Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Безплатна правна помощ

Автор:
Безплатна правна помощ

Какво ми се случва?

Имам проблем с доставчик на комунална услуга, мобилен оператор, съсед или дори член на моето семейство, с органите на МВР, прокуратурата или съда – във всеки един случай мога да използвам адвокатска помощ – това е мое конституционно право. В определени от закона случаи мога да използвам и безплатна адвокатска помощ.

За какво мога да се обърна към адвокат?

1. за консултация или съвет при възникнал проблем, който има свое правно битие, както и предоставяне на правна помощ по Националния телефон за правна помощ (тел. 0700 18 250 всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.) или в регионален център за консултиране;

2. за подготовка на различни видове документи:

– за сключване на споразумение;

– за поставяне на моя проблем пред някоя институция;

– за подготовка на дело пред съд;

3. за завеждане на дело пред съда или пред друг орган в страната или в Европейския съюз;

4. за да ме представлява пред съд  или друга институция;

5. за да ме защитава, в случай че съм задържан от полицията за 24 часа.

Имам право да получа безплатна адвокатска помощ:

 • в случай че имам право да получавам месечна социална помощ. Получавам месечна социална помощ, ако съм член на семейство, чийто доход е по-нисък от определен диференциран минимален доход и отговарям на другите условия, посочени в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.
 • в случай че имам право да получавам целева помощ за отопление през зимните месеци на тази или  на предходната година. Целева помощ за отопление се отпуска на лица и семейства за допълване на собствените доходи, през отоплителния сезон, който обхваща периода от 01 ноември до 31 март;
 • в случай че съм настанен в специализирана институция за предоставяне на социални услуги:

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:

1. домове за деца:

 • дом за деца, лишени от родителска грижа;
 • дом за деца с физически увреждания;
 • дом за деца с умствена изостаналост;

2. домове за възрастни хора с увреждания:

 • дом за възрастни хора с умствена изостаналост;
 • дом за възрастни хора с психични разстройства;
 • дом за възрастни хора с физически увреждания;
 • дом за възрастни хора със сетивни нарушения;
 • дом за възрастни хора с деменция;

3. домове за стари хора. 

 • в случай че съм дете, настанено в приемно семейство или семейство на роднини и близки. Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане съгласно административен договор, сключен между доставчика на социална услуга “приемна грижа” и приемното семейство.
 • в случай че съм дете в риск. Аз съм дете в риск  ако:
 • моите родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или съм останал без тяхната грижа;
 • съм жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството;
 • за мен съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социалното ми  развитие;
 • страдам от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
 • за мен съществува риск от отпадане от училище или съм отпаднал от училище.
 • в случай че съм пълнолетен и уча редовно в средно учебно заведение и не съм навършил 20 години или уча редовно във висше учебно заведение и не съм навършил 25 години;
 • в случай че съм пострадал от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора и не разполагам със средства, но желая да се ползвам от адвокатска защита;
 • в случай че съм бежанец, който търси международна закрила и убежище;
 • в случай че съм чужденец и съм настанен в специален дом за временно настаняване на чужденци и не разполагам със средства, но желая да се ползвам от адвокатска защита;
 • в случай че съм обвиняем или подсъдим за извършено престъпление и законът предвижда задължителна адвокатска защита в досъдебното производство и съдебния порцес.

Внимание! Имам право на безплатна адвокатска защита във всеки случай, когато участвам в съдебно производство – наказателно, гражданско или административно, искам да ползвам услугите на адвокат, но нямам пари, за да наема такъв, а интересите на правосъдието изискват да бъда представляван от професионалист.

Как мога да получа своята безплатна адвокатска помощ?

 • Мога да подам молба до Националното бюро за правна помощ, заедно с необходимите документи, които удостоверяват правото ми на безплатна правна помощ. В този случай, след като молбата ми бъде разгледана и одобрена, местната адвокатска колегия ще ми назначи служебен адвокат.
 • Мога да поискам от органите на полицията, които са ме задържали, да ми бъде назначен служебен адвокат. В този случай трябва да подам молба до органите на досъдебното производство или до съда, когато делото вече се гледа в съдебната зала, и да заявя, че желая да се ползвам от защитник по Закона за правната помощ. В този случай компетентен да разпореди предоставяне на безплатна правна помощ е органът, който води съответните процесуални действия (полиция, прокуратура или съд).
 • Мога да подам молба за правна помощ до съда, който гледа делото, в случай че съм ответник по гражданско дело. (В случай че съм ищец, е по-добре да се свържа с адвокат ПРЕДИ да подам искова молба до съда). В молбата до съда за предоставяне на правна помощ трябва да посоча на кое основание имам право на безплатна правна помощ (виж по-горе), както и да приложа доказателства за твърденията си.
 • Мога да потърся адвокатска кантора, която дава консултации pro bono (без заплащане) –  в този случай гореспоменатите условия не важат. Предоставянето на безплатна адвокатска помощ от адвокатска кантора е въпрос на социалноотговорна практика на конкретното адвокатско дружество или адвокат и те могат да определят правила, различни от правилата, посочени в закона, при наличието на които да предоставят адвокатски услуги без заплащане от клиента.
 • Мога да се обадя на националния телефон за правна помощ на тел. 0700 18 250

Органът, който ще назначи служебния ми адвокат, взема предвид:

 • доходите ми;
 • имущественото състояние, което удостоверявам с декларация;
 • семейното ми положение;
 • здравословното ми състояние;
 • трудовата ми заетост;
 • възрастта ми;
 • други обстоятелства.

Ако прецени, че на база на горните сведения, отговарям на изискванията на законите в Република България и Европейския съюз, ще ми бъде назначен служебен адвокат, за чиито услуги няма да заплатя адвокатско възнаграждение, ако съдът отсъди в моя полза.

ВАЖНО! Безплатната правна помощ, която ми предоставя държавата, обхваща само разноските за адвокатски услуги, тя НЕ включва такси и разноски за експертизи и вещи лица. Мога да помоля съда да ме освободи от заплащането на т. нар. “съдебни разноски”, като изложа своето материално положение, но ако няма изрично разпореждане на съда, което да ме освободи от заплащането им, аз ще трябва да заплатя полагаемата ми се част от съдебните разноски.

Внимание! Ще се наложи да заплатя разноските за назначения адвокат, ако:

Актуализира: Юрия Марковска

 • Източници

  § Конституция на Република България:

  чл. 30, ал. 4 Конституцията – относно правото на адвокатска защита в наказателното производство;

  § Закон за правната помощ (ЗПрП):
  чл. 1-5 ЗПрП – общи положения;

  чл. 21 ЗПрП – относно видовете правна помощ;

  чл. 22 ЗПрП – относно условията за предоставяне на безплатна правна помощ;

  чл. 23 ЗПрП – относно случаите, в които се прилага системата за безплатна правна помощ;

  чл. 24 ЗПрП – относно случаите, в които не се предоставя безплатна правна помощ;

  чл. 25 ЗПрП – относно реда за предоставяне на безплатна правна помощ и относно задължението да заплатя разноските по адвокат в случай че съдът постанови осъдителна присъда или осъдително съдебно решение срещу мен;

  чл.26 ЗПрП – относно избора на адвокат от Адвокатския съвет;

  чл.27а ЗПрП – относно възстановяване на НБПП на направените разноски;

  чл.27б ЗПрП – относно събиране от НАП на възстановените разноски.

  § Закон за социалното подпомагане (ЗСП)

  § ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с ПМС 243 от 05.11.1998г., обн. ДВ, бр. 133 от 11.111998г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 21.02.2013г.

  чл. 9 и чл. 10 – относно условията за предоставяне на социална помощ;

  § Закон аз закрила на детето (ЗЗкрД):

  § 11, т. 1 ЗЗкрД – относно децата в риск

  § НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление на Министъра на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 49 от 27.05.2008г., посл. изм. ДВ, бр.48 от 31.05.2013г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии