Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Нотариална покана

Автор:
Нотариална покана

В много случаи буквата на закона изисква от мен, за да мога да осъдя едно лице – мой длъжник – преди това да съм отправил към него покана за изпълнение на неговото задължение. Несъмнено това е израз на демократизма в правото, но от друга страна, има известни тънкости, с които е добре да съм запознат.

Какво е нотариална покана?

Нотариалната покана не е задължителна. Няма и случаи, в които да е. Тя обаче внася допълнителна сигурност в отношенията ми с другото лице. Представлява по своята същност официалното ми волеизявление, отправено към конкретен субект. Нотариалната покана има доказателствена сила, която обвързва и получателя й.

Предимството: Без съмнение съдът може да установи на коя дата другото лице е получило уведомяването.

Недостатъкът: Таксите, които ще платя на нотариуса, остават за моя сметка.

Кой може да изпраща нотариална покана?

Нотариална покана може да изпрати всяко физическо и юридическо лице. Тя се изготвя задължително от нотариус и се връчва от него на получателя (може и от негово пряко подчинено лице, работещо в кантората). За да има доказателствена сила нотариалната покана, необходимо е нотариусът, който я изготвя да има правоспособността да го прави. Изборът на нотариус е личен.

Съвет: Законът не ме задължава, но е много по-сигурно да избера нотариус с район на действие, съвпадащ с адреса на получателя.

В кои случаи мога да си служа с нотариална покана?

Няма правило или законови ограничения. Мога да си служа с нотариална покана, когато сметна за нужно. Но ето няколко съвета за случаите, когато практиката показва необходимост от изполването на нотариалната покана:

 • Аз и друго лице имаме сключен договор (например заем на вещи или пари), но въпросният договор няма уговорен падеж, т.е. с другото лице не сме се уговорили кога да ми върне вещта или парите, кога то да изпълни своята част от договора. В този случай сумата става изискуема след покана. Една от правните последици от изискуемостта на сумата, респ. на изпълнението на насрещното задължение, са лихвите, които започват да текат от този момент.
 • В случай че искам например да разваля договор с лице, който то продължително и недобросъвестно не изпълнява. Тогава законът изисква от мен в по-голямата част от случаите първо да дам още един допълнителен срок на насрещната по договора страна, за да го изпълни. И в този случай е трудно доказуемо, че съм дал този срок, ако съм го направил без нотариална покана.
 • Или просто в случай на забава на длъжника – също може да се изпрати нотариална покана с определени напомняния и искания.
 • Мога да си служа с нотариална покана и при отправяне на предупреждения, отговори, съобщения – с две думи във връзка с каквито и да е ЗАКОННИ граждански или търговски отношения с други лица.

Важното при нотариалната покана е доказателствената сила и придаването на достоверност на датата на получаване на изявлението. Най-подходящите случаи да си послужа с нотариална покана са онези, в които в един последващ момент ще ми бъде трудно да докажа, че съответното изявление е стигнало до другото лице (получател в случай на изпращане на нотариална покана).

Какво да направя в случай, че искам да изпратя нотариална покана?

Нотариалната покана се изпраща чрез нотариус. Първо трябва да отправя устно искане до нотариуса, чиито услуги желая да ползвам. Това трябва да се случи в кантората му. Нотариусът установява самоличността ми и започва производството по изготвяне и изпращане на поканата. Подписът ми не следва да се заверява нотариално, следователно вместо мен може да се яви и друго лице, мой представител. Нотариусът гарантира и удостоверява само и едиствено изпращането и получаването на поканата.

NB! Нотариусът е служебно лице, което е длъжно да пази станалите му известни при изпълнение на служебните задължения обстоятелства относно личния ми живот и тайни и няма право да си служи с тях за лична или чужда облага.

 • Източници

  § Закон за нотариусите и нотариалната дейност

  чл. 2, ЗННД – относно определението за нотариус

  чл. 26, ЗННД – относно професионалната тайна

  чл. 50, ЗННД – относно възлагане връчването на съобщения и книжа

  § Гарждански-процесуален кодекс

  чл. 592, ГПК – относно нотариланата покана

  чл. 593, ГПК – относно констативния протокол

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии