Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да попълним годишната си данъчна декларация без грешка?

Автор:
Как да попълним годишната си данъчна декларация без грешка?

След като разбрах кога съм задължен да попълвам годишна данъчна декларация, остава да разбера и как да я попълня правилно, тъй като през изминалата година придобих доходи от различни източници и трябва да внимавам, за да не допусна грешка при попълването.

От къде мога да намеря образец на данъчната декларация?

Подробна информация за попълването й, както и образец мога да намеря на:

 • сайта на НАП – Документи – Данъци/ Документи за физически лица / Избирам от падащо меню: Закон за данъци върху доходи на физически лица и от второ падащо меню 2018г.;
 • на телефона на НАП 0700 18 700;
 • във всяка териториална дирекция на НАП;

Структурата на декларацията за облагане на доходите се запазва непроменена и тази година – основна част и приложения за всеки вид доход.

Силно препоръчително е да се обърна към специалист, за да не рискувам глоби и да не си губя времето в документи и бюрокрация.

Как да попълня данъчната си декларация?

Данъчната декларация се състои от четири части:

 1. Лични данни за мен (имена, адрес, ЕГН);
 2. Данни за упълномощеното лице или за законния представител;

Тази част попълвам само ако съм:

 • чуждестранно физическо лице и подавам декларацията чрез пълномощник с постоянен адрес в страната – чуждестранно физическо лице съм, ако не са местно лице по смисъла на закона. Местно физическо лице по закон съм, без оглед на гражданството, ако:

  • имам постоянен адрес в България или;
  • пребивавам на територията на страната повече от 183 дни, т.е. 6 месеца през всеки 12-месечен период.

  Важно! Престоят ми в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България или;

  • ако центърът ми на жизнени интереси се намира в България (семейството ми е тук, работя тук);
  • изпратен съм в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия

3. Приложения към основната декларация според вида доход;

В тази част отбелязвам само тези приложения, които съм попълнил в зависимост от получените от мен доходи. Приложенията са за:

Приложение №1 Доходи от трудови правоотношения
Приложение №2 Доходи от стопанска дейност като ЕТ. В приложението попълвам идентификационни данни за предприятието ми, данни за дейността, както и размера на приходи и разходи.
Приложение №3 Доходи от друга стопанска дейност. Това приложение попълвам, ако не съм търговец и през годината съм придобил доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.Такива доходи са:

 • доходи от дейност като регистриран земеделски производител за производство на непреработени продукти от селско стопанство;
 • доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство;
 • доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане  от ЕС;
 • доходи от горско стопанство, от ловно стопанство и от рибно стопанство;
 • авторски и лицензионни възнаграждения;
 • доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък;
 • Доходи от упражняване на свободна професия;
 • доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Задължително в приложението трябва да посоча данни за платеца, ако доходите ми са от авторски/лицензионни възнаграждения или от възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Приложение №4 Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Трябва да посоча данни за лицето изплатило дохода, само ако то е предприятие или самоосигуряващо се лице.Вече не се изисква да посочвам детайлни данни за отдавания от мен под наем имот, като например адрес, вид и т.н.
Приложение №5 Доходи от прехвърляне на права или имущество. Това са например доходите от прехвърляне на предприятието на ЕТ със заличаване, доходи от продажбата на движимо имущество като пътни превозни средства, произведения на  изкуството, антики и др. Трябва да посоча данни за лицето изплатило дохода, само ако то е предприятие или самоосигуряващо се лице.
Приложение №6 Доходи от други източници като:

 • обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
 • парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и др.;

Трябва да посоча данни за лицето изплатило дохода, само ако то е предприятие или самоосигуряващо се лице.

Приложение №7 Доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници
Приложение №8 Доходи от и с източник в чужбина, като: притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; имат удържан данък за доходи от спестявания, който подлежи на приспадане; както и други източници на доходи в чужбина, подлежащи на деклариране.
Приложение №9 Прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане. Двойно данъчно облагане е налице, когато по отношение на доход с източник в чужбина за мен възниква задължение за плащане на данък едновременно в държавата, където е реализиран дохода, и в България в качеството ми на местно физическо лице. Това се избягва чрез спогодби между държавите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
Приложение №10 Ползване на данъчни облекчения. Право на данъчно облекчение имам в няколко случая:

 • за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, максималният размер на данъчното облекчение е 7920 лв.
 • за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
 • за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
 • за дарения; размерът на данъчното облекчение е различен с оглед адресата на дарението, но той не може да надвишава 65% от сумите от годишните данъчни основи;
 • за млади семейства, изтеглили ипотечен кредит за закупуване на жилище
 • за деца;
 • за извършени безкасови плащания – в размер 1 на сто от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лвза деца с увреждания.

За да използвам облекченията следва да отговарям на определени изисквания според категорията облекчение, която желая да ползвам.

Приложение №11 Предоставени/получени парични заеми. В приложението попълвам информация за личните данни на лицата, на които съм дал/от които съм получил заеми, както и размера на непогасената част.
Приложение №12 Преизчисляване на окончателния данък за доходи на чуждестранни физически лица
Приложение №13 Необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
Приложение №14 Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година и за минали години
Приложение №15 Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца. От доходите, върху които изчислявам размера на дължимия от мен данък, мога да приспадна следните суми в зависимост от броя на децата ми:

 • 200 лв. – за едно дете;
 • 400 лв. – за две деца;
 • 600 лв. – за три и повече деца.

Условията, на които трябва да отговарям, са следните:

 • аз и детето ми да сме местни физически лица;       
 • детето ми да не е навършило 18 г.;
 • детето ми не е настанено в специализирана институция за деца;
 • не съм лишен от родителски права.

Облекчението се ползва до размера на годишната данъчна основа.

Важно! Облекчение мога да ползвам и ако през годината, за която подавам декларацията ми се е родило дете или детето ми е навършило пълнолетие.

Важно! От това данъчно облекчение може да се ползва само единият родител.

Приложение №16 Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания. Мога да ползвам облекчение в размер на 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с решение на ТЕЛК/НЕЛК.Условията, на които трябва да отговарям са следните:

 • аз и детето ми да сме местни физически лица;       
 • детето ми да не е навършило 18 г.;
 • детето ми не е настанено в специализирана институция за деца;
 • не съм лишен от родителски права.

Облекчението се ползва до размера на годишната данъчна основа.

Важно! Облекчение мога да ползвам за годината, през която са установени видът и степента на увреждане на детето ми или изтича срока на валидност на решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Приложение №17 Годишен отчет за дейността. Не подавам годишен отчет за дейността, ако:

 • не съм извършвал дейност през данъчната година и
 • не съм отчел приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.
Приложение №18 Документи или копия от тях, които съгласно закона се прилагат към декларацията като:

 • служебна бележка за доходи от трудови правоотношения;
 • служебна бележка за доходи от  друга стопанска дейност;
 • копие от решение на ТЕЛК;
 • копия на документи, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране и други;
 • документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчно облекчение и др.

Важно! За доходи от трудов договор не  посочвам данни за работодателя, защото тази информация е вече налична в НАП.

     4. Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа;

Важно! Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория десетичен знак.

Следва много внимателно да следя за изчисляването на дължимия от мен данък, заедно с отстъпките, които ми се полагат. При въпроси мога да се придържам към указанията в самата декларация, да попитам на място в офиса на НАП, да се обадя на телефона за помощ – 0700 18 700, както и да пиша на имейл infocenter@nra.bg.

Ако се затруднявам при пресмятането, мога да изтегля от сайта на НАП декларация за облагане на доходите с баркод – това е програмен продукт, чрез който може да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.

След подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, мога да правя промени в нея. Промените се извършват с нова декларация.

Важно! За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Как плащам дължимия от мен данък?

 • по интернет, като ми е необходима дебитна или кредитна карта и регистрация в www.nap.bg и  www.epay.bg;

Важно! Наредените от мен суми ще постъпят по сметките на приходната администрация до 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не трябва да чакам последния срок на плащане.

 • по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета;
 • във всеки банков офис с преводно нареждане за плащане към бюджета;
 • в повечето офиси на НАП има разкрити банкови гишета, които не събират такси за превод.

Повече информация за плащането по интернет, както и информация за банковите сметки на НАП мога да намеря на www.nap.bg.

Правото е в съавторство с Цветелина Черешарова.

Актуализира: Николай Николов

 • Източници

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл.4-5 – относно местно и чуждестранно физическо лице;

  чл.18-23 – относно ползването на данъчни облекчения;

  чл.29 – относно облагаемия доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци;

  чл.33 – относно доходи от прехвърляне на права или имущество;

  чл.37-37а – относно облагането на доходите на чуждестранни лица;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии