Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да си осиновя дете?

Автор:
Как да си осиновя дете?

Условия, на които трябва да отговарям като осиновяващ:

Имам право да осиновя дете само, когато съм дееспособен и не съм лишен от упражняване на родителски права.

 • Изисква се и разлика във възрастта на мен и детето – най-малко 15 години. Не е необходима такава разлика, когато осиновявам рожденото дете на моя съпруг/а. А и когато със съпруга/та ми заедно извършим осиновяването, е достатъчно такава възрастова разлика да има само между детето и единия от нас.
 • Не мога да осиновя дете, с което сме  роднини по права линия (роднини по права линия са моите родители, моите деца, бабите и дядовците ми, внуците и правнуците ми) или роднини по съребрена линия (роднини по съребрена линия са братята и сестрите ми, моите племенници, лелите и чичовците ми и моите братовчеди).
 • Мога да осиновя мой внук, когато той е роден извън брак; също когато родителите му са починали или само единият от тях.

Важно! Преди да предприема първи стъпки е важно първо да се консултирам със специалист в семейно право. Така ще имам цялата картинка пред себе си – всички възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Условия, на които трябва да отговаря осиновяваното от мен дете:

 • Мога да осиновя дете, което не е навършило 18-годишна възраст към момента, когато подавам молбата за осиновяване.
 • Ако искам да осиновя дете близнак, трябва да го направя заедно с другия. Позволено ми е да ги осиновя и поотделно, ако са изминали 6 месеца от вписването им в регистъра за осиновяване и не са могли да бъдат осиновени заедно, и интересите им налагат това.
 • Ако детето, което искам да осиновя има емоционална връзка с братята или сестрите си, които също са оставени за осиновяване – трябва да осиновя и тях.
 • Детето, което искам да осиновя, не трябва да бъде преди това осиновено от някой друг, освен ако този друг не е мой съпруг.

Видове осиновяване – пълно и непълно:

При пълно осиновяване между осиновения и неговите низходящи роднини, от една страна, и между мен и моите роднини – от друга страна, възникват права и задължения както между роднини по произход. А правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с родните им по произход се прекратяват.

На осиновеното от мен дете се съставя нов акт за раждане, в който се вписват моите данни като родител. Актът се съставя от длъжностното лице по гражданско състояние в общината, кметството или района по постоянния ми адрес или по адреса, посочен в съдебното решение, когато заедно с мен осиновител е и моят съпруг/а.

Пълно осиновяване е налице:

 • когато осиновяваното дете няма известни родители;
 • когато родителите на детето са дали предварително съгласие за пълното му осиновяване;
 • когато детето е настанено в специализирана институция и родителят му в срок от 6 месеца от датата на настаняване на детето, без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейна среда на при близки или роднини – съгласно Закона за закрила на детето;
 • когато детето е настанено за отглеждане в приемно семейство и е вписано в регистъра за пълно осиновяване.

В продължение на 2 години от пълното осиновяване дирекция „Социално подпомагане” по настоящия ми адрес наблюдава как отглеждам детето и дали зачитам неговите права и законни интереси.

При непълнотo осиновяване възникват права и задължения като между роднини по произход само между осиновявания и неговите низходящи, от една страна и между мен – от друга. А правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи с роднините им по произход се запазват.

Регистри за осиновяване:

Агенцията за социално подпомагане поддържа Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

 • Регионалните дирекции за социално подпомагане водят също регистри на деца по настоящ адрес, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.
 • Агенцията за социално подпомагане води Национален регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване (подробна информация се съдържа в Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване).

Ако искам да осиновя дете при условия на пълно осиновяване, първо трябва да се впиша в Националния регистър на лицата, които желаят да осиновят дете при условия на пълно осиновяване, което се извършва по следния начин:

Подавам заявление до дирекция „Социално подпомагане” по постоянния ми адрес за разрешение за вписването ми в регистъра;

 • Дирекцията извършва социално проучване за годността ми да осиновя дете;
 • Ако получа разрешение, дирекцията ме вписва в регистъра служебно за срок от 2 години;
 • А ако ми откажат вписване, може да оспоря решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
 • Условията и редът за извършване на социалното проучване, за издаване и отнемане на разрешението за вписване в регистъра се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика (Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване).

 Процес на осиновяване:

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии