Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Сключване на застраховка “Автокаско”

Автор:
Сключване на застраховка “Автокаско”

Каква е ситуацията?

Като съвестен притежател на  автомобил вече съм изпълнил задължението си да сключа задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, която да покрие причинените от мен вреди на пътя. Да, обаче, моето МПС също може да “пострада” при определени обстоятелства. А, както се казва, “безплатен обяд” няма – ремонтът почти винаги излиза “солено”. Затова реших да сключа застраховка “Каско”. Как става това и как да избегна проблеми със своя застраховател?

Застраховка “Каско” – какви рискове покрива?

Най – често застраховка “Каско” покрива следните рискове:

 • пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на превозното средство, т.е. докато си карам по магистралата към морето, напр.;
 • природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане на снежна маса или ледени късове върху колата, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия (ех, защо не си оставих колата на топло в гаража като обявиха код “жълто”);
 • авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • злоумишлени действия на трети лица (гамени) – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
 • пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на превозното средство с друго такова или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора;
 • отваряне на капак или врата на МПС по време на движение.

Обемът на тези рискове е различен, напр. за страната или за чужбина, и зависи изцяло от договореното от мен и застрахователя в застрахователния договор.

За кои превозни средства (части от тях) мога за сключа застраховка “Каско”?

Мога за сключа застраховка “Каско” за всяко МПС, движещо се на собствен ход, както и прикачено към него ремарке, полуремарке, каравана, колесар или друго подобно устройство с българска регистрация, както и за механизми, инсталации, приспособления, друго оборудване, уреди и принадлежности, трайно монтирани в МПС – то, които не влизат във фабричния комплект при доставката на МПС съобразно документацията на завода-производител, включително: специална боя; автомобилни видео, радио и аудио системи; декоративни елементи в интериора на салона, купето; уреди; осветление, сигнализация и друго оборудване, монтирано в МПС; комплектовани колела, които не влизат в оригиналния комплект от завода-производител, по приложен опис.

Как се сключва договорът за застраховка “Каско”?

Законът, а и отделните застрахователи в своите общи условия регламентират сключването на застраховката.

 • Форма: Застраховката се сключва писмено във формата на застрахователна полица. Тя може да е съставена и в електронна форма. По мое искане застрахователят или ако е задължен по закон застрахователят може да ми издаде допълнително сертификат. 
 • Поставени от застрахователя въпроси: При сключване на договора отговарям писмено на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, които мои отговори стават неразделна част от договора за застраховка.  Ако съзнателно съм обявил неточно или съм премълчал обстоятелство, при наличието на което застрахователят не би сключил договора, ако е знаел за него, то той може да прекрати договора в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството.
 • Общи условия: Важно! При сключване на договора застрахователят трябва да ми предостави и общите условия. Те са неразделна част от застрахователния договор. (При застраховка “Каско”  те трябва ясно и недвусмислено да съдържат информация за:

1. покритите рискове и изключенията от покритие;

2. условията за плащане на премиите от страна на застрахования и последиците от неплащане или от неточно плащане;

3. задълженията на застрахователя, срока за плащане и начина за определяне размера на плащанията;

4. задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие и за неговото доказване;

5. обстоятелствата, свързани с промени в застрахователното правоотношение) за съответната застраховка, в моя случай – “Каско”. Изменението или замяната им с нови по време на действието на договора имат сила за мен, само ако писмено съм ги потвърдил.

Съдържание на застрахователния договор.

Като всеки друг договор и застрахователният има определено от закона съдържание, без което не може. За да е действителна сключената от мен застраховка “Каско”, застрахователният договор, който съм подписал трябва да съдържа:

 • моето име и това на застрахователя;
 • наименование на застраховката, която сключвам, в случая “Каско”;
 • покритите рискове, напр. кражба, взрив, наводнение;
 • срока на договора;
 • застрахователната сума или начина на определянето й;
 • застрахователната премия или начина на определянето й, както и сроковете и реда за нейното плащане;
 • размера на самоучастието, ако сме уговорили такова;
 • датата и мястото на сключване на договора;
 • подписи.

Застрахователят е длъжен да ме снабди в 7-дневен срок от поискване със заверено копие от договора, като дори той да откаже това, трябва да знам, че липсата на оригинален екземпляр не е основание за отказ или намаляване на застрахователното плащане. Договорът влиза в сила след плащането на цялата дължима премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията, освен ако със застрахователя не сме уговорили друго.

 • Източници

  § Кодекс за застраховането

  чл. 344- относно сключване на застрахователен договор;

  чл. 345 – относно съдържанието на застрахователния договор;

  чл. 348 – относно общите условия;

  чл. 351 – относно влизането в сила;

  чл. 362 и 363 – относно съществените условия за риска;

  § ОУ на ЗК “Булинс” АД

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии