2016-12-29 Обезщетения при трудоустрояване | pravatami.bg

Обезщетения при трудоустрояване

Работодателят ми ме трудоустрои на подходяща за здравословното ми състояние работа по предписание на здравните органи. Трудоустрояват ме, когато съм работник или служител и не мога да изпълнявам работата си поради:

Мога обаче да изпълнявам без опасност за здравето ми друга подходяща работа или същата, но при облекчени условия. Характерът на работата, условията на труд и срокът на преместването се определят от компетентния здравен орган (лекуващ лекар/ Лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ ТЕЛК/ НЕЛК). Получавам заплата, но заедно с това в определени случаи имам право на обезщетение.

Кога имам право на обезщетение при трудоустрояване?

Когато заедно са налице следните три условия:

 • Осигурен съм за:
 1. общо заболяване и майчинство и имам минимум 6 месеца осигурителен стаж. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж отпада, ако не съм навършил 18 г., но работя;
 2. трудова злополука и професионална болест (Заболяване, настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването), когато трудоустрояването ми е вследствие на трудова злополука или професионална болест. В тези случаи продължителността на осигурителния стаж е без значение.

Какво трябва да направя?

Важно! Работодателят ми има задължението да внесе необходимите документи в съответното Териториално поделение на НОИ.

Важно! Здравният орган, издал ми болничния лист, има задължението да изпрати данните от него по електронен път до Регистъра на болничните листове към НОИ.

Начин и срокове за изплащане на обезщетението:

Обезщетението ми се изплаща на посочената от мен лична банкова сметка в срок от 15 дни от представяне на необходимите документи в съответното териториално поделение на НОИ от работодателя ми и от постъпването в НОИ на данните от издадения ми болничен лист.

Размер на обезщетението:

Размерът на дневното парично обезщетение при трудоустрояване  е разлика между:

 • полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, които предхождат месеца на трудоустрояването (24 -те календарни месеца, ако трудоустрояването е поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин -витро), и
 • получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.

Важно! Ако среднодневното ми брутно трудово възнаграждение преди трудоустрояването е по-голямо от  среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, то при изчислението се използва среднодневният размер на максималния месечен осигурителен доход (Към януари 2016 г. размерът на максималния месечен осигурителен доход е 2600 лв.).

Пример: Размерът на брутното ми трудово възнаграждение е сбор от:

 • основната ми заплата (тази, която е посочена в трудовия ми договор);
 • възнагражденията над основната работна заплата (бонуси);
 • допълнителни възнаграждения (за извънреден труд, нощен труд, труд по време на почивни дни или официални празници и др.) и
 • възнаграждения при особени случаи (например аварии).

е различен всеки месец. За да изчисля размера на среднодневното си брутно трудово възнаграждение за 18-те месеца преди трудоустрояването, трябва да събера брутните си възнаграждения за тези 18 месеца (24 месеца – при трудоустрояване поради бременност или лечение ин-витро) и сбора да разделя на общия брой на работните си дни за този период. За улеснение в дадения пример приемам, че всеки месец съм получавал еднакво възнаграждение – 950 лв. и че във всеки месец имам еднакъв брой работни дни – 20. Така среднодневното ми възнаграждение е равно на 18 м.* 950 лв. разделено на 18 м.*20 р. дни. Получава се 47,50 лв.

В месеца след трудоустрояването възнаграждението ми е 650 лв. Среднодневното ми брутно трудово възнаграждение е 650 лв. /20 р. дни = 32,50 лв. Размерът на дневното ми обезщетение при е 47,50 лв. – 32,50 лв. = 15 лв. За целия месец – умножавам размера на дневното обезщетение по броя на работните дни и получавам 300 лв.

Възможно е да съм работил по – малко от 18 месеца (24 месеца – при трудоусптрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро) до деня на трудоустрояването. В този случай размерът на обезщетението е разлика между:

 • среднодневното ми брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, и
 • получаваното от мен среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването

За какъв период ми се изплаща обезщетението?

Обезщетението ми се изплаща за времето на трудоустрояването, но не за повече от 6 месеца, когато съм трудоустроен поради:

В случай че настъпят промени в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението (например имам нова банкова сметка), имам задължение в срок от 3 работни дни да уведомя за това своя работодател. Заедно с това попълвам Декларация за обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (приложение 12).

Справка относно представените от работодателя ми документи в НОИ и изплатените ми обезщетения мога да направя на сайта на НОИ.

Важно! Ако работодателят ми не изпълни предписанието на здравните органи и не ме трудоустрои на подходяща работа или при подходящи условия на труд, имам право да искам обезщетение от него. То е в размер на брутното ми трудово възнаграждение за периода от деня на получаване на предписанието за трудоустрояване до неговото изпълнение.

Образци:

Образци на формуляри за временна неработоспособност

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 217, ал. 1 – относно основанието за обезщетение от работодател, ако не изпълни предписанието за трудоустрояване;

  чл. 309, ал. 1 – относно основанието за трудоустрояване на бременни жени или кърмачки;

  чл. 314 – относно основанието за трудоустрояване поради болест или трудова злополука.

  § Кодекс за социалното осигуряване (КСО):

  чл. 40, ал. 1 – относно правото на обезщетение на осигурените за общо заболяване и майчинство;

  чл. 40, ал. 2 – относно правото на обезщетение на осигурените за трудова злополука и професионална болест;

  чл. 40, ал. 3 – относно начина на изплащане на обезщетението;

  чл. 40а т. 1 – относно срока за подаване на необходимите документи от работодателя в НОИ;

  чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 – относно изискването за по-ниско възнаграждение след трудоустрояването;

  чл. 47, ал. 2 – относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради трудова злополука или професионална болест;

  чл. 47, ал. 2 изр. 2 вр. чл. 41 ал. 1 – относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради трудова злополука или професионална болест, в случай че съм работил по – малко от 18 месеца;

  чл. 47, ал. 3 – относно периода на изплащане на обезщетението;

  чл. 48, ал. 2 – относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмачество или напреднал етап на лечение ин – витро;

  чл. 48, ал. 2 изр. 2 вр. чл. 41 ал. 1 – относно размера на обезщетението при трудоустрояване поради бременност, кърмачество или напреднал етап на лечение ин – витро, в случай че съм работил по – малко от 18 месеца;

  чл. 56 – относно Списъка на професионалните болести, приет от Министерския съвет;

  § Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО):

  чл. 3, ал. 1 – относно изплащането на обезщетение при трудоустрояване въз основа на болничен лист;

  чл. 8, ал. 1 – относно Декларацията за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО;

  чл. 14, ал. 1 – относно промяната на обстоятелства, свързани с изплащането на обезщетението;

  чл. 23, ал.1, т. 1 – относно срока за изплащане на обезщетението;

  § Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО)

  чл. 23 ал. 1, т. 1 – относно задължението на лекари и ЛКК да представят в НОИ данните от издадените болнични листове.

  § Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.(ЗБДОО): чл. 9, ал. 1, т. 4 – относно размера на максималния месечен осигурителен доход;д;

  § Наредба за трудоустрояване (НТ):

  чл. 18 – относно основанието за трудоустрояване на серопозитивни към вируса на СПИН;

  § Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ):

  чл. 16, ал. 2 – относно начина на изчисляване на брутно трудово възнаграждение;

  § Васил Мръчков – “Трудово право”, 4 издание – Сиби, 2004 г.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече10 правни курса, които ти спестяват стотици левове