Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Възрастта и нейното значение в правото

Автор:
Възрастта и нейното значение в правото

С какво се променя животът ми с натрупването на годините? Какви права и задължения възникват за мен с духването на свещичките на всеки мой следващ рожден ден? Предстои ми една разходка из “съзряването” на човек и етапността в придобиването и изгубването на редица права и задължения. Защото човешкият живот е, освен всичко друго, е стриктно регулиран от правото.

Възраст 
Права и задължения
Възрастта и нейното значение в правото_заченат

заченат

Мога да бъда наследник, при условието че се родя жив и жизнеспособен. Това означава, че в случай на смърт на моя баща, ако майка ми е бременна с мен, имам право да получа наследство след моето раждане, като действията по приемането ще се извършат от майка ми. За повече информация “Правата ми като наследник”.
Възрастта и нейното значение в правото_роден

роден

Мога да бъда носител на редица права и задължения:

 • право на живот;
 • право на гражданство – то се определя според гражданството на моите родители или според правилата, които се прилагат на територията, на която съм се родил;
 • право на име, което се избира от моите родители или от длъжностното лице по гражданко състояние;
 • право на ЕГН;
 • право на здраве. Имам право да получавам медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Здравните осигуровки за мен се поемат от бюджета на Република България;
 • право на закрила за нормалното ми физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на моите права и интереси;
 • право на закрила срещу нарушаващите моето достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на моите интереси;
 • право на закрила срещу това да бъда използван за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи;
 • право на закрила срещу сексуално насилие;
 • право да раста в семейна среда или среда, възможно най-близка  до семейната;

години

 • право (и задължение) да посещавам редовно училище;
Възрастта и нейното значение_10

години

 • право да бъда информиран и консултиран от органа за закрила на детето и без знанието на моите родители;
 • право да бъда изслушан във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат мои права или интереси, когато това няма да ми навреди;
 • задължение да зачитам и уважавам правата на моите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането ми, както и на другите членове на обществото, да спазвам обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве;
Възрастта и нейното значение в правото_12

години

 • право да закупувам легално фойерверки от категория 1;
Възрастта и нейното значение в правото_13

години

 • право да започна работа на ученическа длъжност в цирк, ако съм момче и има специално разрешение от Инспекцията по труда;
Възрастта и нейното значение в правото_14

години

 • право да дам или не своето съгласие за разпространение на сведения и данни, свързани с мен;
 • право да участвам в избора на религиозни убеждения;
 • право (самостоятелно!) да заведа иск в съда, в случай че съм жертва на домашно насилие;
 • право да излизам без придружител до 22 часа;
 • право да излизам след 22 часа, но с придружител;
 • задължение да поискам изкарване на лична карта;
 • право да започна работа на ученическа длъжност в цирк, ако съм момиче и има специално разрешение от Инспекцията по труда;
 • право да бъда уведомен, в случай че мой родител ме припознае, както и право да оспоря припознаването пред съда;
 • право да дам или не своето съгласие за осиновяването ми;
 • мога да нося наказателна отговорност за извършено престъпление, ако съм разбирал свойството и значението на извършеното;
Възрастта и нейното значение в правото_16

години

 • право да напусна училище;
 • право да сключа брак, с разрешение на съда, ако важни причини налагат това;
 • право да започна работа, с разрешение на Инспекцията по труда;
 • право да закупувам легално фойерверки от категория 2;
 • правото да дам съгласието си, без да е необходимо съдействие на мой родител, за извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания;
 • правото да припозная свое дете;
 • правото да бъда член на кооперация, без да е необходимо изрично писмено съгласие на родител или попечител;
 • правото да не ми бъде наложено наказание “пробация” или “безвъзмезден труд в полза на обществото” в случай че извърша престъпление;
 • правото при наложено наказание “пробация” за извършено престъпление, това наказание да бъде заменено с наказанието “обществено порицание”;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория АМ и А1;
 • право на социална пенсия за инвалидност имам, ако съм с трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане повече от 71 %;
Възрастта и нейното значение в правото_17

години

 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория В1;

Възрастта и нейното значение в правото_18

години

 • придобивам обща дееспособност, т.е. правото чрез своите действия да придобивам права и да поемам задължения;
 • право да се разпореждам самостоятелно със свое имущество;
 • право да поемам всякакви задължения (вкл. ипотеки, залози и др.);
 • право да получа кредит;
 • право да излизам без придружител след 22:00 ч.;
 • право да купувам алкохол;
 • право да участвам в хазартни игри;
 • право да работя без предварително разрешение от Инспекцията по труда;
 • право да съставя завещание;
 • задължение да внасям здравни осигуровки, след завършване на средното ми образование, освен ако не продължа образованието си във висше учебно заведение или не сключа трудов или граждански договор; 
 • задължение да подавам сам данъчна декларация, в случай че законът изисква това;
 • право да гласувам на избори за национален или европейски парламент, за президент и за местна власт (кмет и общински съветници);
 • право да бъда избиран за кмет или общински съветник;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС – категория А2;
 • право да получа свидетелство за управление на  МПС – категория В, ВЕ;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория С1 и С1Е;
 • по правило нося пълна наказателна отговорност;
 • право да бъда учредител на юридически лица от всякакъв тип, стига законът да не поставя други изисквания;
 • право да ми бъдат извършвани медицински дейности само след изричното ми и информирано съгласие;
 • право да закупувам легално фойерверки от категория 3; 
 • губя правото да получавам наследствена пенсия на мой починал родител, освен ако не продължа обучението си;
 • губя правото да бъда осиновен (може да бъде осиновено само лице, което към датата на подаване на молбата за осиновяване НЕ е навършило пълнолетие);
 • губя правото на издръжка от моите родители, освен ако не продължа да уча. (Това не означава че при желание и възможност от страна на моите родители, те не могат да продължат да ми помагат финансово или в натура, но вече НЕ са задължени да го правят.);
Възрастта и нейното значение в правото_20

години

 • край на социални плащания, свързани с обучение в училище, дори самото обучение да продължава;

Възрастта и нейното значение в правото_21години

 • право да бъда избиран за народен представител в българския или Европейския парламент;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория С и СЕ, както и D1 и D1Е;

Възрастта и нейното значение в правото_24години

 

 • право да получа свидетелство за управление на МПС категория А, освен ако НЕ притежавам Свидетелство за управление на МПС категория А2 от поне 2 години;
 • право да получа свидетелство за управление на МПС от категория D и DE;
Възрастта и нейното значение в правото_25

години

 • губя правото да получавам издръжка от моите родители, дори да продължавам да уча;

Възрастта и нейното значение в правото_26години

 • губя правото да получавам наследствена пенсия на мой починал родител, независимо дали продължавам да уча във висше учебно заведение, освен ако съм се инвалидизирал и продължавам да уча – за срока на обучението;

Възрастта и нейното значение в правото_40години

 • право да се кандидатирам за президент на Република България, ако съм български гражданин;

Възрастта и нейното значение в правото_52години и десет месеца

 • право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм военнослужещ с младшо офицерско звание, офицерски кандидат, войник или сержант и имам поне 27 години общ осигурителен стаж, от които поне ⅔ действително изслужени като военнослужещ.

Възрастта и нейното значение в правото_54

години

(*) Текстът отпадна при актуализация на Правото (*)

Възрастта и нейното значение в правото_60

години и 10 месеца

 • право да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм жена и имам минимум 35 години и 2 месеца трудов стаж. Ако имам необходимия трудов стаж, мога и една година по-рано;
 • право на наследствена пенсия от починало дете, ако съм жена;

Възрастта и нейното значение в правото_63

години и 10 месеца

 • право да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм мъж и имам минимум 38 години и 2 месеца трудов стаж. Ако имам необходимия трудов стаж, мога и една година по-рано;
 • право на наследствена пенсия от починало дете, ако съм мъж;

Възрастта и нейното значение в правото_70

години

 • право да получавам социална пенсия за старост, ако доходите ми са по-малко от сбора на гарантирания минимален доход за страната през последните 12 месеца.

Актуализира: Зюмра Исмаил

 • Източници

  § Конституция на Република България

  чл. 25 КРБ – относно това кои лица са български граждани

  чл. 28 КРБ – относно правото на живот;

  чл. 65 КРБ – относно  това какви изисквания трябва да покриват лицата с пасивно избирателно право за народни представители в Република България;

  чл. 93 КРБ – относно това кои лица имат пасивно избирателно право за президент на Републиката

  § Изборен кодекс

  чл. 3 ИК – относно активното избирателно право;

  чл. 4 ИК – относно пасивното избирателно право за органи на местно самоуправление;

  чл. 5 ИК – относно пасивното избирателно право за президент и народни представители на Република България и депутати в Европейския парламент;

  § Закон за наследството

  чл. 2, ал. 1 и 2 ЗН – относно правото на наследяване;

  § Закон за лицата  и семейството

  чл. 2, ЗЛС – относно общата дееспособност по българското право;

  чл. 3, ЗЛС – относно малолетните лица;

  чл. 4, ЗЛС – относно непълнолетните лица;

  § Закон за гражданската регистрация (ЗГР):

  чл. 8 ЗГР – относно основните данни за гражданската регистрация;

  чл. 9 ЗГР – относно собственото име на българските граждани;

  чл. 10 ЗГР – относно условията и реда за придобиване на българско гражданство;

  чл. 11 ЗГР – относно единният граждански номер (ЕГН);

  чл. 14 ЗГР – относно фамилното име на българските граждани;

  чл. 15 ЗГР – относно бащиното име на българските граждани;

  чл. 18 ЗГР – относно това кой определя името на детето;

  § Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл. 33 ЗЗО – относно задължителноосигурените в НОИ лица;

  чл. 34 ЗЗО – относно времето, когато възниква задължението за осигуряване по ЗЗО;

  чл. 35 ЗЗО – относно правата на задължителноосигурените лица;

  чл. 40  ЗЗО – относно определянето на здравноосигурителната вноска;

  § Закон за закрила на детето (ЗЗкрДет):

  чл. 8 ЗЗакрДет – относно необходимостта от придружител на детето извън дома;

  чл. 10  ЗЗакрДет– относно правото на закрила за децата;

  чл. 11 ЗЗакрДет – относно правото на защита срещу насилие;

  чл. 12 ЗЗакрДет – относно правото на свобода на мнение на децата;

  чл. 13 ЗЗакрДет – относно правото на информиране и консултиране на децата;

  чл. 15 ЗЗакр Дет – относно правото на детето да участва в процеси и процедури, които влияят върху живота и развитето му;

  Закон за закрила от домашно насилие (ЗЗДН):

  чл. 8 ЗЗДН – относно легитимираните лица за подаване на жалба за домашно насилие;

  Закон за здравето (ЗЗдр):

  чл. 54 ЗЗдр – относно  забраната за продажба на алкохол ан малолетни лица;

  чл. 87, ал. 3 – относно правото на информирано съгласие за извършване на медицински дейности;

  Закон за кооперациите (ЗК):

  чл. 7 ЗК – относно членстовто в кооперация;

  Закон за предучилищно и училищно образование (ЗПУО):

  чл. 8 ЗПУО – относно възрастта, до която е задължително училищното обучение.

  § Наказателен кодекс (НК):

  чл. 31 НК – относно общите парвила за носене на наказателна отговорност;

  чл. 32 НК – относно наказателната неотговорност на малолетните лица;

  чл. 33 НК – относно наказателната неотговорност на невменяемите лица;

  чл. 42 а НК – относно пробацията;

  чл. 63 НК – относно замяната на наказание “пробация” с наказание “обществено порицание” на непълнолетните престъпници;

  § Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

  чл. 151 ЗДвП – относно това кои лица имат право да придобият Свидетелство за управление на МПС според категорията МПС;

  § Закон за наследството (ЗН):

  чл. 13 ЗН – относно възможността едно лице да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си;

  чл. 13 ЗН – относно възможността едно лице да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си;

  § Закон за хазарта (ЗХ):

  чл. 2 ЗХ – относно лицата, които имат право да се занимават с хазартни игри;

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл. 58 ЗДФЛ – относно задължението за подаване на данъчна декларация;

  § Закон за боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства (ЗБВВПС):

  чл. 48 ЗБВВПС – относно правото на легално закупуване на фойерверки в различни категории.

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 301 КТ – относно минималната възраст за приемане на работа;

  чл. 303 КТ – относно правилата, по  които се наемат на работа лица от 16 до 18 години;

  § Кодекс на социалното осигуряване (КСО):

  чл. 68 КСО – относно правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

  чл. 69 КСО – относно правото на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст на военнослужещи;

  чл. 82 КСО – относно правото на получаване на наследствена пенсия;

  чл. 89 а КСО – относно правото на получаване на социална пенсия за старост;

  § Семеен кодекс

  чл. 72 СК – относно правото едно дете да бъде осиновено;

  чл. 122 СК – относно носителите на родителски права и задължения;

  чл. 130 СК – относно правото и задължението и парвилата, по които родителите могат  да стопанисват имуществото на своите деца;

  чл. 143 СК – относно  издръжката, която родителите дължат на децата си;

  чл. 144, СК – относно издръжката от родителите;

  § Търговски закон (ТЗ):

  чл. 56 ТЗ – относно изискванията за едноличен търговец;

  чл. 65 ТЗ – относно изискванията към участниците в търговско дружество;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии