Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Нарушения в горските територии

Автор:
Нарушения в горските територии

Обичам природата и незаконното изсичане на гори, дърводобив и износ на дървесина винаги са били “болни” за мен проблеми. Дяволски се ядосвам, когато, разхождайки се из гората, стана свидетел на подобни действия. За какво може да се използва добитата горска дървесина и кои действия са незаконни? Повече по темата научих на pravatami.bg.

За какво се използват изсечените дървета и какво е забранено?

Сеч

Сеч в горските територии могат  да извършват само лица, които имат удостоверение за частна лесовъдска практика и имат изрично писмено позволително за сеч. То се издава от директора на съответното държавно горско стопанство за държавните горски територии, съответно от оправомощено от кмета на общината длъжностно лице – за общинските горски територии. Определените за сеч дървета се маркират с контролна горска марка (КГМ). Марката представлява правилен шестоъгълник, с дължина на страната 17,5 мм, в който са посочени серията и поредния номер на марката. Удостоверение за притежаване на КГМ се издава от Изпълнителната агенция по горите на лица, които осъществяват регламентирана лесовъдска практика (по-конкретно дейността по маркиране на насаждения, предвидени за сеч).

Важно! Забранено е извършването на сеч през тъмната част на денонощието. Тъмна част на денонощието е:

 • от 18.30 часа до 06.30 часа – за месеците ноември, декември и януари;
 • от 20.30 часа до 06.00 часа – за месеците февруари, март и април;
 • от 22.00 часа до 05.00 часа – за месеците май, юни и юли;
 • от 21.00 часа до 06.00 часа – за месеците август, септември и октомври. 

Важно! Частните собственици на горски имоти също не могат да правят в тях каквото си поискат. Т.е. за да извършват сеч в горите си, отново трябва да имат разрешение от компетентните органи.

Ползване на дървесина

Ползването на дървесина е добививът на дървесина и разпореждането с нея. Лицата, собственици на гори, могат да използват дървесината от собствените си гори след като регистрират собствеността си в съответното горско стопанство и съгласно утвърдения горскостопански план. Частните горски стопани могат и да сключат договор с държавно предприятие или регистриран търговец за ползване на дървесината.

Ползването на дървесина от държавните и общински горски територии е възмездно. Възможни са два варианта:

 • продажба на стояща дървесина на корен, като лицата закупили дървесината за лична употреба имат право на добив, без възможност да продават добития дървен материал;
 • продажба на вече добита дървесина.  

Размерът на добива се определя за всяка календарна година, а количеството дървесина, което едно домакинство може да закупи за годината е до 10 кубически метра.

Дърва за огрев

Държавата осъществява социално подпомагане на лицата, чиито доходи, според утвърдени от нея критерии са, недостатъчни за осигуряване на отопление през отоплителния сезон (01 ноември – 31 март). Всяка година желаещите трябва да кандидатстват като за целта подадат молба-декларация в съответната регионална дирекция за социално подпомагане. Периодът за кандидатстване е от 1 юли до 31 октомври на календарната година. Начините за отпускане на средствата са два, по избор на правоимащите лица:

 • в пари;
 • чрез търговец на твърдо гориво, на който държавата превежда парите след извършване на доставката;

Важно! Кандидатстването по програмата е безплатно. Затова не трябва да се подлъгвам и да давам пари на лица, които ми обещават, че ще ме включат в програмата. Участието е само по установения ред и селектирането се извършва от дирекциите за социално подпомагане.

Търговия с дърва

Търговците, от които се “запасяваме” с дърва за зимата, не са обикновени търговци. За да осъществяват дейност по изсичане и доставка на дървета, те трябва да са лицензирани, тоест да се регистрират при Изпълнителната агенция по горите. Регистрите са публични и на сайта на агенцията мога да проверя дали фирмата, от която смятам да закупя дърва е легална, или е на “черния пазар за дърва”.

На електронната страница също е налична информация за прогнозираните количества дървесина от съответен вид и складовите цени. Именно от вида на дървесината и от планираното количество добив зависи и крайната цена за мен като потребител.

Любопитно

Дърветата се делят на годни (строителни) и негодни за строителна дървесина. “Годни” означава, че могат да се използват за произвеждането на мебели, строителство на дървени къщи и др. Критериите – това са дървета, при които обемът на строителната дървесина е над 70 % от стъбления обем за иглолистните и над 50 % за широколистните.

Незаконни действия в гората

Забранени в гората са всички останали действия, непосочени в закона, които водят до негативни качествени и количествени изменения или които са по принцип разрешени, но се извършват не по предвидения от закона ред.  Незаконната сеч, добив на дървесина, транспортирането и складирането на дървета, както и търговията с тях се преследват от закона. А в зависимост от тежестта на извършеното, то се третира като административно нарушение или престъпление.

В гората е забранено още:

 • строителство без учредено право на строеж за изграждането на изрично определени в закона съоръжения и постройки от съответните органи;
 • изхвърлянето на отпадъци и строителни материали;
 • предизвикването на пожари.

Всичко за контролните органи, които “бдят” и противодействат на незаконната сеч, както и за трудния път на доказване на тези деяния и наказанията, предвидени за тях, мога да разбера тук.

Къде и как да сигнализирам за нарушители?

Ако стана свидетел на нередности, за тях мога да сигнализирам на Изпълнителна агенция по горите на телефон 0800 20 800, както и да подам сигнал онлайн.

 • Източници

  Закон за горите (ЗГ):

  чл. 54 и сл. – относно правото на строеж;

  чл. 104, ал. 3, § 1, т. 55 ЗГ – относно забраната за сеч през нощта;

  чл. 108 и 204 – относно извършването на сеч;

  чл. 111 – 114 – относно ползването на дървесина;

  чл. 126, ал. 6 – относно забраняването на износа на необработен дървен материал;

  чл. 241 – относно водените от ИАГ регистри.

  Наредба № 1 от 30.01. 2012 г. за контрола и опазването на горските територии:

  чл. 51 и 55 – относно контролна горска марка;

  Наредба № РД-07-5 ОТ 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление:

  чл. 4а, чл. 5 – относно кандидатстването за помощти;

  2 ДР – относно обхвата на отоплителния сезон.

  Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите:

  чл.  50 – относно маркирането на дърветата за сеч.

  Наредба № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите

  чл. 132 – относно добива на дървесина в частните горски територии.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии