Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Колко ми струва адвокатът?

Автор:
Колко ми струва адвокатът?

Често съм изправен пред правни проблеми, чиято сложност ме принуждава да се обърна към адвокат. Всеки взема различно за работата си. В крайна сметка е въпрос на опит, изградено име в бранша, както и на конкуренция в отрасъла. Въпреки това, има законовоустановен минимум, с който е добре да съм запознат, преди да се обърна към адвокат. Колко най-малко ще ми струват услугите му?

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор между двама ни, но не може да бъде по-малък от определения минимален размер за съответния вид помощ. 

Възнаграждението може да се уговори и в абсолютна сума (напр. точно 200 лв) и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото (ако очаквам да спечеля 50 000 лв., то вместо/заедно с тези 200 лв., адвокатът ми ще вземе 10%. т.е. 5000 лв.). Тази възможност е неприложима по отношение на възнаграждението за защита по наказателни дела и по дела за обезщетение за неимуществени вреди (Това са физическите и емоционални страдания, които изпитвам поради едно правонарушение)  (подавам иск срещу този, който без съгласието ми е публикувал моя снимка и с това е засегнал личността и достойнството ми и емоционалното ми здраве).

Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ, ако:

1. съм материално затруднено лице;

2. ако имам право на издръжка;

3. ако съм негов близък и роднина, както и ако съм юрист.

В тези случаи, ако спечеля делото и другата страна е била осъдена да заплати разноските по него, моят адвокат ще получи възнаграждение за услугите си. Размерът на възнаграждението се определя от съда, като сумата не може да е по-ниска от предвидения минимум за този вид адвокатски услуги.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

1.  Минималният праг за възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори е:

 • за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 30 лв.;
 • за писмена консултация – 60 лв.;
 • за проучване на дело с даване на мнение по него – 60 лв.;
 • за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията – 50 лв.;
 • за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
 • за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 300 лв.;
 • за съставяне на завещание – 150 лв.;
 • за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, право на строеж и сервитути (напр.право на преминаване), извънсъдебна спогодба, цената е на база цената на съответния договор или акт:
 • при интерес до 1000 лв. – 70 лв.
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 • при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
 • за учредяване и регистриране (или вписване на промени в съответния регистър) на юридическо лице:
  • едноличен търговец – 150 лв.;
  • събирателно дружество – 180 лв.;
  • командитно дружество – 200 лв.;
  • дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
  • акционерно дружество – 600 лв.;
  • кооперативно сдружение – 400 лв.;
  • жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
  • фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв;
  • за преобразуване на търговско дружество – възнагражденията се увеличават с 50 на сто
 • за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно, като за явяване и съдействие по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец, както и за изготвяне на книжа, дължа отделно възнаграждение на адвоката;
 • за уговорена почасова консултантска дейност – 60 лв. на час;
 • за заверяване на преписи от документи, предоставени на адвоката във връзка със защитата на правата и законните ми интереси – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница;
 • за изготвяне на документации за участие в процедури по обществени поръчки, тръжни и конкурсни документации – не по-малко от 1500 лв.

2. Минималното възнаграждение, което се дължи:

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии