Постоянният ми адрес е населено място в България, където съм вписан в регистъра на населението. Той фигурира върху личната ми карта, задграничния паспорт и други официални документи.

Настоящият ми адрес е мястото, на което пребивавам (мястото където живея – например, ако съм студент, моят настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където се обучавам).

Двата адреса може да съвпадат. При декларирането на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в общината, аз имам право да извършвам в същата всички действия, които иначе би ми се наложило да осъществя в общината ми по постоянен адрес (да получавам кореспонденцията си, да гласувам по настоящ адрес след подадено заявление).

Важно! Въпреки предимствата, които ми дава регистрацията на настоящ адрес, аз не мога да го използвам за издаване на шофьорска книжка.

Как да променя постоянния си адрес?

Нося със себе си:

  1. Документ за самоличност.
  2. Удостоверение за раждане.
  3. Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например).
  4. Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Може да не ми поискат всички тези документи:

  • За адресната ми регистрация, ако съм в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или съм негов съпруг/съпруга, не са необходими документите по т. 3 и т.4., но тогава следва да представя Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт).
  • Ако сменям постоянния си адрес в рамките на едно населено място са достатъчни документите по т. 1, 4, 5, но препоръчително е да се презастраховам и да се снабдя с всички тях за безпроблемната и бърза промяна на постоянния ми адрес.

 Как?

1. Отивам в общината/кметството в избраното от мен ново населено място или район.

2. Закупувам си на място и попълвам лично документите и ги предавам в съответното гише. Може и друг да го направо вместо мен, но трябва да съм го упълномощил предварително с нотариално заверено изрично пълномощно. Документите, които трябва да се предадат са:

  • Заявление за изпълнение на услугата;
  • Заявление за смяна на постоянен адрес.

3. При поискване, показвам и предавам съответните предварително подготвени от мен документи.

4. Получавам удостоверението си за постоянен адрес.

5. С него, до 30 дни след промяната на постоянния си адрес, отивам до съответното РПУ за смяна на личната карта. Но само когато промяната в постоянния ми адрес касае друго населено място, длъжен съм да сменя и шофьорската си книжка. В противен случай ще заплатя глоба в размер от 20 до 150 лв.

Как да променя настоящия си адрес?