билет! Как? Къде? Колко? Докога?

Ловният билет ми дава право на лов, а ловното право, от своя страна, ми гарантира правото на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти. За да придобия право на лов, трябва да се запиша за специализиран курс, с продължителност от 3 до 6 месеца. 

Аз съм пълноправен ловец, ако: 

 • съм пълнолетен гражданин;
 • съм завършил/а успешно специализирания курс, включващ теоретична и практическа подготовка по теми като дивечознание, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, оръжезнание и ловна стрелба и др.;
 • съм положил/а успешно теоретичен и практически изпит. Важно! Освободен/а съм от полагане на теоретичен изпит, в случай че съм завършила висшето или средното си образование в специални учебни заведения, в които се изучава дисциплината “ловно стопанство”. 

Ловният билет се издава в рамките на 7 календарни дни от съответното държавно горско стопанство. За целта към писменото си заявление прилагам и удостоверението си за придобито право на лов, членска карта към ловно сдружение, снимки (2 бр.) и документ за платена такса.

Мога да упражня правото си на ловуване  само:

 • ако притежавам членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Важно! Билетът за лов е личен и правата по него не могат да се преотстъпват! Ако поради нехайство или кражба изгубя билета си за лов, съм длъжен/а в срок от 7 календарни дни да заявя това пред държавното горско или ловно стопанство, издало документа. 
 • когато ловният билет е валиден. За невалидни се определят нередовните билети или ловните билети на починало лице, или на лице заявило липса на документа. 
 • ако не са налице извънредни обстоятелства като например изключване от ловното сдружение поради нарушение на закона. Важно! Аз имам право отново да бъда приет/а за член в същото или друго ловно сдружение, но след изтичането на 2-годишен наказателен период, считано от датата на изключването. 

Ето и сумите, които трябва да имам предвид, преди да се захвана с приключението, наречено ловуване:

 • за теоретичен изпит – 35 лв., а за практически – 25 лв.; 
 • за издаване на билет за лов – еднократна такса от 100 лв., а за презаверка на билет за лов – годишна такса в размер на 15 лв..;
 • за издаване на писмено разрешително за лов – 1 лв.;
 • за регистрация на ловни трофеи – 1 лв., а за самата оценка на придобития ловен трофей цената ще бъде спрямо вида на дивеча – от 3 лв. за дива свиня до 30 лв. за мечка например. 
 • за да придобия право на собственост върху паднали рога на благороден елен например, ще трябва да заплатя около 1.50лв/кг. 
 • за издаване и съгласуване на удостоверения и други документи е въведена такса от 1 лв, а за всяко следващо копие – такава от 0,50лв. 

С какво трябва да се съобразя като ловец-любител?

Преди всичко – с обекта на лова си! Необходимо е да съм наясно кои животински представители са разрешените за лов.

 • За дивеч според закона се определят всички бозайници и птици – обект на лов, които живеят на свобода при естествени условия или се развъждат в заградени територии с ловностопанска цел, както и подивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.
 • Логично забранени за лов настрана остават бозайниците и птиците в зооградините и зоопарковете, както и тези, развъждани във ферми. 

Къде може и къде не може…

 • Площта, отредена за лов в родината включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч, извън населените места.
 • Изключено е природните резервати да са част от ловностопанските райони!
 • Не може да става и дума за лов сред ливадите (до тяхното окосяване); сред лозята (от резитбата до приключване на гроздобера); сред зеленчуковите и овощните градини (до обирането им); сред житните култури и оризищата (до ожънването им, респективно прибирането им). 

Малко думи за ловната дружинка

След като придобия правото си на лов, мога да стана част от ловна дружина спрямо нейните интереси за стопанисване и опазване на дивеча. За сформирането на една ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци, като всеки ловец може да членува само в една ловна дружина!   

Внимание! Правото на лов включва и задължението ми за опазване на дивеча! От изключително значение е да съм наясно, че дивечът на територията на Република България е частна държавна собственостСтопанисването му се случва в рамките на ловностопански райони на популационен принцип. Изключение прави само този, който е закупен легално от държавните ловни стопанства, ловни сдружения и др., и се отглежда във ферми или бази за интензивно стопанисване. Тогава купувачът на практика се превръща и в собственик на дивеча. 

Време за контрол по време на лов. Забраните на календара пред дулото на пушката ми:

Отговорникът с контролна власт е министърът на земеделието и храните в съдействие с Изпълнителната агенция по горите. Ако искам да ловувам по правилата, ще трябва да внимавам със следното:

 • За всяко провеждане на лов се издава писмено разрешително. 
 • Отстреляният дивеч, дивечовите кожи и ловните трофеи принадлежат на мен само когато съм ги придобил/а, при спазване на условията, определени от стопанистващия дивеча. 
 • Нямам право да препарирам, притежавам, излагам на публични места, пренасям, превозвам или изнасям зад граница дивеч или дивечови продукти без съответния документ за произход.
 • Не се разрешава участието ми в лова, ако съм употребил/а алкохол или наркотични вещества!
 • Важно! Не си правя експерименти с наредбите и ограниченията спрямо разрешения лов по календарни дни! За щетите, нанесени върху дивеча, забранен за лов в тази част на годината или изобщо, се плаща! При това до 5000 лв! При това на брой

Нещо лично между мен и дивеча…

Ловуването далеч не се състои само в убиването на дивеча. ловувам също и като улавям, преследвам, вземам, пренасям, укривам, съхранявам, обработвам, пренасям намерен дивеч, събирам или вземам яйца от птици, които също са обект на улов. Допустимите средства за улов са:

 • извадено от калъф и сглобено ловно оръжие;
 • стъпни капани, примки с метално въже, електрически звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча. 

Важно! Не е ловуване, когато действието е извършено посредством пистолети и револвери с дължина до 300 мм на длъжностни лица при и по повод изпълнение на служебните им задължения! 

Абсолютно забранено е ловуването посредством огнестрелни оръжия; капани, примки и мрежи за неизбирателен лов; огледала и други заслепяващи предмети; елекрически уреди, способни да убиват или зашеметяват! 

 • Източници

  Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД):

  чл. 2  – относно придобиване право на собственост върху дивеча;

  чл. 3, ал. 1във вр. с 21, ал. 2 – относно опазване на дивеча;

  чл. 4, ал. 1във вр. с 14; 15; 16, ал. 1 – относно контролната функция на органите;

  чл. 5, ал. 2, 3 – относно определяне на обект на ловуване;

  чл. 6; 7, ал. 5, 7 – относно определяне на ловна площ;

  чл. 21, ал. 1 – относно правото ми на ловуване;

  чл. 22, ал. 1 – относно правата ми на пълноправен ловец;

  чл. 22, ал. 5 – относно правата на ловеца за ловна площ;

  чл. 23 – относно спецификата на ловния билет;

  чл. 24 – относно освобождаването от писмен изпит за разрешително;

  чл. 28 и 29 – относно дефиниране и права на ловната дружина;

  чл. 43, ал. 2 – относно дефиниране на ловуването;

  чл. 59 – относно правото ми на притежание на улова;

  чл. 64а, 65 – относно забраните по време на ловуване;

  Приложение № 1 – относно обекта на лов.

  Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча:

  чл. 2 – относно размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча спрямо неговия вид.

  Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД):

  чл. 22 – относно стъпките при издаването на ловен билет;

  чл. 60 – относно забраните при ловуване.

  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча:

  чл. 1, ал. 1 – относно полагането на изпит за придобиване право на лов;

  чл. 2, ал. 1 – относно издаването на билет за лов на български граждани;

  чл. 2, ал. 2 – относно годишната такса за презаверката на ловния билет;

  чл. 5 – относно  издаването на писмено разрешително за лов

  чл. 7 – относно оценката на ловните трофеи;

  чл. 8 – относно придобиването на право на собственост върху паднали дивечови рога;

  чл. 9 –  относно издаването и съгласуването на писмени документи и техни дубликати.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петилина Петрова

Петилина Петрова

автор

Петилина завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия. След издаването на две самостоятелни стихосбирки и множество литературни участия у нас и в Германия, тя прегръща с радост идеята на Правата ми, да разкодира законите на разбираем и точен език, почерпила опит от своето обучение и живот извън родината.

Свързани статии