Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как и какъв отпуск да поискам?

Автор:
Как и какъв отпуск да поискам?

Когато поради една или друга причина съм ангажиран, започвам да се питам как мога да се освободя от служебните си задължения. Мога ли да изляза в отпуск? Ако отговорът е положителен – какъв отпуск мога да ползвам и по какъв ред?

На какви видове отпуск имам право?

В зависимост от предназначението им можем да разграничим следните видове отпуск:

1. платен годишен отпуск

2. неплатен отпуск

3. отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения:

 • ако встъпвам в брак – тук имам право на отпуск за деня на встъпването в брак и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната ми почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея,  а възнаграждение ми се плаща, ако е предвидено в колективен  трудов договор или или ако имам споразумение за това с работодателя.
 • ако дарявам кръв – тук отново имам право на отпуск при условията и с възнаграждението на отпуска за встъпване в брак, т.е. за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него.
 • ако е починал някой от моите родители или от тези на съпруга ми, както и при смърт на дете, съпруг, брат, сестра или други роднини по права линия;
 • ако съм призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;
 • ако трябва да участвам в заседания като член на представителен държавен орган или да бъда съдебен заседател;
 • ако трябва да участвам в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;
 • когато съм получил предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение – по 1 час дневно за дните на предизвестието;
 • ако се обучавам или участвам в доброволните формирования за защита при бедствия;
 • ако съм бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро – за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време;
 • ако празнувам религиозен празник от друго вероизповедание.

4. отпуск по време на активна служба в доброволния резерв;

5. отпуск на синдикални дейци;

6. служебни и творчески отпуски;

7. отпуск при временна неработоспособност;

8. отпуски за раждане и отглеждане на дете:

 • поради бременност, раждане и осиновяване;
 • при настаняване на дете извън семейството (в семейство на роднини и близки, в приемно семейство или специализирана институция)
 • за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство;
 • за кърмене и хранене на малко дете;
 • при смърт или тежко заболяване на родител;
 • неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 • платен отпуск за две и повече живи деца.

9. учебни отпуски (виж Правото ми на учебен отпуск):

 • платен отпуск за обучение;
 • отпуск за приемен изпит в учебно заведение;
 • неплатен отпуск на учащи се.

Какъв е редът за ползване?

За да ползвам отпуск (независимо към коя от изброените категории попада), е необходимо да подам молба до своя работодател, който със заповед може да ми разреши ползването му. За някои от видовете отпуск (напр. по т. 3 и 4) работодателят не може да ми откаже поискания отпуск, докато при други (напр. по т. 2) нещата зависят от неговата преценка.

По-особено стоят нещата при ползването на платения годишен отпуск. За повече информация вж. “Платен и неплатен отпуск”.

Какви са гаранциите за ползване на различните видове отпуск?

Ползването на някои от видовете отпуск не зависи от преценката на работодателя ми, напротив – той е длъжен да се съобрази с желанието ми да бъда временно освободен от работа.

Друга важна гаранция за реалното упражняване на правото на отпуск е забраната за парично компенсиране на неизползван отпуск. Изключение е допустимо единствено по отношение на платения годишен отпуск, за неизползваната част от който работодателят ми дължи обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Актуализира: Стела Парушева

 • Източници

  §  Кодекс на труда (KT)

  чл.155-156а – относно платения годишен отпуск;

  чл.157 – относно отпуска за изпълнение на граждански, обществени и други задължения;

  чл.158 – относно отпуска по време на активна служба в доброволния резерв;

  чл.159 – относно отпускът на синдикални дейци;

  чл. 160 – относно неплатения отпуск;

  чл. 161 – относно служебните и творчески отпуски;

  чл. 162 – относно отпускът при временна неработоспособност;

  чл. 163 – 168 – относно отпуските при бременност, раждане и осиновяване, както и други отпуски, свързани с тях;

  чл. 170 – 171а – относно учебните отпуски;

  Закон за закрила на детето

  Чл. 26 – относно настаняване на дете извън семейството

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии