Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как мога да продавам собствената си продукция зеленчуци?

Автор:
Как мога да продавам собствената си продукция зеленчуци?

Имам земя на село и произвеждам плодове и/или зеленчуци в количества, които ми позволяват да предлагам своята продукция на пазара. Как да направя така, че търговията ми да бъде “на светло” и да избегна евентуални проблеми с властите?

Как мога да продавам произведеното от мен?

Едната ми опция е да си отворя собствен магазин и да продавам на дребно. Тук обаче трябва да имам предвид, че са ми нужни редица разрешителни (от областна дирекция за безопасност на храните, от общината и др.). Имам и възможността да продавам продукцията си на едро на други търговци, но в този случай цената, която получавам, е по-ниска от цената, която крайните потребители плащат за тази продукция. Ето защо искaм сам да продавам своите плодове и зеленчуци. Но какво да направя, за да предлагам спокойно продукцията си, без да се страхувам, че при проверка държавните органи ще открият нередност и ще ми наложат глоба?

Как мога да продавам сам собствената си продукция на пазара?

1.   Регистрирам се като търговец. Организационната форма, под която ще развивам дейността си, може да бъде различна, но най-лесно и евтино е да си регистрирам дружество с ограничена отговорност (ООД) или да се регистрирам като едноличен търговец (ЕТ). При регистрацията трябва да спазя законовата процедура – да изготвя необходимите документи и да ги приложа към заявлението за регистрация. След като се регистрирам, аз вече спокойно мога да продавам стоките си – собствено производство и на едро, и на дребно.

2.   Друг вариант е да се регистрирам като земеделски производител. “Земеделски производители” са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция.

Тази опция е по-примамлива, защото ми дава следните възможности:

 • Мога да кандидатствам за финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ по национални програми и европейски фондове в областта на земеделието.
 • Мога да получавам безплатни съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.
 • Нямам нужда от касов апарат, за да продавам продукцията си.
 • Ползвам преференции при внасяне на социални и здравни осигуровки.
 • Като земеделски производители могат да се регистрират физически лица, навършили 18 годишна възраст, юридически лица, еднолични търговци, т.е. избягва се процедурата по регистрация на търговец.
 • Общинските съвети предоставят не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на плодове и зеленчуци, за ползване от регистрирани земеделски производители при продажба на произведена от тях земеделска продукция.

Каква е процедурата, за да се регистрирам като земеделски производител ?

 • Необходимо е да попълня анкетна карта и анкетен с формуляр по образец, които са безплатни. Регистрацията се завършва в Областната дирекция „ Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или седалище на юридическото лице.
 • Попълнените от мен анкетни формуляри  се заверяват окончателно от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят в областната дирекция “Земеделие”.
 • Ще бъда вписан в регистъра на земеделските производители на територията на областта, където съм се регистрирал и ще ми бъде издадена регистрационна карта по образец.
 • Когато се регистрирам като земеделски производител, е необходимо в седемдневен срок от издаване на регистрационната ми карта да си извадя карта за идентификация по БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията.
 • След това ще трябва трябва ежегодно от 1 октомври до 28 февруари да представям пред Областна дирекция „ Земеделие“ информация за дейността си. Ако не представя тази информация, няма да имам право да кандидатствам за финансово подпомагане по схеми и мерки от Европейските земеделски фондове и централния бюджет чрез Държавен фонд  “Земеделие”.

Какво трябва да знам?

 • Ако използвам средства, отпуснати ми по програми за финансово подпомагане, ще ми бъдат извършвани проверки на място от компетентните органи.
 • При прекратяване на дейността си като земеделски производител съм длъжен в едномесечен срок да подам заявление до директора на Областна дирекция “Земеделие” за отписване от регистъра .
 • Трябва ежегодно в определените срокове да подавам данъчна декларация.
 • Трябва ежегодно да заверявам регистрационната си карта.
 • Ако съм регистриран земеделски производител – физическо лице, аз нямам право на помощи при безработица.

Какви документи са ми необходими за регистрацията?

 1. Попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец .
 2. За търговец – и удостоверение за актуално състояние и карта с единен идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ.
 3. За физическо лице – валиден документ за самоличност.
 4. Ако вече обработвам земеделска земя, представям  и опис на земеделските площи и правното основание за тяхното ползване ( напр. нотариален акт, договор за аренда и т.н ) .

NB! Цялата информация трябва да бъде предоставена на хартиен и магнитен носител (т.е. документите да бъдат сканирани).

За да продавам млечни и местни продукти собствено производство , също трябва да се регистрирам като търговец или земеделски производител. Ако използвам втората възможност има някои особености във връзка с идентификацията и регистрацията на животните. Трябва да предоставя следните данни: броя на животните от всеки вид, тяхната порода и възраст; идентификационните номера на животните по видове; местонахождението и придвижването на животните; здравния статус на животните и приложените ветеринарномедицински мероприятия.

Актуализирал Елица Колева.

 • Източници

  § Търговски закон:

  чл. 1, ал. 1, т. 2, ТЗ – относно лицата, които са търговци

  § Закон за търговския регистър

  чл. 6, ЗТР – относно регсстрацията на търговците

  чл. 13 – чл. 31, ЗТР – относно регистърното проиводство

  § Закон за подпомагането на земеселските производители:

  Чл. 4 ЗПЗП – относно подпомагането на земеделските производители

  Чл. 10а, ЗПЗП – относно предоставянето на търговска площ на земеделските производители на общинските пазари

  Чл. 11, ЗПЗП  – същност и дейност на Държавен фонд „ Земеделие“

  Чл. 32, ЗПЗП – относно необходимите документи за регистрация на земеделски производител

  Пара. 1, т. 1 от ПЗР – относно същността на понятието“ земеделски производител“

  § Кодекс за социално осигуряване:

  чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО – относно задължителното осигуряване на земеделските производители за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт

  § НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

  Чл. 2, НСПРЗП– относно регистъра на земеделските производители

  Чл. 3, НСПРЗП– относно лицата, които могат да се регистрират

  Чл. 5, чл. 8,  НСПРЗП– относно необходимите документи за регистрация на земеделски производител

  Чл. 6, НСПРЗП – относно финансовото подпомагане на земеделските производители

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии