Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Отговорност на държавата и общините за вреди

Автор:
Отговорност на държавата и общините за вреди

Отчуждили са мой имот за строеж на улица, но не са ми изплатили обезщетение, колата ми се е повредила поради лошите условия на пътното платно, незаконно е съборена постройка в мой парцел. В тези и още много подобни случаи се питам кой е отговорен за тези несправедливости? От кого мога да искам да бъде обезщетен?

Кога и за какво отговаря държавата/общината?  

Законът казва, че мога да насоча претенцията си за обезщетение към държавата и общините при следните условия:   

 • незаконни актове (например заповед на кмет, на областен управител), действия и бездействия на държавни или общински органи и техни длъжностни лица при или по повод извършване на административна дейност;
 • настъпила вреда за гражданин или юридическо лице;
 • връзка между акта, действието или бездействието и вредата.

NB! Всичко, посочено по-долу, се отнася както за отговорността на държавата за вреди, така и за тази на общините.

В няколко случая държавата отговаря и за вредите, настъпили от действия на разследващи органи, органи на прокуратурата или съда:

 • ако съм  бил задържан под стража или под домашен арест и тези мерки са били отменени;
 • ако съм бил обвинен в извършване на престъпление и впоследствие съм оправдан;
 • наложено ми е наказание или административно наказание, но впоследствие съм оправдан и наказанието е отменено;
 • наказание, което ми е било наложено, е изпълнено над предвидения срок или размер;
 • незаконно са използвани специални разузнавателни средства;
 • ако са ми причинени вреди от съдебен акт (например решение на съд) във връзка с подаден сигнал за корупция или незаконно придобито имущество;
 • съдът не е разгледал и решил дело в разумен срок.

В тези случаи се обръщам към гражданския съд.

Важно! Не мога да търся обезщетение от държавата, когато става дума за вреди от актове на болнични заведения, на частни или държавни съдебни изпълнители, от отменени наказателни постановления.

Кои актове, действия и бездействия на държавата и общините са незаконни ?

Незаконни са тези актове, които не са издадени от компетентен орган, които не са подписани, не са издадени в указаната форма, нарушени са изискванията на закона или неговата цел. Мога да предявя иск за вреди, след като незаконният акт бъде отменен по предвидения ред или още когато оспорвам акта пред съда, но  най – късно до приключване на първото заседание по делото.

Незаконно е и бездействието на държавния орган тогава, когато той има задължение да извърши конкретно действие по определен начин и няма право на самостоятелна преценка. Например законът изрично посочва условията, при които трябва да бъда обезщетен с имот, ако съм собственик и мой имот е бил отчужден. В случай че имот не ми бъде предаден като обезщетение, имам право да обжалвам това бездействие.  Не е нужно органът или длъжностното лице да са действали виновно. Те може да са действали добросъвестно и в съответствие със закона, но аз имам право да заведа иск, ако от това действие са ми причинени вреди.

Вреди

Предвидената възможност да се иска обезщетявяване на вредите от държавата е форма на защита на имуществените и неимуществените ми права. Условие да предявя иск срещу държавата е да са увредени мои права и интереси. Така е в случаите, когато имуществото ми е намаляло – претърпял съм загуби или съм пропуснал ползи. Също и когато са увредени мои неимуществени блага – честта и достойнството ми, доброто ми име, причинени са ми болки и страдания.

В качеството ми на увредено лице имам право да предявя иск. Иск може да предявя и ако съм юридическо лице. Ако почина, искът може да се предяви и от моите наследници. NB! Ако става въпрос за обезщетяване на неимуществени вреди, наследниците ми могат само да продължат вече заведено делото, т.е трябва да съм предявил претенциите си приживе.

Претенцията се насочва срещу юридическото лице, което се представлява от органа, издал незаконния акт или извършил незаконното действие (например ако вредите  са настъпили от заповед на съответен министър, ще насоча своята претенция към министерството, което той представлява)

Процедура

Съдът, компетентен да разгледа иска ми, е административният съд по мястото, където е настъпило увреждането или където е настоящият ми адрес. Мога да предявя иск в 5 – годишен срок. Той започва да тече от момента, в който актът, действието или бездействието на органа бъдат отменени. Ако искът ми не бъде уважен, ще бъда осъден да заплатя разноските по производството.

Вреди от незаконно принудително изпълнение

Ако административен акт бъде отменен след като е започнало принудителното му изпълнение, органът е длъжен в едномесечен срок да възстанови нарушените права. Ако това не се случи, като засегнатото лице мога да предявя иск за обезщетяване на причинените вреди.

Защита извън пределите на България?

Европейските държави са поели ангажимент да гарантират и защитават основните права на човека. Затова, ако съм изчерпил всички средства за защита в държавата ми и смятам,че страната е нарушила основните ми права, мога да се обърна към Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

 • Източници

  Закон за отговорност на държавата и общините за вреди

  чл. 1- относно отговорност за дейност на администрацията

  чл.2 – относно отговорност за дейност на правозащитни органи

  чл.2б – относно отговорност в случай на неразглеждане и нерешаване на дело в разумен срок

  чл. 4 – относно обезщетение, дължимо от държавата

  чл.6 – относно наследяване на правото на обезщетение

  чл.7 – относно предявяване на иска

  чл.8, ал. 1 – относно отговорност при бездействие на държавен отговор;

  чл.10 – относно производството пред съд

   1 ДР ЗОДОВ във вр. чл. 110 ЗЗД – относно давността за предявяване на иска за вреди

  Административнопроцесуален кодекс

  чл. 146 – относно незаконосъобразните административни актове

  чл. 204 – относно момента на предявяване на иска за вреди

  чл. 205 – относно държавния орган като ответник по иска

  чл. 301 – относно принудителното изпълнение на незаконен акт

  Тълкувателно решение № 2 от 2015г. на общото събрание на Гражданска колегия ВКС и ВАС

  Тълкувателно решение  № 3 от 2004г на на общото събрание на Гражданска колегия ВКС

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лора Терзиева

Лора Терзиева

автор

Правото дава на човек безкрайно много възможности да се развива. За мен е предизвикателство да представя “скучното” и “сложно” право по един по – интересен и приятен начин на хората. Вярвам, че само човек, който познава своите права, може да бъде истински свободен.

Свързани статии