Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Доколко свободна е свободната професия?

Автор:
Доколко свободна е свободната професия?

Конституцията ми гарантира правото свободно да избирам своята професия и мястото си на работа. Тъй като съм свободен дух, а и естеството на работата ми го изисква, не искам да ме ограничават работодател, фиксирано работно време или място. Не е задължително да регистрирам фирма, за да си бъда сам шеф – мога да се регистрирам като лице, упражняващо свободна професия. Бонус към свободата са обаче и някои отговорности.

Виж: попълване и подаване на данъчна декларация за доходи от свободна професия.

Какво е свободна професия?

Законът приема, че съм лице, упражняващо свободна професия, когато са налице  едновременно следните условия:

 • Осъществявам професионална дейност за своя сметка;
 • Не съм регистриран като едноличен търговец;
 • Самоосигурявам се;
 • Извършам някой от следните видове дейност:
  • Дейност, упражнявана на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариус, адвокат, експерт-счетоводител; одитор, частен съдебен изпълнител, лицензиран оценител, експерт към съда и прокуратурата, медицински специалист, застрахователен агент и други;
  • Дейност, за която подлежа на облагане с патентен данък, но не съм  регистриран като ЕТ – дърводелец, шивач, фризьор, козметик и други;
  • Извършвам професионална дейност на свой риск и за своя сметка – дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, извън горните две категории

Процедура по регистрация

Админстративната процедура по регистрация минава през три основни стъпки:

     1. Регистрация в Регистър БУЛСТАТ

За да бъде законово издържано решението ми да упражнявам свободна професия, трябва в 7-дневен срок от  започване на дейността  си да се регистрирам  в Регистър БУЛСТАТ.

Къде? В Агенция по вписванията – на гише или по електронен път.

Как? Лично или чрез упълномощен представител

Необходими документи:

 • Лична карта;
 • Заявление за регистрация на лице упражняващо свободна професия;
 • Документи, доказващи необходимата квалификация за извършване на дейността- диплома, сертификат и др.;
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства;
 • Документ за платена държавна такса в размер на 10 лв.

NB! Като физическо лице имам право само на една регистрация.

След успешна регистрация получавам единен идентификационен код (ЕИК) ( код по БУЛСТАТ), който съвпада с моя ЕГН. Кодът по БУЛСТАТ удостоверявам с карта за идентификация.

     2. Регистрация в НАП

В същия 7-дневен срок имам задължението и да се регистрирам като самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП. В декларацията посочвам вида на осигуряването.

Какви предимства има регистрацията като упражняващ свободна професия?

 • Тъй като не съм търговец, законът не изисква от мен да водя счетоводство, а само да подавам съответната данъчна декларация в качеството си на физическо лице.
 • Заплащам данък в размер на 10 %. Данъчната основа. Данъчната основа е общият размер на паричната сума, която се облага с данък. Тази сума представлява сборът на всички получени от мен доходи през конкретния времеви период, намален със заплатените осигуровки и всички други предвидени в закона данъчни облекчения. Върху нея се определя дължимият от мен данък. Изчислява се, като доходът ми от професионална дейност се намали с 25 %, а доходът ми от авторски и лицензионни вънаграждения – с 40 %.
 • Освободен съм от задължението да ползвам касов апарат и да издавам касови бележки при приемане на плащания в брой
 • Мога да се регистрирам по ДДС по мое желание и преценка, а когато оборотът ми за последните 12 месеца е 50 000 лв., подлежа на задължителна регистрация.

Какви осигурителни задължения имам?

 • Задължително следва да правя осигурителни вноски за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По мой избор мога да се осигурявам и за общо заболяване и майчинство.
 • Длъжен съм и да заплащам здравните си осигуровки в размер на 8%. До 25-о число всеки месец трябва да  внасям авансово осигуровка за предходния месец в размер на 8% от дохода, върху който се осигурявам (доходът не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход). До 30 април на годината, следваща годината, посочена в годишната ми данъчна декларация, трябва да направя и окончателна вноска, която представлява разликата между общия размер дължими здравни вноски  и авансово внесените суми през годината.

Пример: Авансово плащане: Трябва да заплатя здравноосигурителната си вноска за месец октомври 2018 година и сe осигурявам върху минималния месечен осигурителен доход ( 510 лв. за 2018.). Следователно до 25 ноември 2018 трябва да заплатя 510 лв. х 0,08= 40, 80лв.

Окончателно плащане: В годишната ми данъчна декларация за 2018г. изчислявам и посочвам общия размер на дължимите от мен здравноосигурителни вноски през 2018г. Ако реалният ми доход не надвишава осигурителния, то няма да довнасям. Но ако го надхвърля, ще трябва да ги изравня. Например дължа  540 лв. и внесената общо сума през годината- 489,60 лв. (12х40,80лв.), то до 30 април 2019г. трябва да внеса разликата в размер на 50,40 лв.

 • Източници

  § Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 48, ал. 3- относно правото на свободен избор на професия и работно място.

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  § 1, т. 29 ДР – дефиниция на свободна професия;

  чл. 29, ал.1, т. 2 буква “б”  и т.3 – относно размера на нормативно признатите разходи;

  чл. 50 -относно задължението за подаване на годишна данъчна декларация;

  чл. 53, ал.1 -относно срока за подаване на годишна данъчна декалрация.

  § Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 4, ал. 3, т. 1 – относно задължителните осигурителни вноски за лицата, упражняващи свободна професия.

  § Закон за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ)

  чл. 3, ал. 1, т.9изискване за вписване на лицата със свободни професии;

  чл. 4 и чл. 6, ал. 3 – относно кода по БУЛСТАТ;

  чл. 9, ал. 5 – относно мястото за регистрация;

  чл.11, ал. 1 –  относно документите за регистрация;

  чл.15 – относно подаването на документи по електроенен път.

  § Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл. 40, ал. 1, т. 2- относно реда за внасяне здравните осигуровки на самоосигуряващите се лица.

  § Закон за данък добавена стойност (ЗДДС):

  чл. 3, ал.1 и 2 – данъчни задължения на лицата, упражняващи свободна професия;

  чл. 94, ал.3 – относно  видовете регистрация по ДДС;

  чл. 96, ал.1  – относно задължителната  регистрация по ЗДДС;

  чл. 100 – регистрация по избор.

  § Търговски закон (ТЗ):

  чл. 2, ал. 2- относно лицата, които не са търговци.

  § Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18):

  чл. 4, т. 8- относно липсата на задължение за регистриране на финансово устройство на лицата, упражняващи свободни професии.

  § Наредба за обществено осигиряване на самоосигуяващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ ):

  чл.1,ал 2 и 3 – относно задължението за vрегистрация за самоосигуряване в НАП;

  чл.1, ал. 5, т. 1- 3 – класификация на видовете дейност, принадлежащи към категорията свободна професия;

  чл. 7, ал. 1- относно издаването на осигурителна книжка;

  Постановление на Министерски съвет № 45 от 5 март 2015 за изменение и допълнение на НООСЛБГРЧМЛ (ПМС № 45):

  ПЗР § 8 и § 9- относно воденето и заверяването  на осигурителни книжки.

  § Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК):

  чл. 2-  относно размера на здравноосигурителните вноски.

  § Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифа АВ):

  чл. 8, ал.1, т. 17 – относно таксата за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии