Приемно семейство. Що е то?

Приемно семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане в семейна среда. Правата и задълженията на приемните родители се определят с договор. Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално. Професионалното притежава допълнителна квалификация за отглеждане на деца и сключвa договор с доставчик на социална услуга “приемна грижа”. Професионалните приемни семейства предлагат повече услуги и получават заплата за грижата, която предоставят. Доброволните приемни родители получават месечна издръжка и еднократни помощи, които могат да бъдат и в натура.

Като приемен родител не ставам същински родител на детето. За негови родители се считат тези, които са посочени в акта му за раждане.

Как мога да стана приемен родител/семейство?

Важно! Преди да предприема първи стъпки е важно първо да се консултирам със специалист в семейно право. Така ще имам цялата картинка пред себе си – всички възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Трябва да се обърна към доставчик на социалната услуга „приемна грижа”. Това може да бъде:

  • дирекция “Социално подпомагане”;
  • общината;
  • лицензиран доставчик на социална услуга за деца – мога да разбера дали в моето населено място има такъв доставчик, като проверя в сайта на Регистъра на доставчиците на социални услуги,  като в полето „социална услуга” напиша „приемна грижа”.

Документи, които трябва да подам:

Заявление до посочените по-горе институции по настоящия им адрес. Към заявлението се прилагат:

  • копие от документ за самоличност (например лична карта);
  • документ от Единната система за гражданска регистрация и административно облужване на населението (ЕСГРАОН), че не съм поставен под запрещение и не съм с отнети или ограничени родителски права;
  • декларация, че не са налице пречките да бъда приемен родител, описани по-долу; 
  • медицинско удостоверение, че не страдам от определени болести като СПИН, холера и т.н.;
  • свидетелство за съдимост;
  • документ, удостоверяващ, че срещу мен не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер – този документ се издава от Прокуратурата.

Важно! В заявлението трябва да посоча двама поръчители, които да дадат индивидуални препоръки за мен като приемен родител. Впоследствие, при оценяване на годността ми да съм приемен родител, те ще трябва да дадат писмени препоръки и ще бъдат интервюирани.

При необходимост доставчикът на социална услуга “приемна грижа” може да изисква и други документи, както и информация от съответните държавни органи във връзка с документите за кандидатстване.

В кои случаи не мога да кандидатствам за приемно семейство?