Съставиха ми акт за административно нарушение, а няколко седмици по-късно получих известие, че е съставено и наказателно постановление, с което ми се налага административна санкция. Смятам, че в случая вината за нарушаване на правилата не е моя или че написаното в наказателното постановление не отговаря на действителността или че е нарушена процедурата за издаване на такива актове. В този случай мога да обжалвам наказателното постановление, като това обжалване няма как да влоши положението ми или да увеличи разходите ми. Това Право има за цел да ме запознае с реда и сроковете, при които мога да обжалвам наложената ми санкция.

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

 

За оспорване на акт –  Съставиха ми акт. Какви са правата ми (защото самият акт също може да се обжалва – без да е необходимо заплащането на каквито и да е разноски по оспорването) или вж. статията Правата ми при проверка от Пътна полиция.

1. Ако не съм съгласен с постановлението, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от датата, на която ми е връчено. Много важно е да не заплащам наложената ми глоба, ако имам намерение да я обжалвам. Това е излишна процедура, която би довела до усложняване на процеса при възстановяване на платената от мен сума в случай, че жалбата ми бъде уважена.

2. Подавам жалба в регистратурата на административнонаказателния орган, който ми е издал постановлението. Както във всеки друг случай, когато подавам жалба, молба или каквото и да е писмено изявление, не забравям да си поискам и входящ номер. Административнонаказателният орган служебно препраща жалбата ми в 7-дневен срок до съответния районен съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд). Прилага и съпроводително писмо към жалбата с доказателства в подкрепа на обжалваното постановление.

3.  Подавам жалба със следното съдържание само, когато актът, който обжалвам е незаконосъобразен. Основания за незаконосъобразност на административния акт:

  • липса на компетентност;
  • неспазване на установената форма;
  • съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
  • противоречия с материалноправни разпоредби;
  • несъответствие с целта на закона.

Съдържание на жалбата: