Работя на трудов договор и същевременно съм ученик/студент? В този случай имам право да ползвам отпуск за обучение, който е гарантиран от Кодекса на труда. За да възникне това ми право, трябва да е налице всяко едно от следните условия:

  • трябва да уча в средно или висше учебно заведение;

  • да работя в условията на петдневна работна седмица;

  • да съм записан в задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение –

Чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда гласи  “Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.”

При пръв прочит оставам с впечатление, че всички студенти имат право на отпуск. Министерството на труда и социалната политика разяснява, че под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на такъв отпуск.

  • необходимо е да получа съгласието на работодателя ми за ползването на такъв вид отпуск.

Отпуски за приемане в учебно заведение

За да се подготвя успешно за приемния изпит в учебното заведение, в което желая да продължа обучението си, мога да поискам от работодателя си платен отпуск в размер на:

  • 6 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение;

  • 12 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура.

Ползването на този отпуск, както и неговият размер, зависят от съгласието на работодателя. Ако той не се съгласи, за мен остава възможността да ползвам неплатен отпуск в размер наполовина от посочените в горната хипотеза, а именно – 3 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение и 6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура. Важно! Не се изисква мотивиране на причината, поради която работодателят не дава своето съгласие.

Дори да не бъда приет там, където искам, в следващите години мога отново да ползвам такъв отпуск при същите условия като описаните по-горе, но в размер наполовина /ако веднъж съм ползвал такъв отпуск, независимо дали платен или неплатен, на следващата година при съгласие на работодателя ще почивам 3 работни дни – при кандидатстване в средно училище/  6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ, а при несъгласие ще ползвам неплатена отпуска в размер на един ден при кандидатстване в средно училище и 3 дни при кандидатстване във ВУЗ/.

Отпуски за осъществяване на обучението