2016-12-31 Личната ми карта | pravatami.bg

Личната ми карта

Личната карта е документът, който може би се използва най-често в ежедневието. Именно личната карта е най-добрият начин за удостоверяване на самоличността, а заедно с това, е едно изключително удобство при пътуване в рамките на ЕС. И въпреки че личната карта е нещо тривиално и при нея кажи-речи няма кой знае какви мистерии, тя също носи своите специфики.

NB! Информацията в личната карта по своята същност представлява лични данни и като такава е защитена.

Любопитно! Личните ми документи са собственост да държавата.

Как се издава лична карта на територията на Република България?

1. Плащам държавна такса. Тя има различен размер в зависимост от времето на издаване на документа. За обиконвена поръчка (30 работни дни) таксата е в размер на:

 • 13 лв, ако съм непълнолетно лице под 18 години;
 • 18 лв., ако съм навършил 18 години, но не съм навършил 58 години;
 • 11 лв., ако съм навършил 58 години;
 • 2 лв. ако имам свидетелство за трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Внимание! За издаване на първа лична карта на лице от 14 до 16 години държавна такса не се дължи! Не се дължи такса и за издаване на лична карта на лице, навършило 70 години.

2. Подавам заявление за издаване на лична карта лично. Лично подавам заявление за издаване  на лична карта, което съдържа следните лични данни:

 • имена;
 • дата на раждане;
 • място на раждане;
 • пол;
 • единен граждански номер;
 • наличие на друго гражданство;
 • цвят на очите;
 • ръст;
 • постоянен адрес;
 • семейно положение;
 • телефон за връзка.

Заявлението се подписва лично от мен в присъствието на длъжностно лице, което снема и биометрични данни. “Биометрични данни” са изображението на лицето ми и пръстови отпечатъци, които се използват за разпознаване и проверка на заявена самоличност. Ако съм лице, което е непълнолетно или поставено под запрещение – тогава подаването се извършва в присъствието на родител, настойник или попечител. Придружаващият полага подписа си в заявлението.

Получаването на личната карта става при същите условия в срок от 30 дни след подаване на заявлението.

Ако не мога да присъствам лично, за да получа личната си карта, мога да упълномощя друго лице, като пълномощното трябва да е изрично ( т.е. да съм упълномощил лицето точно за това действие) и да е нотариално заверено. Алтернативно мога в заявлението за издаване на лична карта да посоча данните на лицето, което ще я получи вместо мен.

3. Мога да подам заявлението и онлайн по електронен път. За да подам заявление по този начин, има определени изисквания:

 • до момента да ми е издаван личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на заявление за нов документ;
 • да имам валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис;
 • да са снети необходимите биометрични данни.

Заявлението се подписва с електронния ми подпис. Документът за самоличност се получава лично.

Натисни тук, за да дочетеш пълния текст с права.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече10 правни курса, които ти спестяват стотици левове