Правилото е, че мога да започна да работя с навършването на 16-годишна възраст. Така, макар и още непълнолетен и дори ненавършил 16 години, аз мога да започна работа и сам да припечеля нещо. Законът  ми го позволява, но налага някои допълнителни изисквания към мен, работодателя ми, работното място и работното ми време.

Аз мога да работя по трудов договор, но само на работа, която е лека, не е нито опасна за мен, нито вредна за здравето ми като извършваната работа не се отразя неблагоприятно на нормалното ми развитие в училище.

Работодателят ми е длъжен да уведоми мен и моите родители или попечители за възможните рискове в работата, както и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното ми място.

Особеностите, свързани с полагането на труд от непълнолетни, могат да се групират условно и съгласно възрастта ми:

1. Ако не съм навършил 15 години

Мога да полагам труд само в сферата на киното, театралното, оперното изкуство и друг такъв тип работа, която не е свързана със строго работно време или цирково изкуство и то, ако съм навършил 13 години (за момчета) или 14 години (за момичета), а в снимане на филми или в театрални и други представления, мога да участвам, ако не съм навършил 15 години, независимо от пола.

Ако нямам все още навършени 14 години, то трудовият договор, по силата на който ще полагам труд, се сключва от родителя или настойника ми.

Ако съм навършил 14 години, но нямам все още 15 години, за да се сключа трудов договор задължително е необходимо писменото съгласие на родителя или попечителя ми, което се прилага към договора.

Освен това, за да работя, следва да бъда прегледан и да ми бъде изготвено  медицинско заключение от лекарскоконсултативна комисия (ЛКК) към детските отделения на многопрофилните болници за активно лечение и да получа разрешение да полагам труд от Инспекцията по труда. Разрешението на инспекцията и медицинското заключение също се прилагат към трудовия договор.

Веднъж започнал работа, работодателят ми е длъжен да ми осигури извършването на общ медицински преглед на всеки 3 месеца

Освен това той е длъжен да съобразява работното ми време и работния режим с училищната ми програма и занятие, така че работата ми да не пречи на образованието ми.

Работното ми време не може да бъде повече от 4 часа дневно, като имам най-малко една почивка, чиято продължителност не може да бъде по-малка от 30 минути. Когато почивката съвпада или граничи с време, определено за хранене, тя не може да бъде по-кратка от 1 час. Междудневната почивка не може да бъде по-малка от 14 часа.

2. Ако съм между  15 години и 16 години

За постъпването ми на работа и за проверка и доказване на годността ми да полагам съответния вид труд е необходимо*:

  • извършването на медицински преглед и издаването на медицинско удостоверение от личния ми лекар;
  • медицинско заключение от служба по трудова медицина;
  • разрешение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, което работодателят ми с иска с молба до териториалната дирекция “Инспекция по труда”, която от своя страна се произнася по молбата в 15-дневен срок.

Аз периодично подлежа на задължителни медицински прегледи, които се заплащат от работодателя ми и се провеждат както следва:

  • ако съм от 15 до 16 години – на 6 месеца;
  • ако съм от 16 до 18 години – ежегодно.

3. Ако съм навършил 16 години