Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога дължа данък общ доход?

Автор:
Кога дължа данък общ доход?

Трябва да съм запознат с данъчната политика на държавата, тъй като се оказва, че сравнително голяма част от доходите, които реализирам, се облагат с данък общ доход. Кои са те и какви са задълженията ми мога да разбера от посоченото по-долу.

Дължа данък общ доход в случай че реализирам следните доходи:

 • доходи от трудови правоотношения;
 • доходи от друга стопанска дейност (тук се включват регистрираните земеделски стопани, лицата, които упражняват свободна професия, лицата, които реализират доход от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др.)
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • доходи от прехвърляне на права или имущество (например от продажба на недвижим имот);
 • доходи от парични и предметни награди от различни игри, състезания и конкурси;
 • доходи от обезщетения за пропуснати ползи, както и от неустойки с такъв характер;
 • доходи от лихви;
 • доходи от производствени дивиденти от кооперации;
 • доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство.

По отношение на доходите от трудови правоотношения, тук се включват следните възнаграждения:

 1. Възнаграждение, което получавам, ако съм работник или служител по трудов договор, т.е моята заплата.
 2. Възнаграждение, което получавам, ако съм държавен служител.
 3. Възнаграждение, което получавам по сключен договор за управление и контрол (такива договори се сключват с управителите на различните търговски дружества).

В облагаемия доход не се включва обаче: безплатната храна, която получавам, ако работя при вредни условия на труд (например ако съм миньор); ваучерите за храна, които получавам; стойността на специалното работно облекло, представителното облекло и личните предпазни средства, които са ми предоставени от работодателя; стойността на еднократните помощи, които ми предоставя работодателя при раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството общо до 2400 лв и други.

Как се получава размерът на облагаемия доход?

За да получа размера на облагаемия доход, от общия ми доход трябва да извадя определени разходи. За различните дейности държавата признава различен процент разходи. Те са следните:

 • с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • с 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
 • с 40 на сто за авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
 • с 40 на сто за доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък;
 • с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия;
 • с 10 на сто за доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество;
 • с 10 на сто за доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество.

Така, ако съм регистриран земеделски стопанин и реализирам доход в размер на 30 000 лв., от него трябва да извадя въпросните 60 % признати разходи (т.е. 18 000 лв.) и получавам облагаем доход в размер на 12 000 лв.

Кои доходи са необлагаеми?

Има категории доходи, които са необлагаеми. Подробна информация за тях мога да получа тук.

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения се предвиждат в следните хипотези:

 • за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност;
 • за направени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
 • за направени дарения в полза на лечебни заведения, детски ясли, висши училища, регистрирани в страната вероизповедания, Българския Червен кръст, културни институции, читалища, юридически лица с нестопанска цел, УНИЦЕФ и др.;
 • за млади семейства, когато е сключен договор за ипотечен кредит – данъчно  облекчение може да се ползва само ако ипотекираното жилище е единственото жилище на семейството, както и ако поне едно от лицата в семейството (съпругът/съпругата) са под 35 години – това данъчно облекчение са ползва само за първите 100 000 лв. от главницата (т.е. ако семейството е изтеглило кредит в размер на 400 000 лв. – облекчението ще се ползва само за първите 100 000 лв., а не и за останалите 300 000 лв.);
 • когато дадено лице има дете/деца – данъчното облекчение е различно в зависимост от броя на ненавършилите пълнолетие деца (200 лв. – при едно дете; 400 лв. – при две деца; 600 лв. – при три и повече деца);
 • за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто увреждане – данъчното облекчение в този случай е в размер на 2000 лв.

!Важно За да ползвам данъчните облекчения, следва да приложа към годишната данъчна декларация документи, които да удостоверяват съответното обстоятелство.

Например ако аз съм лице с 50 или с повече от 50 на сто намалена работоспособност, към годишната си данъчна декларация следва да приложа и решение на ТЕЛК/НЕЛК. Така доказвам, че действително съм лице с намалена работоспособност и имам право да ползвам данъчно облекчение.

Деклариране – годишна данъчна декларация

Лицата, които дължат данък общ доход, подават годишна данъчна декларация. Повече за годишната данъчна декларация мога да науча тук.

Има ли някакви санкции в случай че не изпълня задълженията си?

Ако не подам годишната си данъчна декларация в срок, ми се налага глоба в размер до 500 лв.

Ако пък посоча неверни обстоятелства в нея, които водят до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от заплащането на данъка, ще ми бъде наложена глоба в размер до 1000 лв.

Ако пък чрез неподаване на данъчна декларация избегна установяване на данъчни задължения в големи размери – може да ми се търси наказателна отговорност. Наказанието в този случай е лишаване от свобода от една до шест години или глоба до 2000 лв. 

 • Източници

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

  Чл. 10, ал. 1, т. 1, т. 3 – 6 ЗДДФЛ във връзка с чл. 35 ЗДДФЛ – относно доходите, които се облагат с данък общ доход

  Чл. 13 – относно необлагаемите доходи

  Чл. 18, чл. 19, чл. 22, чл. 22 а, чл. 22 в, чл. 22 г. – относно предвидените данъчни облекчения

  Чл. 23 – относно документите, които се прилагат към годишната данъчна декларация при ползване на данъчни облекчения

  Чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ – относно това, което се изключва от облагаемия доход при трудовите правоотношение

  Чл. 29, чл. 31, чл. 33 – относно процента на нормативно признатите разходи

  1 т. 26 ДР – легално определение на понятието „трудово правоотношение” по смисъла на ЗДДФЛ

  Чл. 50  – относно задължението за подаване на ГДД

  Чл. 80 – относно административно наказателната отговорност

  Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

  Чл. 2 – относно това, което се изключва от облагаемия доход при трудовите правоотношение

  Наказателен кодекс (НК)

  Чл. 255 – относно наказателната отговорност

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Боряна Русева

Боряна Русева

Праватар

Боряна е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски” през ноември 2016 г. Правото никога не е било детската й мечта, но я е научило, че всяка ситуация има няколко гледни точки. През свободното си време обича да чете книги – предимно исторически романи и поезия. Вярва, че хората трябва максимално да се стремят да правят това, което ги вдъхновява и ги кара да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Свързани статии