Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

След решение на ТЕЛК съм с намалена работоспособност. Какви права имам?

Автор:
След решение на ТЕЛК съм с намалена работоспособност. Какви права имам?

Получих решение на ТЕЛК, съгласно което имам намалена работоспособност. Предполагам, че има някакви привилегии и/или облекчения за хора в моето състояние. Не знам обаче какви са, нито как мога да се възползвам от тях.

Всички хора, независимо с увреждания или не, имат права. Поради по-утежненото ми здравословно състояние – факта, че съм с увреждания, имам нужда от допълнителна закрила от държавата. За мен са предвидени редица права в различни закони, от които поради неинформираност не мога да се възползвам.

Ако съм с увреждания и съм получил експертно решение от ТЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, то аз мога да ползвам различни облекчения, които държавата ми предоставя, за да компенсира поне малко неравностойното ми положение.

Тези права и облекчения могат да се обособят в различни категории – трудови, пенсионни, данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки.

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им. Трябва да имам предвид обаче, че консултациите се заплащат. Мога да се свържа със специалист бързо и лесно на тази страница

Трудови права

Имам право на:

 • труд, освен противопоказния, посочен в решението на ТЕЛК;
 • предварителна закрила при уволнение. Това значи, че работодателят ми не може да ме уволни без да има предварително разрешение от Инспекцията по труда, като трябва да вземе и мнение на ТЕЛК;
 • по-голям годишен отпуск – не по-малко от 26 работни дни;
 • едновременно получаване на пенсия за инвалидност и трудово възнаграждение;
 • обезщетение при трудоустрояване (Ако съм работник или служител и поради болест или трудова злополука не мога да изпълнявам възложената ми работа, но без опасност за здравето ми мога да изпълнявам друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроявам на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Имам право на платен годишен отпуск в размер най-малко 26 работни дни. Необходимостта от преместването ми (вследствие на болестта ми или претърпяна от мен трудова злополука) на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят от компетентния здравен орган – Териториална експертна комисия (ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). Предписанието за трудоустрояване е задължително и за мен, и за работодателя ми. Нямам право да изпълнявам противопоказаната ми от здравна гледна точка работа. Работодателят ми е длъжен да ме премести на подходяща работа съгласно експертното решение на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му). То ми се дължи, когато подлежа на трудоустрояване, от деня, в който получа предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение в размер на брутното ми трудово възнаграждение;
 • обезщетение за не повече от 6 месеца при трудоустрояване, ако на новата работа е намалено трудовото ми възнаграждение;
 • право да получавам едновременно пенсия за инвалидност и обезщетение за безработица, ако имам поне 12 месеца осигурителен стаж през последните 18 месеца;
 • мога да участвам в различни програми за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта;

Пенсии за инвалидност

Мога да се възползвам от правото си на пенсия при инвалидност за осигурителен стаж и възраст, която може да бъде пенсия за общо заболяване и пенсия за трудова злополука или професионална болест. Друга инвалидна пенсия, която не зависи от осигурителния стаж, е социалната пенсия за инвалидност.

Освен от тези пенсии мога да се възползвам и от пенсия за гражданска инвалидност (Имам право да я получавам, ако съм загубил работоспособността си поради това, че съм заболял или пострадал при изпълнение на граждански дълг или случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи) и пенсия за военна инвалидност (Имам право да я получавам, ако съм загубил работоспособността си поради това, че съм заболял или пострадал през време или по повод на наборната военна служба или службата в запаса или резерва, а също и ако съм пострадал при оказване съдействие на въоръжените сили).

NB! Не мога да получавам едновременно лична/наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична/наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Не могат да се получават заедно и лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

NB! Когато имам право на повече от една лична пенсия за инвалидност поради различни причини, се определя най-голямата по размер.

Право на социално подпомагане

 • право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища (Ако настанителната заповед е на мое име и доходът ми от предходния месец е до 250 на еднократна помощсто от диференцирания минимален доход, и съм сирак на възраст до 25 години възраст, завършил социален учебно-професионален център, самотен възрастен човек над 70-годишна възраст или самотен родител, то имам право на тази помощ. Тя ми се изплаща след като представя разходооправдателен документ. Ако съм навършил възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ми бъде издадено, имам право на такава помощ пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок).
 • еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности (Помощта се отпуска веднъж годишно и е в размер на петкратния минимален доход за страната, който се определя всяка година;
 • еднократна помощ за издаване на лична карта;
 • еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за мен и придружителите ми, както и донорите ми, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за лечение – те са възможни само ако съм получил разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му и въз основа на молба-декларация, подадена от мен или от мой законен представител преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането ми в страната. Тази помощ е различна от помощта за инцидентни нужди.

Заявления за гореизброените помощи по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

 • безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане с железопътен транспорт – ако съм със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане. От това право може да се възползва и придружителят ми, когато пътуваме заедно. Правото на безплатен транспорт е възможно, ако представя удостоверение, издадено от дирекция “Социално подпомагане”. То се издава от съответното териториално поделение по постоянния ми адрес въз основа на молба, подадена от мен;
 • карта за 50% намаление за пътуване в железопътния транспорт за трудноподвижни лица на цена 1.00 лв – картата може да ми  се издаде, ако съм трудно подвижен срещу удостоверение за инвалидност и лична карта. Дава ми право на закупуване на билети за 2-ра класа на бързите и пътнически влакове и абонаментни карти с 50% намаление. Срокът на картата е  една година, освен ако в удостоверението не е посочен по-кратък срок;
 • безплатно годишна винетка за лек автомобил – ако съм навършил възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ми бъде издадено, имам право на безплатна годишна винетка пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок;
 • карта за градски транспорт за София или по-големите градове в България за мен и придружителя ми – в зависимост от града, в който живея, имам право на карта за градски транспорт на преференциални цени;
 • карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране – тя се издава от кмета на съответната община и е валидна на територията на цялата страна;
 • освобождаване от ползване на обезопасителен колан – ако съм с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат и управлявам моторно превозно средство, адаптирано за моите нужди, то мога да не използвам обезопасителен колан;
 • предимство при кандидатстване за общинско жилище под наем – При класирането за общинско жилище под наем, имам предимство пред останалите хора, които не са с увреждания;
 • облекчения при прием във висши училища в Р България – Ако съм с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто в зависимост от висшето училище, ползвам различни облекчения – например: предимство при класиране пред другите кандидат-студенти или прием без изпити, посещаемост на 50% от предвидените лекции и упражнения, освобождаване от семестриални такси и други;
 • освобождаване от плащане на потребителска такса при посещение на лекаря или на лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно – Ако съм с над 71 % намалена работоспособност или страдам от определена болест или имам определено увреждане, което е сред изброените в Приложение 12 към Националния рамков договор за медицинските дейности, то съм освободен от заплащането на потребителска такса всеки път, когато посетя лекаря ми или лекаря ми по дентална медицина, или пък когато съм на болнично лечение. (Приложение №12 към НРД 2015 за медицинските дейности)

Право на целева помощ

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Анна Генова

Анна Генова

автор

Правото е страстта ми! То за мен е усещане, което те изпълва отвътре, усещане за мисията ти до живот. И по-специално - Наказателното право и процес, с амбиции към развитие в международното наказателно право. Обичам и да помагам на хората, затова участвам в различни доброволчески организации. Харесвам високите цели и постигна ли някоя от своите, веднага си поставям нова, защото смятам, че човек трябва да се усъвършенства и развива цял живот - и личностно, и професионално, а работейки по по-висока от предишната цел, е най-сигурният начин да се постигне това.

Свързани статии