За да се издържам, аз получавам доходи от различни места и на различни основания – заплати, стипендии, обезщетения, успешни сделки. В голяма част от случаите аз дължа данък върху получения доход и накрая сумата, която остава за мен, не е толкова голяма колкото си я представях. Но има доходи, при които аз не дължа данък в качеството си на физическо лице.

Кои доходи са необлагаеми?

един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването на имота от мен и датата на продажбата или замяната му са изминали повече от 3 години;

до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването на имотите от мен и датата на продажбата или замяната им са изминали повече от 5 години.

За дата на придобиване на дохода се смята датата на:

  • плащането – при плащане в брой или по банков път;
  • получаването на дължимото – за непаричен доход;
  • прехвърляне на правата или имуществото – за доход от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество;
  • падежа на депозита или при предсрочното му прекратяване- за доход от авансово изплатени лихви.
  • Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

–  пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година (включително трамваите, тракторите и самоходните машини);

–   произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

–  акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци т.е тук става въпрос за продажба от моя страна на скрап, боклуци, хартия, найлон или други отпадъчни материали, като за целта фирмата трябва да бъде лицензиран изкупвач на скрап и други отпадъчни материали;