Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам право на здравословни и безопасни условия на труд!

Автор:
Имам право на здравословни и безопасни условия на труд!

Казват, че “трудът е здраве и живот”, но дали именно той не ни разболява и мори? Кои са тези условия, при които мога да извършвам пълноценно работата си, без да излагам своето здраве и живот на риск?

Здравословни и безопасни условия на труд – що е то?

Като работещо лице имам право на здравословни и безопасни условия на труд. Такива са условията, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа, а спомагат за моето физическо, психическо и социално благополучие. Тези условия се делят на 2 категории: 

 • здравословни условия на труд, които позволяват нормалното ми функциониране като човешки организъм, т.е. защитават здравето ми – напр. минимални норми за осветление, % съдържание на прах, ниво на изкуствени оптични лъчения, ниво на шум и др.
 • безопасни условия на труд, които са свързани с правилната експлоатация на техническо оборудване с цел запазване на физическата и психическата ми цялост

Важно! Понякога се налага да работя в недотам и ненапълно безопасни условия (поради естеството на самата работа, напр. с тежки химикали, отрови, лъчения), но работодателят ми е длъжен да ограничи максимално опасността за живота и здравето ми.

Важно! Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и действащите към нея Инспекции по труда са основният контролен орган за спазване на тези условия. 

Ако смятам, че правата ми са нарушени, мога да подам сигнал в Инспекцията по труда. Тя ще направи проверка по описаното от мен нарушение и евентуално ще отправи предписание до провинилия се работодател. Сигналът трябва да съдържа имената и адреса ми, описание на нарушението на трудовото законодателство, за което сигнализирам, дата и подпис (ако е по електронен път, ще ми трябва и електронен подпис). Мога да го изпратя както по стандартен начин (обикновената поща), така и по електронен път, като попълня следния формуляр.

Здравословни условия на труд

Работодателят е длъжен да ми осигури медицинско обслужване от службите по трудова медицина. Като работник/ служител подлежа на задължителни предварителни  и периодични медицински прегледи. Предварителните медицински прегледи имат за цел да установят дали съм физически годен за изпълняването на работата, за която кандидатствам. Целта на периодичните медицински прегледи пък е, в случай че се разболея вследствие на условията, при които работя, то това заболяване да бъде открито навреме, за да започна да се лекувам. 

Важно! Предварителният медицински преглед трябва да платя сам, а работодателят ми трябва да плати последващите периодични медицински прегледи.

Безопасни условия на труд

Ако работя в опасна или вредна за здравето ми среда, работодателят е длъжен да ми предостави безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства като приспособления и екипировка (напр. каска, специални очила, кремове, ръкавици и  др.). Следва да ги използвам само по време на работа.

Важно! Не мога да поискам от работодателя да замени личните ми предпазни средства с тяхната парична равностойност

Ако работя при особено вредни и опасни за здравето производства (напр. в оръжейната индустрия, химическата промишленост и др.), то след определен брой години задължително трябва да се преместя на друга подходяща работа. Тя трябва да съответства на моята професионална квалификация и на здравословното ми състояние, за да мога да я изпълнявам пълноценно. Например, работодателят може да ми предложи друга позиция в рамките на същото производство, но без предишните вредни и опасни условия за здравето, или чрез помощта на държавните органи по труда да ми намери работа, която да отговаря на изброените по-горе изисквания.

Важно! Мога да откажа да изпълня възложена работа, ако възникне сериозна и непосредствена опасност за живота ми, напр. повреда на машина или съобръжение. В такъв случай трябва незабавно да уведомя прекия си ръководител и да преустановя работата си. Следва да продължа с трудовите си задължения при отстраняване на опасността или по нареждане на работодателя или прекия ми ръководител.

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 48, т. 5 – относно правото на здравословни и безопасни условия на труд.

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 275, т. 1 – относно същността на здравословните и безопасни условия на труд;

  чл. 283 – относно възможността за отказ от изпълнение на възложена работа при непосредствена опасност за живота и здравето на работника/служителя;

  чл. 284, т. 1 – относно задължението за предоставяне на безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства;

  чл. 284, т. 2 – относно задължението за използване на предоставените лични предпазни средства само по време на работа;

  чл. 284, т. 4 – относно забраната за замяна на личните предпазни средства с тяхната парична равностойност;

  чл. 286, т. 1 – относно задължението за преместване на друга работа след определен брой години на работа във вредна и опасна среда;

  чл. 287, т. 1 – относно задължението за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи;

  чл. 287, т. 2 – относно това кой заплаща медицинските прегледи.

  Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ):

  чл. 25а, т. 1.4. – относно задължението на службите по трудова медицина да провеждат медицинските прегледи;

  т. 1 от Допълнителните разпоредби – относно същността на понятието “здравословни и безопасни условия на труд”.

  Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи:

  чл. 1 – относно целта на предварителните медицински прегледи;

  чл. 8 – относно целта на периодичните медицински прегледи.

  Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място:

  чл. 4 – относно личните предпазни средства и тяхното предназначение.

  Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”:

  чл. 4, ал. 1, т. 2 – относно правомощията на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Лазарова

Кристина Лазарова

автор

Кристина учи Европеистика в СУ “Св. Климент Охридски” с профил: Право. Работата ѝ също я въвлича в тази сфера, но на практика – от началото на 2017г. е част от екипа на престижна адвокатска кантора в столицата. Вярва, че досегът с правото на различни равнища разширява мирогледа и ни прави по-бдителни и социално ангажирани. Споделя латинската максима, че „правото е изкуство на доброто и справедливостта“ . Като част от екипа на pravatami.bg, Кристина очаква да отвори сетивата на всеки заинтересован от правото и да му покаже по лесен и достъпен начин защо е важно да познаваме и владеем това „изкуство“.

Свързани статии