Никой не е застрахован от изгубване на личната си карта, шофьорската си книжка или паспорта, а понякога ако ми откраднат чантата или портфейла освен парите, които са там може да се сбогувам и с личните си документи.

Какво са лични документи?

Лични документи са документите за самоличност (паспорт и лична карта), както и свидетелство за управление на МПС или познато още като шофьорска  книжка. Ако съм чужд гражданин моят документ за пребиваване също е личен документ. Свидетелството за управление на МПС освен че доказва моята правоспособност като шофьор, служи и като документ за самоличност, когато се намирам на територията на България. 

Какво трябва да направя, ако загубя документ за самоличност?

В срок от 3 дни след загубването аз съм длъжен да уведомя най-близкото поделение на МВР т.е районно полицейско управление. Това означава, че няма значение в кое РПУ съобщя – това не е обвързано нито с постоянния ми адрес, нито с настоящия или с мястото, където съм изгубил документите си.

Трябва да подам писмена декларация, в която съобщавам за случилото се. От РПУ ще ми издадат удостоверение, което да приложа към заявлението за издаване на нов документ за самоличност. Ако личните ми документи бъдат откраднати или изгубени докато пребивавам в чужбина трябва да съобщя за това в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на България. То ще изпрати копие от декларацията ми в срок до 7 дни на Министерство на вътрешните работи.

Когато документът ми е изгубен, откраднат, унищожен, повреден, с изтекъл срок,  удостоверението за издаване на нови лични документи може да се използва вместо документа, когато трябва да гласувам на местни, национални или европейски избори. За останалите случаи, например опериране с банкова сметка, ще трябва да чакам да ми бъде издадена нова лична карта.

Началникът на съответното РПУ може да ми наложи глоба в размер на 30 до 200 лв. ако: