Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да си отворя зоомагазин?

Автор:
Как да си отворя зоомагазин?

Кучета – най-добрите приятели на човека, котки, морски свинчета, хамстери, различни птици, рибки, а в последно време и по-екзотични животни като пор и чинчила – всичко това мога да открия в зоомагазините.

Как мога да развивам зоотърговия?

Необходимо е да се регистрирам  към съответната Областна дирекция по безопасност на храните. За целта:

 1. Подавам заявление за регистрация по образец до директора на дирекцията – към заявлението прилагам копие от документ за собственост на обекта (нотариален акт) или документ за право на ползване.
 1. Сключвам договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните, които ще предлагам. Копие от договора представям към заявлението за регистрация. NB! Ако съм ветеринарен лекар, не съм длъжен да сключвам такъв договор.
 1. Заплащам държавна такса, като прилагам платежното към заявлението. Мога да платя и по електронен път.

На какви условия следва да отговаря зоомагазинът?

Зоомагазините трябва да разполагат с:

 • обособена площ за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват животните;
 • обособена площ за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването за животните и за миене на самите животни;
 • помещения или кошари за настаняване на кучета/котки;
 • площ и оборудване за настаняване на други животни;
 • хладилна камера или контейнер за мъртви животни.

Обектът трябва да е оборудван с подходяща вентилационна система, която да осигурява достатъчно количество чист въздух, да поддържа ниско ниво на миризми, вредни газове, прах и инфекциозни агенти, както и да съдейства за отстраняване на прекомерната топлина и влага.

В обекта трябва да се поддържа и определена температура. Според закона оптималната температура за зайци, морски свинчета и хамстери е 20-25 °С, за кучета и котки – 15-21 °С, а за птици – 10-24 °С.

Мястото на живеене на животните трябва да е добре осветено от слънчева и изкуствена светлина, така че те да могат да проявяват нормалното си поведение. Светлината следва да се настройва така, че да разделя денонощието на ден и нощ по начин, отговарящ на естествения им ритъм.

Законът установява изисквания и за размера на съоръженията (клетки, аквариуми), в които се отглеждат животните.

На какви изисквания следва да отговаря персонала в зоомагазините?

Персоналът следва да има познания в отглеждане на съответните видове животни и да притежава удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните. Лицата, които притежават образователна степен бакалавър или магистър по специалност биология, екология или ветеринарна медицина, не се изисква да завършват този курс.

За да се осигури здравето на персонала, същият следва да разполага със специално работно и защитно облекло. Трябва да бъдат осигурени и специализирани препарати за измиване на ръцете. Освен това всеки член на персонала трябва да има направена ваксина срещу тетанус и да бъде информиран за причинителите на болести, които могат да се предават и на човека.

Като собственик и/или управител на зоомагазини поддържам регистър, в който се вписват видът и броят и на новопостъпилите в обекта животни с данни за произхода им, името и адреса на доставчика. Вписват се също видът и броят на продадените животни, датата на доставка и продажба на животните, както и видът и броят на умрелите животни.

Какви са задълженията на работещите в зоомагазина?

Собствениците, управителите и персонала на зоомагазините са длъжни:

 • ежедневно да контролират условията на хранене, поене, отглеждане и работа с животните;
 • да осигурят пълноценно хранене на животните, постоянен достъп до вода на всяко животно;
 • да осигурят условия, грижи и внимание, съобразени с естествените нужди на животните;
 • да поддържат висок стандарт на чистота в обектите чрез редовно механично почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция;
 • да не настаняват в едно помещение животни от видове, които са несъвместими, животни от различни възрастови групи и пол, когато това ще доведе до агресия и нетърпимост помежду им;
 • да осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване на животните.
 • да осигурят информационни материали, свързани с отглеждане на животните и хуманното отношение към тях;
 • да предприемат всички необходими мерки за защита на животните при пожар или други природни бедствия.

Каква информация следва да предоставя като собственик на зоомагазин на клиентите си?

На клетката или аквариума на всяко животно задължително се поставя табела с наименованието му. Терариум, в който се отглеждат отровни змии или гущери, трябва да бъде оборудван  със специална ключалка и предупредителна табела, че животните са отровни.

Трябва да предоставя писмена информация под формата на брошура и съвети към клиентите си за начина на отглеждане на животните, необходимите грижи, които следва да полагат, задължителни ваксинации и регистрации и мерки за безопасност.

Всякакви видове животни ли мога да продавам?

Забранено ми е да продавам:

 • екземпляри от разред примати и диви котки;
 • защитени животински видове като например черен и бял щъркел, брадат лешояд, различни видове орли, дива коза, видра, златка, прилепи и много други;
 • всички диви птици, които не представляват защитени животински видове. 

Какво друго трябва да знам?

!Важно Забранена е продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст без изричното съгласие на родител или настойника.

Животни, хванати в природата, не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или с цел да бъдат използвани за храна на други животни.

Животни, които се нуждаят от компанията на други животни, трябва да бъдат отглеждани по начин, задоволяващ естествените им нужди.

Кучетата и котките могат да бъдат държани в клетки за не повече от два пъти по 2,5 часа в рамките на денонощието. Те се продават ваксинирани съобразно схемите за ваксинация.

На змиите и гущерите от видове, които в естествени условия спят зимен сън, се осигуряват условия за това на равни годишни интервали по начин, отговарящ на естествения им начин на живот в природата.

Какво се случва, когато не спазвам изискванията на закона?

Контрол за спазване на закона се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. Организациите за защита на животните и асоциациите на животновъдите могат да съдействат на агенцията при осъществяване на правомощията й.

Това са санкциите, които могат да ми бъдат наложени от контролните органи в случай на нарушение:

 • Издаване на задължително предписание – в което съответният орган посочва и какъв срок ми дава за отстраняване на нарушенията.
 • Временно спиране на експлоатацията – в случай че не изпълня задължителните предписания в определения ми срок, обектът може да бъде временно затворен, но не за повече  от 6 месеца.
 • Заличаване  на регистрация  – контролните органи могат и да правят предложение до директора на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът, да заличи регистрацията ми и обезсили издаденото ми удостоверение за регистрация. След като регистрацията ми е заличена, няма пречка обаче отново да се регистрирам по общия ред, описан по-горе.
 • Глоба.

За отглежданите в зоомагазините диви животни проверки могат да извършват и Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Освен по своя инициатива, инспекциите могат да извършват проверки и по постъпили сигнали за нарушения.

Ако продавам екземпляри от защитени видове от дивата фауна, мога да бъда наказан със затвор до пет години и глоба от 2000 до 20 000 лева.

 • Източници

  Закон за ветеринаромедицинската дейност(ЗВД):

  чл. 137 – относно регистрацията;

  чл. 137, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 14, ал. 2 ЗВД – относно необходимостта от заплащане на държавна такса;

  чл. 170 – относно контрола за спазване на закона.

  Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни:

  чл. 3 – забраната за продажба на животни на лица под  18 години;

  чл. 4, ал. 1 – относно регистрацията;

  чл. 4, ал. 2 – относно договора за ветеринаромедицинско обслужване;

  чл. 5, ал. 1 – относно това, с което следва да разполага един зоомагазин;

  чл. 6, т. 2 – относно качеството на въздуха;

  чл. 6, т. 3 – относно изискванията за светлина;

  чл. 6, т. 4 във връзка с приложение № 1 – относно температурата, която следва да се поддържа;

  чл. 9 – относно изискванията към собствениците, управителите и персонала;

  чл. 9, т. 10 във връзка с чл. 11 – относно курса, които следва да се завърши;

  чл. 10 – относно регистъра, който собствениците на зоомагазини поддържат;

  чл. 12, ал  1 – относно знанията, които се придобиват при завършването на курса;

  чл. 13 – относно информацията, която се предоставя на клиентите;

  чл. 14, ал. 2 – относно забраната за продажба на някои видове животни;

  чл. 15, ал. 1; 18, ал. 4; 38, ал. 3, чл. 40, чл. 70 – специфични изисквания за различни видове животни;

  чл. 129 – относно контрола за спазване на закона;

  чл. 130 – относно видовете санкции;

  чл. 131 – относно проверките, които се извършват от РИОСВ.

  Закон за биологичното разнообразие

  чл. 37, чл. 47, ал. 1  вр. приложение № 3 – относно забраната за продажба на някои видове животни.

  Закон за защита на животните

  чл. 59, ал. 4, т. 2 – относно молбите, жалбите и сигналите, които физически и юридически лица могат да подават.

  Наказателен кодекс (НК):

  чл. 278г ал. 2 – относно наказателната отговорност.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боряна Русева

Боряна Русева

Праватар

Боряна е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски” през ноември 2016 г. Правото никога не е било детската й мечта, но я е научило, че всяка ситуация има няколко гледни точки. През свободното си време обича да чете книги – предимно исторически романи и поезия. Вярва, че хората трябва максимално да се стремят да правят това, което ги вдъхновява и ги кара да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Свързани статии