Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога могат да ме следят със специалните разузнавателни средства?

Автор:
Кога могат да ме следят със специалните разузнавателни средства?

Един актуален въпрос, свързан с неприкосновеността на човешката личност и със законосъобразното функциониране на съдебната система, е този за използването на специални разузнавателни средства (СРС). Какво представляват СРС? Кога могат да бъдат използвани? Кой разрешава да бъда следен? Кога разбирам, че съм бил следен? Как мога да се защитя при неправомерно използване?

Какво представляват СРС?

Специалните разузнавателни средства са:

 • технически средства (напр: електронни или механични съоръжения (камера, микрофон, фотоапарат),
 • химични вещества (например спрей или прах, светещ само при ултравиолетова светлина)), които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.
 • способи за прилагане на технически средства, напр:
 • наблюдение (на заподозрени лица, автомобили и др.);
 • подслушване (на телефоните на заподозрени лица);
 • проследяване (на хора или автомобили);
 • проникване (в частни помещения като апартаменти, офиси, складове);
 • белязване (на пари и други предмети);
 • проверка на кореспонденцията (отваряне на писма и колети);
 • проверка на компютризирана информация (e-mail, профили в социални мрежи, данни за трафик в интернет и др.);
 • използване на служител под прикритие и др.

Кога могат да бъдат изполвани СРС?

СРС се използват при:

 • предотвратяване и разкриване на тежки и умишлени престъпления, които са изрично упоменати в закона, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин или събирането им е свързано с изключителни трудности. Тежко е престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода повече от пет години.
  Умишлено е престъпление, при извършването на което деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал или допускал настъпването на тези последици.
 • дейности, свързани със защитата на националната сигурност.

Кога мога да бъда следен със СРС?

Мога да бъда следен със СРС, когато:

 • има основание да се предполага, че подготвям, извършвам или съм извършил тежко умишлено престъпление от изброените в закона;
 • има данни, че съм използван от лице, което извършва някое от гореспоменатите действия, без да ми е известен престъпния характер на извършваната дейност;
 • аз съм лице, което е свързано с националната сигурност (например служител на ДАНС);
 • извършвам дейност спрямо обект, който е свързан с националната сигурност (например ядрено оръжие);
 • съм дал писмено съгласие за използване на СРС спрямо мен за опазване на живота и имуществото ми.
 • аз съм свидетел в наказателно производство и съм дал съгласието за използването на СРС с цел да се установи определена в закона престъпна дейност спрямо други лица.

Кой има право да поиска използване на СРС?

За използване на СРС се изготвя писмено мотивирано искане от административния ръководител на съответните полицейски и други служби, изрично изброени в закона, както и от наблюдаващия прокурор, когато има образувано досъдебно производство. Други органи, освен посочените в закона, не могат да искат и да използват СРС.

Кой разрешава да бъда следен?

Писмено разрешение за използването на СРС дава съответният административен ръководител на:

 • Софийски градски съд,
 • съответния Окръжен съд;
 • Специализирания наказателен съд,
 • съответния Окръжен военен съд (ако следенето засяга военнослужещи).
 • оправомощен от горепосочените заместник-председател.

След получаване на съдебното разрешение, председателят на Държавна агенция „Технически операции” дава писмено разпореждане за прилагане на СРС.

Важно! В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност, СРС могат да се използват и без разрешение на съдебния орган, а само въз основа на разпореждане на председателя на Държавна агенция „Технически операции”, председателя на Държавна агенция “Национална сигурност” или главния секретар на МВР. В този случай обаче използването се прекратява, ако в 24-часов срок то не се одобри от съда.

Колко дълго може да се използва СРС?

Срокът за прилагане на СРС е до 2 месеца. В случай на необходимост той може да бъде продължен, но за не повече от шест месеца общо (12 месеца в случаи, които застрашават националната сигурност). Срокът започва да тече от датата на съдебното разрешение. Прилагането на СРС се прекратява, когато е изтекъл срокът,  постигната е предвидената цел, както и когато прилагането не дава резултати.

Кога разбирам, че съм бил следен?

Националното бюро за контрол на СРС ме уведомява, когато спрямо мен са били прилагани неправомерно СРС. Няма да бъда уведомен, когато това ще създаде опасност извършената престъпна дейност да не бъде разкрита, както и опасност за живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите близки. Ако срещу мен бъде повдигнато обвинение, мога да се запозная с информацията, събрана чрез използване на СРС.

Как мога да се защитя при неправомерно използване?

Ако спрямо мен незаконосъобразно е използвано СРС, то държавата отговаря за нанесените ми вреди и мога да търся по съдебен ред съответното обезщетение. В този случай е най-добре да потърся помощ на специалист – адвокат, който да ме консултира за възможните действия, които да предприема.

Актуализирал: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС):

  чл. 2, ЗСРС – определение за СРС;

  чл. 3 и 4 ЗСРС – използване на СРС;

  чл. 12 ЗСРС – лица, спрямо които се използват СРС;

  чл. 13 и 14 ЗСРС – лица, които могат да искат използването на СРС;

  чл. 15 – чл. 18 ЗСРС – разрешаване на използване на СРС;

  чл. 21 – чл. 22 ЗСРС – срок на използване на СРС;

  чл. 34ж ЗСРС – уведомяване на гражданите при използване на СРС.

  § Наказателен кодекс (НК):

  чл. 93 т.7 НК – определение за тежко престъпление.

  § Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

  чл. 55 НПК – права на обвиняемия.

  § Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ):

  чл. 2 ЗОДОВ – отговорност на държавата за дейност.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии