Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога подавам годишна данъчна декларация?

Автор:
Кога подавам годишна данъчна декларация?

С изтичането на 2016 г. се заговори за попълването и подаването на годишните данъчни декларации (ГДД). Придобих доста средства през изминалата година, но не съм запознат дали трябва да подавам ГДД за тях, докога трябва да го направя и как?

Задължен ли съм да подам годишна данъчна декларация?

Важно! Не всеки е задължен да подава годишна данъчна декларация!

Задължение за подаване на данъчна декларация имам ако съм местно физическо лице. Местно физическо лице съм, без оглед на гражданството, ако:

 • имам постоянен адрес в България или;
 • пребивавам на територията на страната повече от 183 дни, т.е. 6 месеца през всеки 12-месечен период;

Важно! Престоят ми в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България).

 • ако центърът ми на жизнени интереси се намира в България (семейството ми е тук, работя тук);
 • изпратен съм в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия.

Заедно с това получавам доходи от:

 • работа на трудов договор – облагаемият доход е трудовото ми възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от/за сметка на работодателя ми, с изключение на :
  • стойността на безплатната храна или ваучерите за храна;
  • стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства;
  • стойността на работното, униформеното и представителното облекло;
  • стойността на: пътните, квартирните пари и дневните командировъчни пари;
  • допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект – до двукратния размер на определените в нормативен акт минимални размери на допълнителните разходи;
  • еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението;
  • стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв.;
  • направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка “Живот”, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;
  • направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;
  • обезщетенията и помощите, получени по Кодекса за социално осигуряване;
  • паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт и др.;
 • стопанска дейност като например едноличен търговец (ЕТ) – облагаемият ми доход е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба. В него не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности:
  • които се облагат с алтернативни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, например доходи от хазартни игри и опериране на кораби;
  • които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.
 • работа на граждански договор, наем, прехвърляне на права или имущество и др.;
 • дейност, която се облага с патентен данък. С патентен данък се облагат следните дейности и услуги:
  • Места за настаняване с не повече от 20 стаи.
  • Заведения за хранене и развлечения.
  • Търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта.
  • Платени паркинги.
  • Дърводелски услуги.
  • Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги.
  • Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали.
  • Обущарски и шапкарски услуги.
  • Металообработващи услуги.
  • Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги.
  • Машинописни и/или копирни услуги.
  • Козметични услуги, в това число и поставяне на татуировки.
  • Маникюр, педикюр.
  • Часовникарски услуги.
  • Тапицерски услуги.
  • Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми.
  • Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства.
  • Ремонт на електро- и водопроводни инсталации.
  • Стъкларски услуги.
  • Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти.
  • Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем.
  • Компаньонки и компаньони.
  • Масажистки и масажисти.
  • Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти.
  • Фотографски услуги.
  • Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти.
  • Санитарни възли, наети под аренда.
  • Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини.
  • Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги.
  • Заложни къщи.
  • Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература.
  • Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника.
  • Игри с развлекателен или спортен характер.
  • Фитнес центрове и спортни зали.
  • Химическо чистене, пране и гладене.
  • Мелничарски услуги – на брашно и фураж.
  • Услуги с атрактивен характер – корабчета, ски, файтони, въртележки и други.
  • Обучение на водачи на моторни превозни средства.
  • Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства.
  • Услуги със земеделска и горска техника.
 • източници в чужбина, посочени в образеца на ГДД;
 • имам предоставени/получени непогасени заеми през съответната година над 10 000 лв (отпуснати през годината и непогасени към 31.12) или общо за последните 5 години непогасени заеми над 40 000 лв. Не се включват заеми към кредитни институции – например банки;
 • други източници.

Ако съм чуждестранно физическо лице също съм носител на задължението за подаване на данъчна декларация за придобити доходи в Република България. Такива са:

 • обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
 • стипендии за обучение в страната и чужбина;
 • лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
 • възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
 • авторски и лицензионни възнаграждения;
 • възнаграждения за технически услуги;
 • награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;
 • доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;
 • доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
 • вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
 • доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна на акции и дялове, обложени с окончателен данък.

Кога не съм задължен да подавам данъчна декларация?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии