Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми като профсъюзен член

Автор:
Правата ми като профсъюзен член

Вече знам какво представляват професионалните синдикати. В следващите редове ще разбера как мога да стана член и какви са основните ми права и задължения.

Кой може да бъде член на профсъюз?     

 • Трябва вече да съм способен законно да предоставям труда си и да бъда наеман на работа, т.е: да имам навършена минималната законова възраст, за да работя (18 години в общия случай), и да не  съм запретен по съдебен ред, или да не бъда осъден с влязла в сила присъда.
 • Да бъда професионално ангажиран – тоест да съм нает на трудов договор  в съответната сфера, за да мога да членувам  в съответния професионален синдикат. Ако имам диплома за фармацевт например, но бих искал да членувам в професионалния Синдикат на българските учители (СБУ), а пък междувременно работя като продавач-консултант във фирма за медицинска козметика, единствения синдикат, към който бих могъл да се присъединя към момента, би бил локалното подразделение на НФТ “Химия и индустрия” (синдикат на браншово ниво в козметичната индустрия).
 • Трябва да не членувам в друга синдикална организация към момента, в който кандидатствам за членство. Така например, ако съм практикуващ учител по информатика, не мога да бъда член едновременно и на Синдиката на българските учители (СБУ), и на локалната структура на Синдикалната федерация на съобщенията (СБС) – синдикат в сферата на ИТ, поради  конфликт на интереси.

Какъв е редът, по който мога да стана член?   

Лесно, единствено е нужно да подам писмено заявление към съответната синдикална организация или нейния представител, в което да изявя желанието си за членство. Наред с това някои от организациите притежават допълнителното изискване за заплащането на т.нар встъпителен членски внос, който обаче е в по-малък размер от ежемесечната такса, която съм длъжен да заплащам като член.

Защо ми е да членувам в синдикат, т.е. какви са ползите за мен от членството ми в него?

Правата ми като член на профсъюза зависят най-вече от записаното в устава му. Въпреки това обаче, има няколко фундаментални права, които всяка синдикална организация е задължена  да ми гарантира:

 1. Правото свободно да встъпвам/излизам от синдиката –   ако изведнъж реша, че интересите ми вече не съвпадат с тези на синдиката, съм свободен да изляза от сдружението, без да е нужно да посочвам причина за това пред когото и да е. Също така важи и обратното – ако реша, че искам да се присъединя към определен синдикат, не е нужно да оправдавам решението си за това пред никого.
 2. Правото да получавам информация, свързана със състоянието на дружеството в което работя, и синдиката, в който членувам.
 3. Правото да бъда представляван  пред работодателя си.
 4. Правото да избирам и да бъда избиран в ръководството на синдиката.
 5. Правото да получа безплатна експертна консултантска и правна помощ по въпроси на трудовото и осигурителното право.
 6. Правото да бъда представляван в съда от съответния синдикат, в който членувам – така спестявам  от разходи за адвокатски услуги.
 7. Правото непряко да участвам в изготвянето на всички вътрешни правилници и наредби в компанията, в която работя – чрез представителите на синдиката в предприятието.
 8. Задължението за работодателя ми да иска съгласието на синдиката, в случай че съм член на синдикалното ръководство, а работодателят ми иска да ме уволни – защитен съм, докато активно защитавам трудовите и осигурителните си права. Така не трябва да се притеснявам, че ще загубя работата си, докато изразявам активната си  гражданска позиция.
 9. Правото свободно да се сдружавам с колеги, без да искам разрешение от работодателя си.
 10. Правото да участвам непряко в колективното договаряне с работодателя ми по всички условия за наемане на работа.

Чувал съм, че синдикатите събират т.нар. членски внос. Всички от тях ли събират такъв? Аз дължа ли членски внос и в какъв размер? Колко често трябва да го плащам?

За да се ползвам от правата си на безплатна експертна и правна консултация като  член на синдиката, и за да бъде организацията наистина в моя полза,  тя се нуждае от определен паричен доход – членски внос, приходи от стопанска дейност, свързана с основната й дейност, дарения и др.

Обикновено размера на членския внос се определя като процент от основното ми трудово възнаграждение (1% например), а таксата е дължима всеки месец. По принцип таксата е съобразена с жизнения стандарт, което значи, че ако съм пенсиониран служител или майка, излязла в неплатен отпуск, процентът на членския внос обикновено е по-нисък (0,5% например).

А какво ще стане, ако не плащам членския си внос?

Това се определя самостоятелно от  всеки един синдикат. В повечето случаи обаче трябва да знам, че при неплащане на членската си вноска в продължение на няколко (най-често три) последователни месеца, ще следва изключването ми като член на организацията.

А ако вече съм пенсиониран, все още ли дължа членски внос?

Да, в случая също съм длъжен да заплащам членска такса. Синдикатите обаче взимат предвид по-ниския социален стандарт на пенсионираните, така че вноската, която дължа, обикновено е по-малка от тази на останалите.

Ако изляза в отпуск по майчинство или се наложи да изляза в отпуск за дълъг период от време, членството ми в синдиката ще бъде ли прекратено?

Не, от дългосрочното отсъствие няма да има негативни последици. В случай че ми се наложи да прекъсна работа поради такива обстоятелства или поради излизане в отпуск за отглеждане на дете, нищо няма да се промени по отношение на членството ми в профсъюза. През периода на прекъсване на работата си запазвам всичките си права и  задължения като член на организацията.  Това значи както че ще мога да се ползвам от правата си като член през това време, така и че съм длъжен да внасям членски внос. Следователно при пропускане на тримесечни вноски за членство, все още мога да бъда отстранен от организацията.

Работодателят ми е некоректен. Как мога да се възползвам от помощта на синдикатите, за да защитя правата си?

 1. Мога да поискам от синдиката да посредничи между мен и работодателя за решаване на спора.
 2. Мога да поискам сътрудничество от синдиката за отнасянето на спора за решаване чрез доброволен арбитраж пред Националния институт за арбитраж и помирение (НИПА).
 3. Мога да поискам съдействие от страна на синдиката за провеждането на стачка.
 4. Мога да поискам подкрепа за провеждането на събрание, митинг или демонстрация.

А как мога да напусна синдикалната организация, в която членувам?

Подавам  писмено заявление или молба към съответната синдикална организация или нейния председател. Конкретният начин  за подаване на молбата за прекратяване на членство в организацията се посочва в нейния устав. Тук е важно е да знам, че не е необходимо да мотивирам искането си да напусна организацията.

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 49, ал.1 – относно правото  на сдружаване в синдикални организации;

  чл. 12, ал 2 –  относно забраната синдикатите да се асоциират с политическа дейност и цели.

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 4, ал 1 – относно правото на  сдружаване на работниците и служителите   в синдикати;

  чл. 4, ал.2 – относно функциите и методите на дейност  на синдикатите;

  чл. 3, ал. 1 – относно участието на синдикатите в процеса по националното тристранно сътрудничество;

  чл. 34  – относно изискванията за представителност на синдикалните организации на работниците и служителите на национално ниво;

  чл. 42  – относно участието на синдикатите в дискусиите с държавните органи и предприятията;

  чл. 46 – относно задължението на държавата и работодателя за сътрудничество на

  синдикатите.

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):

  чл. 2, ал. 1 – относно видовете ЮЛНЦ;

  чл. 3, ал. 3 и 4 – относно възможността синдикатът да извършва стопанска дейност съобразно целите, определени в устава му, и ограниченията в тази насока;

  чл.  25  – относно функциите на общото събрание на синдиката;

  чл. 30 и чл. 31  – относно функциите и правомощията на управителния съвет на синдиката.

  Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС):

  чл. 5, ал. 1 – относно отнасянето на колективния трудов спор за решаване от едноличен арбитър или арбитражна комисия към НИПА;

  чл. 4, ал. 1 – относно посредничеството на синдикалните организации в преговорите с работодателя при наличието на колективен трудов спор;

  чл. 9 – относно провеждането на публични събрания, митинги и демонстрации при наличието на колективен трудов спор.

  Устав на Браншовия железничарски синдикат (Устав на БЖС):

  чл. 6  – относно правото на безплатна експертна консултантска и правна помощ;

  чл. 15, ал. 3, т.1 – относно последствията от неплащането на членски внос.

  чл. 18, ал. 1 – относно определянето на членския внос като процент от трудовото възнаграждение.

  Устав на Синдиката на българските учители (Устав на СБУ):

  чл. 9, ал. 1, т. 4  – относно последствията от неплащането на членски внос;

  чл.24 – относно определянето на членския внос като процент от трудовото възнаграждение.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христина Динчева

Христина Динчева

автор

Студент по Право в Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Понастоящем и част от международна IT компания, където вижда магията на новите технологии в контекста на ежедневния живот. Горд собственик на разностранни интереси и буден ум, чийто любим въпрос е "Защо?". Най-любимото й занимание е да помага на хората - както в ежедневната си работа, така и по всички останали възможни начини.

Свързани статии