Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Непълнолетен съм. Имам право да сключа брак!

Автор:
Непълнолетен съм. Имам право да сключа брак!

Живея заедно с човека, когото обичам. Но все още ходя на училище и нямам навършени 18 години. Мога ли да сключа брак и при какви обстоятелства?

Според Семейния кодекс право да сключа брак преди навършване на пълнолетие имам само ако отговарям на двете условия посочени в него:

 • ако съм навършил 16 годишна възраст;
 • и имам разрешение от Районния съд, което се дава при наличие на важни причини, които налагат сключването на брака. Практиката показва, че бременността, предбрачното съжителство и раждането на дете са достатъчно важни причини.

1. Как да получа разрешение от Районния съд?

Първо, подавам лично Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице до председателя на Районния съд по постоянния ми адрес. Ако и двамата, встъпващи в брак, сме непълнолетни и имаме различни постоянни адреси, разрешение може да се дава от Районния съд на единия от нас, по наш избор. Когато постоянният ми адрес е в град София, молбата подавам на „Регистратурата” на III-то Гражданско (брачно) отделение на Софийски районен съд.

Към молбата прилагам:

Молбата съдържа:

 • личните данни на двамата, встъпващи в брак:
  • три имена;
  • ЕГН;
  • постоянен адрес и телефон (електронна поща) за връзка само на подателя на молбата.
 • причината, която налага това;
 • декларация, подписана от родителите ми (попечителя), в която те се съгласяват да сключа брак.

Важно: Ако двамата, встъпващи в брак, сме непълнолетни, молба подава всеки от нас, заедно с тази на другия!

Разглеждане на молбата:

Молбата се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът прецени, че за правилното решаване на делото е необходимо то да бъде разгледано в открито заседание. Съдът изслушва двамата, които ще встъпваме в брак, и родителите/попечителя на този от нас, който е непълнолетен или и на двамата. Мнението на родителите ни и в частност на някой от нас (ако е пълнолетен) може да се даде и в писмена форма с нотариално заверен подпис, когато има причина, възпрепятстваща личното ни изслушване пред съда.

Следва произнасяне на съда с решение.

 • Ако съдът уважи молбата ми за сключване на брак, решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 • Ако не получа разрешение, мога да обжалвам в едноседмичен срок от датата, на която ми е връчено решението. Жалбата подавам чрез Районния съд до Окръжния съд. Тя може да бъде основана и на нови факти и доказателства. След като съдът разгледа жалбата се произнася с определение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Важно: Решението на Районня съд, с което молбата се отхвърля, не е пречка да  подам повторна молба пред същия съд!

Разноските по съдебното производства са за моя сметка!

2. Кога не мога да сключа брак?

 • ако съм свързан с друг брак преди това;
 • ако съм поставен под пълно запрещение или страдам от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето ми под пълно запрещение;
 • ако страдам от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението ми или на съпруга ми, освен ако той знае за тях и въпреки това желае сключването на брака;
 • не мога да сключа брак и с роднини по права линия (роднини по права линия са моите родители, моите деца, бабите и дядовците ми, внуците и правнуците ми);

Роднини по права линия са моите родители, моите деца, бабите и дядовците ми, внуците и правнуците ми.

 • с брат или сестра, както и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително (роднини по съребрена линия са братята и сестрите ми, моите племенници, лелите и чичовците ми и моите братовчеди);

Роднини по съребрена линия са братята и сестрите ми, моите племенници, лелите и чичовците ми и моите братовчеди.

 • ако съм осиновен, горните забрани също важат, въпреки да нямам кръвна връзка с  осиновителите ми.

3. Къде мога да сключа брак?

 • Избирам свободно общината, в която да сключа брак.
 • Бракът  сключвам на публично място, определено от кмета на общината.
 • Брак може да сключа и на друго място – по преценка на длъжностното лице по гражданско състояние при наличие на уважителни причини.

4. Какви документи са ми необходими за сключване на брак?

 • документ за самоличност;
 • удостоверение за раждане;
 • разрешение от Районния съд за сключване на брак от непълнолетно лице;
 • декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак посочени в т. 2;
 • медицинско свидетелство и за двамата, че не страдаме от болестите, посочени по-горе;
 • декларация, че съм осведомен евентуално за заболяванията на другия съпруг;
 • ако сме избрали режим на имуществените си отношения, представям обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим;
 • ако имаме сключен брачен договор, представям удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие;
 • документ за евентуален прекратен граждански брак (при повторен брак).

Важно: Дори непълнолетен, от момента на подписване на акта за сключване на граждански брак, аз ставам дееспособен. Това означава, че придобивам права и задължения като лице навършило 18-годишна възраст. По изключение мога сам да се разпореждам с недвижимия си имот само след разрешение на Районния съд по постоянния ми адрес.

Образци:

Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице от официалния сайт на Софийски районен съд

 • Източници

  § Семеен кодекс:

  чл. 6, СК – относно съгласието за встъпване в брак;

  чл. 7, СК – относно пречките за сключване на брак;

  чл. 8, СК – относно мястото за сключване на брак;

  чл. 9, СК  – относно необходимите документи.

  § Граждански процесуален кодекс:

  чл.278, ГПК  – относно разглеждането и решаване с частна жалба;

  чл. 530 – 541, ГПК  – относно охранителното производство.

  § Официален сайт на Софийски районен съд.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии