Каква кола да си купя – коя марка, кой модел? Колко харчи? Не е ли твърде висока цената? Това са въпросите, които всеки от нас, решил да се сдобие с кола, си задава при избора й. И тук обикновено идва въпросът: “А запознат ли съм с процедурата по покупко-продажба на МПС?”. Тя е изключително важна и трябва да внимавам много. Неосъщестяването й според изискванията на закона създава опасност не само да не стана собственик на избраната от мен кола, но в някои случаи и да загубя пари.

Полезни документи:

Договор за покупко-продажба на МПС

За да купя МПС, трябва да сключа писмен договор с продавача с нотариално заверени подписи. Това изискване не важи, ако си вземам МПС-нов внос, което още не е регистрирано. Продавач може да не е само физическо лице, а и юридическо лице. Освен това, когато купувам от физическо лице, трябва да знам и следното:

  1. Мога да купя и от лице под пълно или ограничено запрещение, но в този случай ще трябва да се договоря със законния му представител (родител, настойник, попечител).
  2. Мога да договарям и с друго лице, упълномощено от продавача. Това лице може да разполага с:
    • генерално пълномощно, което му дава възможност да извършва всякакви сделки  с имуществото на продавача;
    • или изрично пълномощно, в което да е упоменато, че лицето може да извършва разпоредителни сделки с конкретното МПС-то, като в това пълномощно трябва да са посочени данните на МПС-то, които позволяват то да бъде идентифицирано безспорно.

Моят подпис и този на продавача, като страни по договора, трябва да бъдат нотариално заверени. Това може да стане при всеки един нотариус в страната, без значение кой е районът му на действие.

Заплащане на данък

При придобиване на МПС заплащам местен данък в размер на % от продажната цена или застрахователната стойност на МПС, в зависимост от това коя е по-висока. Процентът се определя с наредба на общинския съвет за всяка община. Аз като купувач трябва да го платя, но с продавача може да се уговорим и друго, напр. да си поделим сумата. Внасям данъка в общината по постоянния ми адрес, като мога да направя плащането по един от следните начини:

  • в брой в касите на общината, отдел Местни данъци и такси;
  • безкасово по банков път по съответната сметка.

ВАЖНО! Не дължа заплащането на такъв данък, ако МПС-то, което купувам не е регистрирано в страната.

Какви документи да приготвя преди да посетя кантората на нотариуса?