Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Имам право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко мое дете.

45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждането на детето ми. Ако то се роди преди изтичането на тези 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до тях го ползвам след раждането.

Целта на този отпуск е:

  1. Моето възстановяване.
  2. Полагането на непосредствената грижа за детето ми. При мое съгласие, този отпуск може да се ползва от съпруга ми след изтичането на 6 месеца от раждането. Но тогава аз трябва да се върна на работното си място. Остатъкът от отпуска може да се ползва и от един от моите родители, в случай че бащата е неизвестен. А ако мъжът ми е починал, отпускът може да се ползва и от неговите родители. В случай, че сме решили да си осиновим дете при условията на пълно осиновяване, и двамата като осиновители имаме същите права.

Независимо обаче, ако съм в брак или живея заедно със съпруга си, той има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето ни. Повече за отпуска по бащинство мога да прочета тук.

Отпускът ми по майчинство е платен отпуск. Имам право на парично обезщетение за бременноста си в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а ако съм самоосигуряващо се лице – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако имам натрупан 12- месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя ми, а от Националния осигурителен институт. За целта, всички мои задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.

Oбщият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната и по-голям от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Минималното обезщетение (държавно) е в размер на минималната месечна работа заплата.

От 01.06.2017 г. ми се дава една нова възможност. Мога да се върна на работа след изтичане на 135 дни от началото на майчинството ми, което както вече знаем трае 410 дни. В такъв случай имам право на обезщетение, което е в размер на 50% от обезщетението за майчинство. Имам право на това обезщетение, когато прекъсна ползването на отпуска си или ако съм самоосигоряващо се лице, започна да работя и да се осигурявам отново. Освен това детето ми не трябва да е дадено за осиновяване или да е настанено в детска ясла или градина, на пълна държавна издръжка.

За по-нататъшното отглеждане на детето ми до навършването му на 2-годишна възраст имам право на отпуск.